Công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tuần thứ 47

04:21 PM 30/11/2014 |   Lượt xem: 1940 |   In bài viết | 

Giao các Vụ, đơn vị tiến hành kiểm tra, rà soát các công việc đã được Lãnh đạo Ủy ban giao tại các Quyết định giao nhiệm vụ kế hoạch năm 2014, Thông báo kết luận, văn bảo chỉ đạo...; tập trung khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ còn tồn đọng, đảm bảo tiến độ thời gian.

Giao Vụ Tổ chức cán bộ: Khẩn trương xây dựng, trình Lãnh đạo Ủy ban ban hành Quy chế quy định về trách nhiệm của người đứng đầu. Dự thảo Quyết định thi hành kỷ luật đối với các cá nhân có sai phạm thuộc BQLDAĐMT; khẩn trương thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc và một số nội dung khác theo kết luận của Ban Cán sự Đảng Ủy ban tại cuộc họp ngày 13/11/2014; Để đảm bảo các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và Lãnh đạo Ủy ban, Vụ Tổ chức Cán bộ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban tham mưu xây dựng lịch phân công các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban thực hiện chế độ trực Lãnh đạo, luân phiên định kỳ mỗi đồng chí 01 tháng.

Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính khẩn trương tổ chức đánh giá việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch năm 2014, dự kiến giao nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2015 cho các Vụ, đơn vị, phải báo cáo tập thể Lãnh đạo Ủy ban quyết định giao các Vụ, đơn vị làm cơ sở để các Vụ, đơn vị tiến hành tổng kết năm 2014 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Giao Văn phòng Ủy ban: Tiếp thu ý kiến Lãnh đạo Ủy ban, các Vụ, đơn vị, khẩn trương hoàn thiện:

Báo cáo chỉ đạo, điều hành công tác dân tộc năm 2014 và Chương trình công tác năm 2015 trình Lãnh đạo Ủy ban ký gửi VPCP theo thời gian quy định (25/11/2014).

Văn bản hướng dẫn công tác thi đua-khen thưởng năm 2014 và Chương trình công tác năm 2014 cần bám sát các quy định của Luật TĐKT, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn đã được sử đổi bổ sung, sớm trình Lãnh đạo Ủy ban ký ban hành, trong đó thời hạn yêu cầu các Vụ, đơn vị, địa phương gửi báo cáo kết quả thi đua khen thưởng trước ngày 20/12/2014.

Giao Vụ Tổng hợp đôn đốc các Vụ, đơn vị trực thuộc, UBND các tỉnh vùng dân tộc miền núi báo cáo tổng kết công tác dân tộc năm 2014, tổng hợp xây dựng cáo cáo tổng kết công tác dân tộc năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Ủy ban Dân tộc.

Vụ Chính sách Dân tộc chuẩn bị nội dung trình Lãnh đạo Ủy ban thông qua Đề án phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 (ngày 26/11/2014),

Văn phòng Điều phối CT 135 chuẩn bị kế hoạch nội dung để Lãnh đạo Ủy ban làm việc với cơ quan viện trợ Ailen tại Việt Nam (ngày 28/11/2014).

Trên đây là kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan tại cuộc họp giao ban về công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần 47, triển khai một số nhiệm vụ tuần 48 (từ ngày 24/11/2014 đến ngày 28/11/2014), Văn phòng Ủy ban thông báo để các Vụ, đơn vị biết và triển khai thực hiện./.