Ủy ban Dân tộc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

07:37 PM 14/07/2021 |   Lượt xem: 4148 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh khẳng định: Trong 6 tháng đầu năm năm 2021, các công việc cơ bản của UBDT đều đáp ứng yêu cầu tiến độ đặt ra. UBDT đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban ngành Trung ương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2030 đã được các vụ, đơn vị trực thuộc tham mưu, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, Hội đồng thẩm định quốc gia đã cho ý kiến trình Thủ tướng Chính phủ. Đây là bước quan trọng, có ý nghĩa to lớn, lần đầu tiên cụ thể hóa Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003  của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới, tạo điều kiện phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh, văn hóa, xã hội vùng đồng bào DTTS&MN.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh và các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT đồng chủ trì Hội nghị

Thừa ủy quyền của chủ trì Hội nghị, ông Nguyễn Cao Thịnh - Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp trình bày Dự thảo báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của UBDT. Báo cáo nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường tác động toàn diện tới KT-XH, quốc phòng - an ninh của cả nước, ảnh hưởng lớn tới sản xuất và đời sống nhân dân vùng đồng bào DTTS&MN. Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBDT đã nỗ lực, quyết tâm cao thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác dân tộc.

Trong 6 tháng đầu năm, UBDT đã chỉ đạo các vụ, đơn vị triển khai thực hiện 351 nhiệm vụ, trong đó có 8 Đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; ban hành 1.104 văn bản các loại. Lãnh đạo UBDT đã chủ trì nhiều cuộc họp, hội nghị, hội thảo và làm việc với các địa phương, các tổ chức, cá nhân.

UBDT cũng đã triển khai có hiệu quả công tác xây dựng các đề án, chính sách dân tộc; việc thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; việc Xây dựng Chương trình hành động của UBDT thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; công tác theo dõi, nắm tình hình vùng DTTS&MN...

Toàn cảnh Hội nghị

Phát huy kết quả đã đạt được, trong 6 tháng cuối năm, UBDT đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể: Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành công tác thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các đề án, chính sách dân tộc trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2021. Tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn vùng DTTS&MN, giải quyết những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền và báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Chương trình KH&CN quốc gia giai đoạn 2021-2025. Đẩy mạnh cải cách hành chính; Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19…

Bên cạnh việc ghi nhận những đồng tình, nhất trí với nội dung dự thảo Báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm của UBDT, các đại biểu tham dự cũng đã phát biểu bổ sung một số ý kiến nhằm phân tích, làm rõ hơn những hạn chế còn tồn tại, đồng thời đề xuất cần có các giải pháp tháo gỡ những khó khăn như: Công tác nắm tình hình vùng DTTS&MN trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 (không thể tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với các địa phương; việc thực hiện chính sách dân tộc tại một số địa phương khi một số chính sách, dự án đã kết thúc; việc quan tâm, hỗ trợ đối tượng là đồng bào DTTS tại các điểm cách ly tập trung).

Một số ý kiến cho rằng, cần đẩy mạnh công tác phối hợp giữa UBDT với các Bộ, ngành, địa phương; công tác phối hợp giữa các vụ, đơn vị trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG; đảm bảo tiến độ xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách năm 2022. Đề xuất tháo gỡ vướng mắc trong việc phát hành Báo theo Quyết định 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ; việc triển khai Chính phủ điện tử cũng như các chương trình, dự án công nghệ thông tin tại UBDT…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đánh giá cao kết quả đạt được của UBDT trong 6 tháng đầu năm 2021. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng UBDT đã quyết tâm cao, nỗ lực hoàn thành tiến độ công việc theo yêu cầu đề ra. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nhấn mạnh: 6 tháng cuối năm, nhiệm vụ còn nặng nề, dự báo phát sinh nhiều nhiệm vụ mới, đặc biệt là khi Chương trình MTQG đi vào vận hành, vì vậy toàn thể cơ quan UBDT phải sẵn sàng thay đổi tư duy, nhận thức và hành động để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trong 6 tháng cuối 2021.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu các Vụ, đơn vị cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chương trình hành đồng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng của Chính phủ, của UBDT, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, của các vụ, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ; cần kịp thời cập nhật các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ mới; tăng cường công tác phối hợp trên tinh thần chủ động, trách nhiệm, tạo sự thống nhất cao từ trên xuống dưới; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, phát huy tinh thần trách nhiệm trong công việc; phát huy vai trò người đứng đầu, cá thể hóa công việc vào từng con người cụ thể; các vụ, đơn vị chủ động nắm bắt tình hình địa phương, địa bàn, lĩnh vực, kịp thời trao đổi, phản ánh thông tin, đề xuất hướng giải quyết. Đối với các nhiệm vụ trình Chính phủ, cần tổ chức thực hiện đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo tiến độ; cần đổi mới về công tác tham mưu, đảm bảo đúng, đủ, có căn cứ; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy trình.

Đối với những đề xuất, kiến nghị, Bộ trưởng, Chủ  nhiệm yêu cầu Lãnh đạo các Vụ, đơn vị làm việc với Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm phụ trách tìm giải pháp tháo gỡ. Trong triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Bộ trưởng, Chủ nhiệm mong muốn tập thể UBDT xây dựng mối tương trợ, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với tinh thần cao nhất, nhanh nhất, có chất lượng nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Xuân Thường