Công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tuần thứ 19

04:00 PM 16/05/2015 |   Lượt xem: 1341 |   In bài viết | 

Tham dự cuộc họp có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Hoàng Xuân Lương, Phan Văn Hùng, Nông Quốc Tuấn, Đỗ Văn Chiến; đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị: Văn phòng Ủy ban, Tổ chức Cán bộ, Kế hoạch - Tài chính, Tổng hợp, Chính sách Dân tộc, Dân tộc Thiểu số, Pháp chế, Văn phòng Điều phối Chương trình 135 và Trung tâm Thông tin.

Sau khi nghe Chánh Văn phòng Ủy ban báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 19 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần thứ 20 của tháng 5; ý kiến phát biểu của Lãnh đạo Ủy ban và đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan đã kết luận:

Đồng ý với dự thảo báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần 19 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần thứ 20 của tháng 5 do Văn phòng Ủy ban tổng hợp. Văn phòng Ủy ban bổ sung ý kiến góp ý của Lãnh đạo Ủy ban và đại diện Lãnh đạo các Vụ, đơn vị để hoàn thiện Báo cáo.

Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung để Lãnh đạo Ủy ban báo cáo tại phiên họp toàn thể của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội vào ngày 15/5/2015.

Giao Vụ Tổng hợp chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị: Địa phương I, Địa phương II, Trung tâm Thông tin và Ban Dân tộc các tỉnh nắm tình hình thiên tai, tình hình đời sống, thiếu đói giáp hạt; di cư tự do của đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa phương vùng dân tộc và miền núi. Hằng tuần tổng hợp, báo cáo kịp thời tại các cuộc họp giao ban của Lãnh đạo Ủy ban.

Đề nghị Vụ Địa phương I, Vụ Tuyên truyền khẩn trương hoàn thiện báo cáo Lãnh đạo Ủy ban thông qua 02 Đề án: "Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các DTTS rất ít người giai đoạn 2016 - 2025" và "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động vùng DTTS và miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2016 - 2020" để trình Thủ tướng Chính phủ.