Trích - Nghị quyết Hội nghị lần thứ 24 của BCH Trung ương Đảng về nhiệm vụ mới của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới (29/9/1975)

03:20 PM 31/10/2015 |   Lượt xem: 8043 |   In bài viết | 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. VỀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở MIỀN NAM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NHỮNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRƯỚC MẮT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Đẩy mạnh phong trào cách mạng trong quần chúng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ở miền Nam, các dân tộc thiểu số sống trong các vùng chiến lược quan trọng đã từng tham gia đấu tranh cách mạng lâu đời, nhưng đời sống vật chất và văn hoá thấp kém. Phải có những chủ trương, chính sách đi đôi với nhiều biện pháp tích cực để chăm sóc sức khoẻ, cải thiện đời sống vật chất và văn hoá của đồng bào các dân tộc. Giữ vững trật tự trị an, kiên quyết bảo vệ đồng bào, trấn áp bọn phản động, bọn thổ phỉ phá hoại và gây rối. Ra sức đoàn kết và thực hiện đầy đủ quyền bình đẳng giữa các dân tộc.

T/M BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

Bí thư thứ nhất

Đã ký: LÊ DUẨN

(Văn kiện của Đảng và Nhà nước về Chính sách Dân tộc (1960-1977),Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1978, tr. 39)