Kế hoạch triển khai công tác dân tộc trong tình hình mới tỉnh Bắc Giang

09:34 AM 26/03/2020 |   Lượt xem: 21324 |   In bài viết | 

Ảnh minh họa

Theo đó, mục tiêu đặt ra nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, rút ngắn khoảng cách thu nhập giữa các thành phần dân tộc, giữa vùng dân tộc với các vùng khác trong tỉnh và cả nước.

Triển khai đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả các chính sách pháp luật liên quan đến vùng dân tộc thiểu số; xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số hàng năm giảm trên 3%; tỷ lệ hộ nghèo tại các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi bình quân giảm 3 - 4%/năm, trong đó các xã đặc biệt khó khăn giảm bình quân 4%/năm; 36 thôn, bản đặc biệt khó khăn nhất giảm bình quân 4,5%/năm.

Đến năm 2030, thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số bằng 1/2 bình quân chung của cả nước; cơ bản không còn các xã, thôn đặc biệt khó khăn; 80% số xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới.

Chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hằng năm thu hút 3% lao động sang làm các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ. Phấn đấu đến năm 2030, có 80% số hộ nông dân người dân tộc thiểu số làm kinh tế nông, lâm nghiệp hàng hóa; ngăn chặn tình trạng suy thoái môi trường sinh thái; duy trì, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng…

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác dân tộc; tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 65- KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc.

Tạo chuyển biến về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước. Tích cực vận động đồng bào các dân tộc xây dựng xã hội lành mạnh, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật nhằm ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Tăng cường đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tập trung đầu tư phát triển kế cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là chú trọng cứng hóa đường đến trung tâm xã và đường trục thôn, bản, công trình thủy lợi, chợ, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa; hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình tái định cư hoặc ổn định tại chỗ.

Tiếp tục hoàn thiện chính sách, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; đổi mới thể thế tài chính, tín dụng nhằm nâng cao khả năng tiếp cận cho nông dân và doanh nghiệp; phát triển hệ thống bảo hiểm nông nghiệp; huy động nhiều nguồn lực cho phát triển nông nghiệp. Thực hiện giao đất, giao rừng cho dân sản xuất, thu hồi diện tích đất sử dụng không hiệu quả hoặc chưa sử dụng giao cho người dân sử dụng.

Phát triển đồng bộ các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nâng cao, cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc; góp phần thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Tập trung tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ, tuyên truyền vận động nhân dân về đường lối, mục tiêu phát triển đất nước và chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng trong tình hình mới.

Gia tăng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để đầu tư, phát triển cơ sở vật chất trường, lớp các cấp học, nhất là cấp học mầm non và tiểu học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.

(bdt.bacgiang.gov.vn)