Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng tại cuộc họp bàn triển khai xây dựng Chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức.

09:00 AM 19/05/2016 |   Lượt xem: 10649 |   In bài viết | 

Sau khi nghe đại diện Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo dự kiến quyết định phân công các đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ UBDT được giao trong Quyết định 402/QĐ-TTg, trong đó có nhiệm vụ xây dựng và thực hiện “Chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức theo 4 nhóm đối tượng”; ý kiến tham gia của các đại biểu về dự kiến phân công đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, kế hoạch và tiến độ thực hiện…,Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng kết luận:

1. Nhiệm vụ xây dựng và thực hiện “Chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức theo 4 nhóm đối tượng” là một trong những nhiệm vụ quan trọng, khó khăn, phức tạp, cần có sự chỉ đạo thống nhất của Lãnh đạo Ủy ban, sự tham gia của nhiều Vụ, đơn vị, chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài UBDT.

2. Để kịp ghi vốn trong kế hoạch ngân sách 2017, Lãnh đạo Ủy ban yêu cầu các Vụ, đơn vị có liên quan phải phối hợp chặt chẽ, tập trung nguồn lực, với tinh thần trách nhiệm cao, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Chương trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định trước ngày 30/8/2016.

3. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, tham mưu trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm ban hành quyết định phân công các đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng và thực hiện Chương trình, trong đó quy định trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị. Chủ trì tham mưu, đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Soạn thảo Chương trình báo cáo Lãnh đạo Ủy ban. Yêu cầu xong trong thứ 3 ngày 17/5/2016.

4. Trường Cán bộ dân tộc chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch Tài chính xây dựng dự thảo Kế hoạch xây dựng Chương trình (trong đó ghi rõ mục tiêu nhiệm vụ, xác định tiến độ, các mốc thời gian công việc phải hoàn thành và dự toán kinh phí 2016…) báo cáo Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng cho ý kiến trước khi trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt (xong trong thứ 5 ngày 19/5/2016).
5. Vụ Kế hoạch Tài chính chủ trì thẩm định dự toán, tìm nguồn và bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chương trình trong kế hoạch năm 2016, báo cáo Lãnh đạo Ủy ban (xong trong thứ 5 ngày 19/5/2016).

Trên đây là kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng, tại cuộc họp bàn triển khai thực hiện nội dung xây dựng và thực hiện “Chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức theo 4 nhóm đối tượng” tại Quyết định số 402/QĐ-TTg, ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng thông báo để các Vụ, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.