Công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tuần thứ 16

01:57 PM 20/04/2015 |   Lượt xem: 2038 |   In bài viết | 

Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Giàng Seo Phử cùng các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Đỗ Văn Chiến, Hà Hùng, Sơn Phước Hoan, Phan Văn Hùng, Lê Sơn Hải; đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị của UBDT.

Sau khi nghe Chánh Văn phòng Ủy ban báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban từ ngày 13/4/2015 đến ngày 17/4/2015; ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Giàng Seo Phử; ý kiến của các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban và đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Xuân Lương đã kết luận:

Đồng ý với dự thảo báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban từ ngày 13/4/2015 đến ngày 17/4/2015 do Văn phòng Ủy ban tổng hợp. Yêu cầu Văn phòng Ủy ban bổ sung ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT; ý kiến góp ý của các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban và đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị để hoàn thiện báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 16.

Giao Văn phòng Điều phối Chương trình 135, Vụ Chính sách Dân tộc, Vụ Kế hoạch - Tài chính và các Vụ, đơn vị có liên quan hoàn thiện các nội dung về chính sách dân tộc trung hạn 2016 - 2020 để chuẩn bị nội dung làm việc với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ theo kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban.

Đối với các Chương trình, Đề án trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2015: Vụ Địa phương I hoàn thiện các nội dung để trình Thủ tướng Chính phủ về Đề án "Hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội các DTTS rất ít người giai đoạn 2016 - 2025"; báo cáo tập thể Lãnh đạo Ủy ban vào phiên giao ban Lãnh đạo Ủy ban (thứ 2, ngày 27/4/2015). Vụ Tuyên truyền hoàn thiện Đề án "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động vùng DTTS và miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2016 - 2020" để trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2015.

Đề nghị các Ban Chỉ đạo đã được thành lập, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ công việc. Đặc biệt là Ban Chỉ đạo xây dựng Học viện Dân tộc phải đảm bảo xây dựng đề án khả thi trình Thủ tướng Chính phủ đúng thời hạn quy định.

Giao Vụ Dân tộc Thiểu số tham mưu cho Lãnh đạo Ủy ban tổ chức Lễ công bố Quyết định số 498/QĐ-TTg, ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS".

Giao Vụ Tổng hợp tham mưu cho Lãnh đạo Ủy ban xây dựng báo cáo đánh giá về tình hình địa phương hiện nay, tập trung vào những vấn đề trọng tâm: Tình hình thiên tai, tình hình đời sống, sản xuất, di cư tự do của đồng bào dân tộc thiểu số các địa phương. Tham mưu xây dựng công văn gửi UBND các tỉnh yêu cầu giải quyết vấn đề di cư tự do.

Giao Vụ Tổ chức Cán bộ tham mưu cho Ban Cán sự Đảng phân công lại nhiệm vụ của các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban; kiện toàn công tác tổ chức cán bộ của một số Vụ, đơn vị của Ủy ban.