Trích - Nghị quyết Hội nghị lần thứ 23 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (ngày 15/12/1974) tăng cường sự lãnh đạo và nâng cao sức chiến đấu của Đảng

03:24 PM 31/10/2015 |   Lượt xem: 3467 |   In bài viết | 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, thắt chặt hơn nữa mối liên hệ giữa đảng và quần chúng.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Các ngành có trách nhiệm tích cực giúp đỡ và hướng dẫn miền núi phát triển kinh tế, văn hoá, củng cố mọi mặt theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 19 và Hội nghị lần thứ 22 của Trung ương. Các đảng bộ ở miền núi phải tích cực lãnh đạo phát triển sản xuất, xây dựng, củng cố hợp tác xã nông nghiệp, hợp tác xã nông lâm nghiệp, đào tạo cán bộ người dân tộc, xây dựng cơ sở Đảng, giáo dục, lãnh đạo nhân dân và cán bộ đoàn kết, hăng hái tiến lên trên con đường xã hội chủ nghĩa, xây dựng cuộc sống mới, làm tốt các nghĩa vụ đối với Tổ quốc.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

T/M BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BÍ THƯ THỨ NHẤT

Đã ký: LÊ DUẨN

(Văn kiện của Đảng và Nhà nước về Chính sách Dân tộc (1960-1977), Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1978, tr. 30.)