Hợp tác nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, nghiên cứu, tham mưu chính sách dân tộc

08:22 PM 21/04/2022 |   Lượt xem: 2236 |   In bài viết | 

Thay mặt Lãnh đạo hai cơ quan, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải và PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Thường trực HVCTQG Hồ Chí Minh đã Ký kết Chương trình hợp tác giai đoạn 2021-2025

Dự và chủ trì Hội nghị có GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc HVCTQG Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải, Y Thông; PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Thường trực HVCTQG Hồ Chí Minh; các đồng chí Phó Giám đốc HVCTQG Hồ Chí Minh và lãnh đạo các vụ, đơn vị, khoa thuộc hai cơ quan.

Dự thảo Chương trình hợp tác giữa UBDT và HVCTQG Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải trình bày tại Hội nghị cho thấy, Chương trình hợp tác quy định mục đích, nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm và phương thức hợp tác giữa hai cơ quan trong công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận, trao đổi thông tin, tư vấn chính sách về đào tạo, bồi dưỡng dành cho cán bộ làm công tác dân tộc. Hoạt động hợp tác nhằm tăng cường trách nhiệm, phát huy thế mạnh của mỗi bên trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu, tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước để triển khai thực hiện công tác dân tộc và Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Trong giai đoạn này, hai cơ quan hợp tác nghiên cứu, triển khai các chương trình, dự án, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về công tác dân tộc. Tổ chức giảng dạy các chuyên đề bồi dưỡng về kiến thức dân tộc dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức đang theo học chương trình Cao cấp Lý luận chính trị và cấp chứng chỉ cho học viên.

Nội dung hợp tác cũng xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng và chỉ đạo tổ chức giảng dạy các chuyên đề bồi dưỡng về kiến thức dân tộc dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức đang theo học chương trình Trung cấp Lý luận chính trị và cấp chứng chỉ cho học viên. Đồng tổ chức, chủ trì một số hội thảo trong nước và quốc tế về những vấn đề lớn liên quan đến công tác dân tộc. Trao đổi thông tin, ấn phẩm và các tư liệu phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao cho hai cơ quan liên quan đến công tác dân tộc. Chia sẻ những kết quả nghiên cứu mới trong và ngoài nước liên quan đến công tác dân tộc. Phối hợp đề xuất các kiến nghị chính sách cho Đảng và Nhà nước về các vấn đề liên quan đến công tác dân tộc và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân tộc. Hàng năm hoặc định kỳ, hai bên sẽ thảo luận và quyết định các nội dung, hình thức hợp tác phù hợp với các thủ tục hiện hành và những ưu tiên chiến lược của các bên...

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc HVCTQG Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định vấn đề dân tộc, công tác dân tộc có vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc HVCTQG Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định: Vấn đề dân tộc, công tác dân tộc có vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân tộc, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 phê duyệt Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025. Đây là sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước đối với đồng bào DTTS, là một quyết sách mang tính lịch sử, cách mạng trong thực hiện mục tiêu phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS, củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Để thực hiện được những chủ trương, chính sách dân tộc, UBDT với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước về công tác dân tộc của Chính phủ, đã tổ chức nhiều hoạt động, chương trình hợp tác với các cơ quan có liên quan, trong đó có HVCTQG Hồ Chí Minh để triển khai có hiệu quả, kịp thời hệ thống chính sách dân tộc và giải pháp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung của Chương trình MTQG 1719.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng cũng cho biết: về phía HVCTQG Hồ Chí Minh, với vai trò là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý trung, cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội, Học viện đã tập trung đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, từng bước xây dựng hệ thống chương trình, giáo trình nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đặt ra, GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng mong muốn hai cơ quan sẽ tăng cường trách nhiệm, phát huy thế mạnh của mỗi cơ quan trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu, tư vấn về chính sách dân tộc và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về công tác dân tộc cho Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. UBDT cần tiếp tục nghiên cứu tham gia vào quá trình hoàn thiện đường lối đổi mới, con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam, trong đó có vấn đề dân tộc. 

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh cho biết, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc các cấp là nhiệm vụ rất quan trọng

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh khẳng định: Chương trình hợp tác giữa HVCTQG Hồ Chí Minh và UBDT là sự tiếp nối các nội dung phối hợp giữa hai cơ quan và được cụ thể hóa trong giai đoạn mới, đánh dấu một bước phát triển mới trong mối quan hệ công tác, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của hai cơ quan. Nhất là trong công tác phối hợp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức công tác dân tộc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS ở các cấp. Việc triển khai thực hiện Chương trình hợp tác sẽ góp phần quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực, nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách dân tộc và công tác dân tộc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh cho biết: Trong thời gian qua, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định, Nghị quyết, Kết luận về chủ trương, chính sách, nguồn lực đầu tư cho vùng đồng bào DTTS và miền núi. Các nội dung trong đó đều xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc các cấp là nhiệm vụ rất quan trọng trong việc phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thành công Chiến lược Công tác dân tộc và Chương trình MTQG 1719 và các năm tiếp theo. 

“Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc HVCTQG  Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, tôi tin tưởng rằng với quyết tâm chính trị cao, đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn của lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức và người lao động giữa hai cơ quan, trong giai đoạn tới, công tác triển khai thực hiện công tác phối hợp giữa hai cơ quan sẽ hoàn thành theo chương trình đề ra”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh tin tưởng.

Quảng cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo hai cơ quan, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải và PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Thường trực HVCTQG Hồ Chí Minh đã Ký kết Chương trình hợp tác giai đoạn 2021-2025 trước sự chứng kiến của GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc HVCTQG Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cùng các đồng chí Lãnh đạo hai cơ quan.

Trước đó, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc HVCTQG Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT và các đại biểu dự Hội nghị đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm quan Phòng truyền thống tại HVCTQG Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh hoạt động tại Hội nghị: 

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc HVCTQG Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT và các đại biểu tham quan Phòng truyền thống tại Học viện

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc HVCTQG Hồ Chí Minh trao quà lưu niệm của Học viện cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh trân trọng trao quà lưu niệm của UBDT cho GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc HVCTQG Hồ Chí Minh

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc HVCTQG Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu