Trích - Một số ý kiến về cuộc vận động định canh định cư

02:24 PM 31/10/2015 |   Lượt xem: 2873 |   In bài viết | 

Việc vận động định canh định cư là một công tác quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Làm tốt công tác đó tức là góp phần thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng, góp phần xây dựng kinh tế và văn hoá ở miền núi, và cũng là góp phần củng cố quốc phòng nữa. Cho nên các cấp, các ngành, từ Trung ương đến địa phương, cần chú ý đến công tác này thì mới làm đến nơi đến chốn được.

Muốn làm được kết quả tốt cần phải điều tra nắm vững tình hình, có phương hướng sản xuất cụ thể cho từng nơi. Phải thực sự đảm bảo dân chủ và tự nguyện. Phải chăm lo đến đời sống và sự tiến bộ của đồng bào. Trước hết là phải làm cho cán bộ và đồng bào hiểu rõ lợi ích trước mắt và lâu dài của việc định canh định cư, để cán bộ và đồng bào tự nguyên, vui vẻ làm, thì khi thực hiện mới cố gắng đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, vượt qua mọi khó khăn. Phải có cán bộ nắm vững chính sách có tinh thần hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, lại biết tiếng và hiểu rõ phong tục tập quán của từng dân tộc. Tốt nhất là đào tạo một số cán bộ người dân tộc. Sau nữa là phải cố gắng làm tốt ở một số nơi để rút kinh nghiệm là vết dầu loang. Làm cho có kết quả chắc chắn. Tránh làm vội vàng tràn lan. Phải thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, rút kinh nghiệm cho kịp thời.

Các chú về thảo luận thêm để làm cho tốt.

Từ khóa
Tin liên quan
Tin khác