Công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tuần thứ 01/2015

04:19 PM 10/01/2015 |   Lượt xem: 1875 |   In bài viết | 

Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Hà Hùng, Hoàng Xuân Lương, Sơn Phước Hoan và đại diện Lãnh đạo một số Vụ, đơn vị của UBDT.

Sau khi nghe Văn phòng Ủy ban báo cáo công tác chỉ đạo điều hành tuần thứ 01/2015, ý kiến phát biểu, trao đổi của các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban và các Vụ, đơn vị dự họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng đã kết luận chỉ đạo để các Vụ, đơn vị triển khai thực hiện:

Đồng ý với báo cáo Công tác chỉ đạo điều hành từ ngày 29/12/2014 - 02/01/2015 do Văn phòng Ủy ban tổng hợp. Yêu cầu Văn phòng Ủy ban tiếp tục cập nhật, bổ sung tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ của các Vụ, đơn vị được giao trong tuần và theo Kết luận của Lãnh đạo Ủy ban đối với từng lĩnh vực.

Giao Văn phòng Ủy ban chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan chuẩn bị kỹ các nội dung tổ chức họp báo vào dịp tổng kết công tác dân tộc năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Vụ Tổng hợp phối hợp với Văn phòng Ủy ban tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện Báo cáo tổng kết công tác dân tộc năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 trình Lãnh đạo Ủy ban cho ý kiến.

Giao Vụ Tổ chức Cán bộ chủ trì, khẩn trương xây dựng Báo cáo đánh giá kết quả cải cách hành chính của Ủy ban năm 2014, gửi Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Ủy ban cho ý kiến chính sửa, hoàn thiện trước khi trình Lãnh đạo Ủy ban thông qua.

Để đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ năm 2015, yêu cầu các Vụ, đơn vị xây dựng ngay Kế hoạch công tác chi tiết cho cả năm, từng quý, tháng, và kế hoạch đi công tác địa phương gửi Vụ Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Ủy ban tổng hợp, đề xuất phương án lồng ghép các đoàn công tác, báo cáo Lãnh đạo Ủy ban. Giao Văn phòng chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch Tài chính tổng  hợp kế hoạch công tác hàng tháng của Lãnh đạo Ủy ban để các Vụ, đơn vị chủ động triển khai nhiệm vụ công tác theo quy chế quy định.

Giao Vụ Kế hoạch Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban rà soát, bổ sung danh mục các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2015 trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm (trong ngày 05/01/2015). Thường trực giúp Lãnh đạo Ủy ban bám sát tiến độ, đôn đốc kịp thời việc xây dựng các đề án được giao. Các Vụ, đơn vị được giao xây dựng các đề án cần có kế hoạch chi tiết để thực hiện các đề án, đảm bảo đúng tiến độ đề ra, tránh lùi, hoãn, giãn tiến độ trong quá trình xây dựng.

Ban biên tập