Công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tuần thứ 45

04:22 PM 16/11/2014 |   Lượt xem: 1566 |   In bài viết | 

Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Hà Hùng, Nông Quốc Tuấn, Hoàng Xuân Lương, Phan Văn Hùng và đại diện Lãnh đạo một số Vụ, đơn vị.

Tại cuộc họp, sau khi nghe Văn phòng Ủy ban báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban và các Vụ, đơn vị dự họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan đã kết luận, triển khai các nhiệm vụ cho tuần 46:

Về công tác tổ chức cán bộ: Giao Vụ Tổ chức Cán bộ khẩn trương tham mưu trình Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Ủy ban về giao Phụ trách Vụ Chính sách Dân tộc trong khi chờ bổ nhiệm Vụ trưởng. Vụ Tổ chức Cán bộ phối hợp với Vụ Kế hoạch Tài chính, Ban Quản lý Dự án Điện mặt trời tham mưu, bố trí kinh phí để trả lương duy trì một số chức danh cán bộ làm việc trong thời gian chờ thanh toán, quyết toán, thủ tục bàn giao Dự án theo quy định.

Về triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014, giao Vụ Kế hoạch Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng và các Vụ, đơn vị tiếp tục rà soát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các Đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo giời gian quy định. Rà soát các khoản kinh phí đã giao các Vụ, đơn vị thực hiện nhiệm vụ nhưng đến nay chưa giải ngân (hoặc giải ngân thấp) để điều chỉnh cho phù hợp, hiệu quả.
Về đăng ký kế hoạch, nhiệm vụ trung hạn và các đề án trình năm 2015, các Vụ, đơn vị khi đăng ký phải nghiên cứu kỹ các đề án, dự án đăng ký (tên gọi, đề cương, kế hoạch thực hiện, dự toán kinh phí…) và xin ý kiến Lãnh đạo Ủy ban phụ trách trước khi gửi Vụ Kế hoạch Tài chính tổng hợp.

Giao Vụ Tổng hợp là đầu mối chủ trì phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan tổng hợp và trả lời thư của tổ chức, công dân (từ Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc và Website Chính phủ chuyển đến) bằng Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc.

Yêu cầu Báo Dân tộc và Phát triển, Tạp chí Dân tộc, Trung tâm Thông tin bám sát các hoạt động của Ủy ban, nhất là các hoạt động của Lãnh đạo Ủy ban để kịp thời cập nhật thông tin đưa trên Cổng Thông tin điện tử và Báo, Tạp chí của Ủy ban Dân tộc.

Giao Vụ Tuyên truyền, Báo Dân tộc và Phát triển khẩn trương hoàn thành cuốn “Kỷ yếu ảnh trình diễn trang phục các dân tộc Việt Nam” và bộ phim “Đoàn đại biểu 54 dân tộc Việt Nam thăm huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1”, trình Lãnh đạo Ủy ban trong tháng 11/2014.

Các Vụ, đơn vị được giao chủ trì, theo dõi Chương trình phối hợp với các Bộ, Ban, ngành, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội khẩn trương tổ chức đánh giá kết quả phối hợp công tác và báo cáo về Vụ Tuyên truyền để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Ủy ban.

Đề nghị Lãnh đạo các Vụ, đơn vị phối hợp với Chi ủy, Chi bộ để tiến hành thực hiện việc kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 24 của Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc năm 2014.

Đề nghị các Vụ, đơn vị chuẩn bị tốt các nội dung để làm việc với Đoàn kiểm tra thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2014 của Ủy ban, đảm bảo theo đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra.

Ban biên tập