Hội nghị công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng đối với UBDT

08:37 PM 24/04/2023 |   Lượt xem: 5647 |   In bài viết | 

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hồng, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an, Trưởng đoàn Thanh tra công bố Quyết định thanh tra tại Hội nghị.

Theo Kế hoạch, mục đích của công tác thanh tra nhằm đánh giá đúng thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng của UBDT và các vụ, đơn vị trực thuộc được thanh tra. Qua đó, chỉ rõ những nội dung đã làm tốt, có hiệu quả để tiếp tục phát huy và phòng ngừa, phát hiện những hạn chế, thiếu sót, xác định đúng nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân để đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp khắc phục.

Đồng thời, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của các vụ, đơn vị và xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các vụ, đơn vị trong việc chấp hành các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng; phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định của pháp luật và cơ chế quản lý để kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng.

Nội dung thanh tra được triển khai theo 07 nhóm nội dung gồm: Công tác chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng; Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; Việc chấp hành các quy định của pháp luật về an ninh mạng; Phân công người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng; Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm phát luật về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng; Bố trí kinh phí, bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng; Thực hiện chế độ báo cáo về công tác bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng. Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm tiến hành thanh tra.

“Đây là cơ hội để nâng cao nhận thức, đánh giá, chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng của UBDT”, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn nhấn mạnh.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn cho biết: Ngay sau khi nhận được Quyết định của Bộ Công an, UBDT đã ban hành Kế hoạch số 616/KH-UB ngày 21/4/2023 để triển khai và phân công nhiệm vụ cho các vụ, đơn vị triển khai các nội dung theo kế hoạch. “Đây là cơ hội để nâng cao nhận thức, đánh giá, chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng của UBDT”, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm nhấn mạnh.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đề nghị các vụ, đơn vị tập trung nhân lực để chuẩn bị với tinh thần cao nhất, chuẩn bị chu đáo, phối hợp chặt chẽ và cung cấp thông tin, báo cáo đẩy đủ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm trân trọng đề nghị Bộ Công an tiếp tục dành sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ với UBDT để góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Trung tướng Trần Đức Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Công an phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Trung tướng Trần Đức Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Công an cho biết: Hiện nay, xu hướng tất yếu của sự phát triển công nghệ thông tin được áp dụng mạnh mẽ vào công việc, nhưng đồng thời cũng gây ra nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lợi của cơ quan, tổ chức, từng gia đình, từng cá nhân. Nhiều nguyên nhân chung đã được chỉ ra như: chưa thực sự quan tâm đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng; đầu tư trang thiết bị; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, cán bộ chuyên trách ít được đào tạo, tập huấn… Quá trình thanh kiểm tra sẽ góp phần giúp các cán bộ, công chức, viên chức của UBDT nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để triển khai hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Việt Cường