Ủy ban Dân tộc: Triển khai việc sắp xếp, kiện toàn lại cơ cấu tổ chức cấp vụ, cấp phòng và tương đương

02:10 PM 22/09/2021 |   Lượt xem: 1771 |   In bài viết | 

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh và Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đồng chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, được sự đồng ý của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT, đồng chí Cầm Văn Thanh - Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ đã công bố Quyết định số 617/QĐ-UBDT ngày 21/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT về việc phê duyệt phương án sắp xếp kiện toàn lại cơ cấu tổ chức cấp vụ, cấp phòng và tương đương thuộc UBDT theo quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Tại Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBDT, UBDT có: 13 đơn vị hành chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước với 20 phòng; có 05 đơn vị sự nghiệp công lập với 37 phòng; có 03 đơn vị được thành lập theo các quy định của Đảng, pháp luật và thẩm quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT. Năm 2021, UBDT được Chính phủ giao 243 biên chế công chức hành chính, 123 viên chức; số công chức hiện có mặt là 219, viên chức là 118.

Căn cứ vào chủ trương, nghị quyết của Đảng, quy định của Chính phủ về sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức và thực trạng về cơ cấu tổ chức cấp phòng trực thuộc các Vụ, đơn vị của UBDT; UBDT xây dựng Phương án sắp xếp, kiện toàn lại cơ cấu tổ chức cấp phòng và tương đương trực thuộc các Vụ, đơn vị hiện nay để đảm bảo tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tinh giảm biên chế.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Quyết định số 617/QĐ-UBDT đưa ra các phương án và nhiệm vụ cụ thể như: Rà soát chức năng, nhiệm vụ và phương án sắp xếp cấp Vụ, đơn vị trực thuộc UBDT; phương án kiện toàn lại cấp phòng và tương đương thuộc Vụ, đơn vị quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; thủ tục điều chỉnh, bổ sung cơ cấu tổ chức và chế độ, chính sách đối với lãnh đạo, quản lý khi sắp xếp lại tổ chức.

Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đều bày tỏ sự nhất trí, đồng thuận với chủ trương sắp xếp kiện toàn lại cơ cấu cấp Vụ, cấp phòng và tương đương của UBDT, đồng thời cũng nhấn mạnh tới một số vấn đề như: Bảo lưu chế độ cho những người chưa được bổ nhiệm; vấn đề vị trí pháp lý và sự phát triển của đơn vị sau khi được kiện toàn; có hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục và văn bản hướng dẫn thực hiện phương án sắp xếp và bổ nhiệm lại cán bộ; cần nghiên cứu kỹ đảm bảo chế độ khi sắp xếp lại bộ máy…

Toàn cảnh Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nhất trí với những đề xuất, kiến nghị và giải đáp thắc mắc của các đại biểu tham dự. Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT nhấn mạnh: “Đây là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước; UBDT đã quán triệt, quyết liệt thực hiện triển khai từ đầu năm 2021. Tôi mong muốn dù ở vị trí công tác nào thì các đồng chí cần tiếp tục phát huy hết năng lực, sở trường của mình để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao”.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị trong thời gian tới, các Vụ, đơn vị cần nhanh chóng tiến hành sắp xếp, kiện toàn lại bộ máy cấp phòng và tương đương; Vụ Tổ chức Cán bộ chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị thực hiện đầy đủ công tác bổ nhiệm cán bộ và xây dựng ngay quy định về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn khi thực hiện sắp xếp lại bộ máy; Lãnh đạo các Vụ, đơn vị cần sát sao trong công tác tư tưởng, giải quyết những khó khăn, vướng mắc khi sáp nhập, kiện toàn bộ máy.