Trích - Nghị quyết của Bộ Chính trị số 53-NQ/TW ngày 9/5/1962 về công tác mặt trận dân tộc thống nhất

03:25 PM 31/10/2015 |   Lượt xem: 3598 |   In bài viết | 

Từ ngày hoà bình được lập lại, Mặt trận dân tộc thống nhất giữ một vai trò quan trọng trong việc đoàn kết và động viên toàn dân ta hoàn thành những nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Việc thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với bản cương lĩnh hợp tình, hợp lý đã tăng cường đoàn kết toàn dân để xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ III của Đảng đã chỉ rõ:

"Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đoàn kết các giai cấp, các đảng phái, các dân tộc, tôn giáo, các nhân sĩ yêu nước và tán thành chủ nghĩa xã hội, nhờ đó đã động viên mọi lực lượng yêu nước và tiến bộ của dân tộc để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà".

I. CẦN NHẬN THỨC ĐÚNG ĐẮN VẤN ĐỀ MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mặt trận dân tộc thống nhất gánh một phần trách nhiệm trong việc tăng cường sự nhất trí về chính trị và tư tưởng trong xã hội miền Bắc nước ta. Đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương giáo vẫn là những khâu quan trọng lâu dài trong toàn bộ chính sách mặt trận của Đảng ta...

II. NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC MẶT TRẬN HIỆN NAY

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Công tác cụ thể của Mặt trận ở miền Bắc hiện nay bao gồm những điểm dưới đây:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Chú trọng chấp hành chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo, giúp đỡ đồng bào các dân tộc và các tôn giáo ngày thêm tiến bộ. Săn sóc những gia đình có người bị địch dụ dỗ, cưỡng ép di cư vào Nam.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG ĐOÀN MẶT TRẬN VÀ CỦA BAN MẶT TRẬN CÁC CẤP

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nhiệm vụ của Ban mặt trận trung ương:

Ban mặt trận trung ương có nhiệm vụ dưới đây:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Phạm vị trách nhiệm của Ban mặt trận trung ương là: trực tiếp phụ trách trước Trung ương Đảng về chính sách và công tác đối với Đảng dân chủ Việt Nam và Đảng xã hội Việt Nam, đối với các nhân sĩ, tôn giáo, Hoa kiều và đối với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp; đồng thời phối hợp với các ngành, các bộ phận có liên quan mà xây dựng chính sách cụ thể về mặt trận, tham gia thực hiện một số chính sách và tiến hành một số công tác đối với các dân tộc thiểu số, đối với tư sản và Việt kiều; cùng với Ban thống nhất trung ương nghiên cứu những chính sách và công tác mặt trận nhằm phục vụ cho cuộc đấu tranh thực hiện thống nhất Tổ quốc.

T/M BỘ CHÍNH TRỊ

ĐÃ KÝ: TRƯỜNG CHINH

(Văn kiện của Đảng và Nhà nước về Chính sách Dân tộc (1960-1977), Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1978, tr. 20-21.)