Ra quân Điều tra thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS

01:49 PM 01/07/2024 |   Lượt xem: 2704 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại Lễ ra quân tại tỉnh Hòa Bình

Cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin về dân số, nhà ở, hôn nhân, y tế, giáo dục, điều kiện sống... để biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê về công tác dân tộc phục vụ xây dựng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng DTTS giai đoạn 2026 - 2030; làm cơ sở cập nhật hệ thống thông tin, dữ liệu thống kê về DTTS tại Việt Nam.

Ông Trần Quốc Phương - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại Lễ ra quân tại tỉnh Hoà Bình

Cuộc điều tra ý nghĩa quan trọng với công tác dân tộc. Kết quả của cuộc điều tra là căn cứ để xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2026 - 2030.

Năm 2024 là lần thứ ba Ủy ban Dân tộc và Tổng cục Thống kê phối hợp thực hiện điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS. Các điều tra trước thực hiện vào năm 2015 và 2019.

Một số hình ảnh Lễ ra quân tại Hòa Bình

Ông Matt Jackson - Trưởng Đại diện Quỹ dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam vui mừng chứng kiến những nỗ lực vượt bậc của Chính phủ Việt Nam trong công tác thu thập dữ liệu thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS (phát biểu tại Lễ ra quân tại tỉnh Hòa Bình)

Toàn cảnh Lễ ra quân tại tỉnh Hòa Bình

Đồng bào các dân tộc tham gia Lễ ra quân tại tỉnh Hòa Bình

Ra quân Điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội 53 DTTS tại tỉnh Hòa Bình