Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn về triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015 của Báo Dân tộc và Phát triển

04:18 PM 25/01/2015 |   Lượt xem: 1892 |   In bài viết | 

Sau khi nghe Tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển báo cáo kết quả công tác năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2015, các ý kiến phát biểu của các đại biểu, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của tập thể Lãnh đạo, cán bộ, phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của Ủy ban Dân tộc để triển khai thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2014. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm; trong công tác chỉ đạo, điều hành còn lúng túng; phân công nhiệm vụ thiếu khoa học dẫn đến chậm tiến độ, hiệu quả kém… Báo cần mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường và đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc, nhất là những vấn đề liên quan đến đời sống, kinh tế - xã hội ở vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn kết luận các nhiệm vụ trọng tâm, Báo Dân tộc và Phát triển cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2015:

1. Xây dựng Kế hoạch chi tiết, cụ thể các nội dung nhiệm vụ được giao tại các Quyết định số 559, 560/QĐ-UBDT, ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và các nhiệm vụ được Lãnh đạo Ủy ban giao. Trong đó xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, phân công cụ thể, trách nhiệm người thực hiện, thời gian hoàn thành.

2. Tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức của tờ báo; thường xuyên cập nhật, kịp thời phản ánh thông tin tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc về công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc; diễn đàn của đồng bào các dân tộc trong việc xây dựng và phát triển chính sách dân tộc theo định hướng của Đảng, Nhà nước.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thành tựu 30 năm đổi mới; tổng kết các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015; các nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban Dân tộc, tình hình thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc, Nghị định 05 về công tác dân tộc, chiến lược công tác dân tộc; các chương trình, đề án vùng dân tộc, miền núi…

4. Tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả công tác tuyên truyền và thực hiện các nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ 2011 – 2015, tham mưu đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2016 – 2020.

5. Bám sát các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch công tác năm 2015 và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban để tổ chức triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả, đúng quy định; kịp thời tham mưu, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, báo cáo Lãnh đạo Ủy ban.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn yêu cầu: Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ cần tăng cường sự phối hợp có hiệu quả với các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban; đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp của tổ chức đoàn thể, phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, khách quan, đúng quy định, giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, đảm bảo triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Ban biên tập