Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử phát động thi đua nước rút cuối năm 2014

04:39 PM 30/10/2014 |   Lượt xem: 1716 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Giàng Seo Phử (ảnh tư liệu)

Nội dung thi đua tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm:
 

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 5 nội dung của đợt phát động phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc năm 2014 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT phát động ngày 15/01/2014.
 
Về công tác cải cách hành chính: Tiếp tục thực hiện quyết liệt và có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 của UBDT ban hành kèm theo Quyết định số 02a/QĐ-UBDT ngày 03/01/2014; đồng thời tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc và hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính quý IV năm 2014 đã giao cho các Vụ, đơn vị.
 
Các Vụ, đơn vị cần tiến hành rà soát và phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2014 đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao; chủ động xây dựng Kế hoạch năm 2015 của đơn vị mình; quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 10/9/2014, của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc và Thông báo số 286/TB-VPCP ngày 24/7/2014, của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Hội đồng Dân tộc Quốc hội và UBDT.
 
Cũng trong đợt phát động thi đua này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT yêu cầu thủ trưởng các Vụ, đơn vị phải ưu tiên tập trung cán bộ, thời gian và kinh phí để tổ chức xây dựng các chương trình, đề án trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2014.
 
Thời gian còn lại của năm 2014 không nhiều, nhiệm vụ kế hoạch công tác còn rất nặng nề, Bộ trưởng Chủ nhiệm UBDT kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, với quyết tâm chính trị cao, khắc phục mọi khó khăn, tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung đợt thi đua nước rút này; đây là một tiêu chí quan trọng để đánh giá và bình xét các danh hiệu thi đua đối với tập thể, người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan UBDT. Các Vụ, đơn vị tổ chức phát động thi đua trong Vụ, đơn vị mình và thường xuyên báo cáo kết quả thi đua bằng văn bản về Thường trực Hội đồng TĐKT và Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của UBDT, qua các kỳ giao ban hằng tháng về công tác cải cách hành chính của UBDT.

Sơn Nam