Công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tuần thứ 51

04:20 PM 28/12/2014 |   Lượt xem: 1833 |   In bài viết | 

Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Hà Hùng, Nông Quốc Tuấn, Hoàng Xuân Lương, Sơn Phước Hoan và đại diện Lãnh đạo một số Vụ, đơn vị thuộc UBDT: Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Tổng hợp, Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách Dân tộc, Vụ Dân tộc Thiểu số, Văn phòng Ủy ban, Văn phòng điều phối Chương trình 135, Trung tâm Thông tin.

Sau khi nghe Văn phòng Ủy ban báo cáo Công tác chỉ đạo điều hành tuần thứ 51, ý kiến phát biểu, trao đổi của các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban và các Vụ, đơn vị dự họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng đã kết luận:

Đồng ý với báo cáo Công tác chỉ đạo điều hành từ ngày 15 – 19/12/2014 do Văn phòng Ủy ban tổng hợp. Yêu cầu Văn phòng Ủy ban tiếp tục theo dõi sát tình hình vùng dân tộc; cập nhật, bổ sung báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ của các Vụ, đơn vị được giao trong tuần và theo Kết luận của Lãnh đạo Ủy ban đối với từng lĩnh vực.

Yêu cầu các Vụ, đơn vị khẩn trương hoàn thành việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức tổng kết công tác năm 2014 của đơn vị xong trước ngày 25/12/2014.

Vụ Kế hoạch Tài chính sớm hoàn thiện, trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2015. Tiếp tục rà soát nhiệm vụ và tiến độ giải ngân kinh phí 2014, kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị thực hiện nghiêm kỷ luật ngân sách; hướng dẫn các Vụ, đơn vị hoàn thiện hồ sơ, chứng từ thanh, quyết toán theo quy định.

Về nhiệm vụ cải cách hành chính: Giao Vụ Tổ chức Cán bộ khẩn trương hoàn thiện các báo cáo về cải cách hành chính của Ủy ban gửi Bộ Nội vụ theo đúng quy định. Vụ Tổ chức Cán bộ chủ trì phối hợp, hướng dẫn Trường Cán bộ Dân tộc và Viện Dân tộc thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh Trưởng phòng (mỗi đơn vị thi tuyển 01 Trưởng phòng). Trường Cán bộ Dân tộc và Viện Dân tộc xây dựng Đề án thí điểm thi tuyển chức danh Trưởng phòng gửi Vụ Tổ chức Cán bộ thẩm định trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt làm căn cứ thực hiện.

Về công trình xây dựng trụ sở mới của cơ quan: Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch công tác năm 2014, Lãnh đạo Ủy ban yêu cầu Trưởng Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng thực hiện nghiêm túc Thông báo số 68/TB-UBDT ngày 18/12/2014 thông báo kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình xây dựng trụ sở UBDT tại số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, ngày 17/12/2014. Giao Vụ Kế hoạch Tài chính giúp Lãnh đạo Ủy ban thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình, tiến độ thực hiện tại dự án xây dựng trụ sở cơ quan, báo cáo Lãnh đạo Ủy ban để kịp thời đôn đốc, chỉ đạo.

Giao Vụ Tổng hợp chủ trì xây dựng Kế hoạch để Lãnh đạo Ủy ban làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ về triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến khoa học và công nghệ tại Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 10/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Xây dựng Kế hoạch tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ của Ủy ban năm 2014 và bàn phương hướng nhiệm vụ khoa học và công nghệ 2015. Đôn đốc cơ quan chủ trì và các chủ nhiệm đề tài, dự án hoàn thiện các sản phẩm và tổ chức nghiệm thu chính thức các đề tài, dự án xong trước ngày 31/12/2014. Tổ chức thông báo tuyển chọn đơn vị chủ trì và chủ nhiệm các đề tài, dự án thực hiện trong năm 2015 theo đúng các quy định của Luật Khoa học và Công nghệ hoàn thành trong tháng 12/2014.

Giao Văn phòng Ủy ban thực hiện việc sửa đổi Quy chế chi tiêu chính trị phí của UBDT; Vụ Dân tộc Thiểu số sửa đổi Quy định đón tiếp các đoàn đại biểu DTTS đến thăm, làm việc tại UBDT đảm bảo phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế, sớm trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt.

Giao Vụ Hợp tác Quốc tế rà soát, chỉnh sửa Quy chế quản lý, thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban Dân tộc báo cáo Lãnh đạo Ủy ban cho ý kiến.

Về rà soát, xác nhận các đề án, nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho UBDT trong năm 2014 theo Công văn số 10214/VPVP-TH, ngày 19/12/2014 của Văn phòng Chính phủ, giao Vụ Kế hoạch Tài chính phối hợp với Văn phòng Ủy ban và Vụ Tổng hợp làm việc với Văn phòng Chính phủ, rà soát lại các đề án, nhiệm vụ được giao. Yêu cầu làm rõ những nhiệm vụ nào đã hoàn thành đúng tiến độ, nhiệm vụ nào hoàn thành nhưng chậm tiến độ, nhiệm vụ nào không hoàn thành, nhiệm vụ nào không triển khai… từng nhiệm vụ được giao cho Vụ, đơn vị nào chủ trì, đơn vị nào phối hợp, Lãnh đạo Ủy ban nào chỉ đạo… hoàn thành báo cáo trình Lãnh đạo Ủy ban trong ngày 24/12/2014.

Ban biên tập