LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ 03/12/2018 đến 07/12/2018)

10:18 PM 30/11/2018 |   Lượt xem: 1559 |   In bài viết | 

Lãnh đạo
Vụ/đơn vị

Thứ 2
(03/12)

Thứ 3
(04/12)

Thứ 4
(05/12)

Thứ 5
(06/12)

Thứ 6
(07/12)

VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 

Vụ trưởng
Nguyễn Văn Nhuận
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Họp Hội nghị BCH mở rộng Đảng ủy UBDT

Dự Hội nghị tổng kết năm 20-18 Vụ KHTC

Họp hội nghị chuyên đề của Đảng ủy cơ quan UBDT
Phó Vụ trưởng
Nguyễn Huy Duẩn
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Dự Hội nghị tổng kết năm 20-18 Vụ KHTC Họp hội nghị chuyên đề của Đảng ủy cơ quan UBDT
Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Xô
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Dự Hội nghị tổng kết năm 20-18 Vụ KHTC Họp hội nghị chuyên đề của Đảng ủy cơ quan UBDT

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Mạnh Huấn

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Dự Hội nghị tổng kết năm 20-18 Vụ KHTC Họp hội nghị chuyên đề của Đảng ủy cơ quan UBDT

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

Vụ trưởng
Cầm Văn Thanh
       

 

Phó Vụ trưởng
Lý Bình Huy
         
Phó Vụ trưởng
Lù Thị Lai
         
Phó Vụ trưởng
Phạm Thúc Thủy
         

VỤ PHÁP CHẾ 

Vụ trưởng
Lý Anh Tuấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Phan Hồng Thủy

Giải quyết công việc

Chỉ đạo việc hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018

Chỉ đạo việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Chí Tuấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Phó Vụ trưởng - Phụ trách
Hà Việt Quân

Họp Vụ

Dự hội nghị liên tịch về công nhận sáng kiến, thi đua

Làm việc với Ngân hàng Thế giới về cuộc thi khởi nghiệp

Giải quyết công việc

Đi công tác Cần Thơ

Phó Vụ trưởng
Trần Nữ Ngọc Anh

Sáng: Họp Vụ

Chiều: Làm việc về UPR tại Bộ Ngoại Giao

Họp ICCPR tại Bộ Tư Pháp

Giải quyết công việc

Đi Công tác Hòa Bình

Làm việc với Bộ Ngoại Giao

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Bình

Họp Vụ

Họp Vụ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

THANH TRA ỦY BAN

Chánh Thanh tra
Hoàng Đức Thành

Giải quyết công việc

- Sáng: Họp thường vụ Đảng ủy

- Chiều: Họp TĐKT đơn vị

- Sáng: Họp BCH Đảng bộ cơ quan UBDT

- Chiều: Họp kiểm điểm đảng viên

- Sáng: Giải quyết công việc

- Chiều: Đi công tác tỉnh Phú Thọ

Đi công tác tỉnh Phú Thọ

Phó Chánh Thanh tra
Nghiêm Xuân Hán

Giải quyết công việc

- Sáng: Giải quyết công việc

- Chiều: Họp TĐKT đơn vị

- Sáng: Giải quyết công việc

- Chiều: Họp kiểm điểm đảng viên

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc
Phó Chánh Thanh tra
Nguyễn Đình Vượng
Giải quyết công việc

- Sáng: Giải quyết công việc

- Chiều: Họp TĐKT đơn vị

- Sáng: Giải quyết công việc

- Chiều: Họp kiểm điểm đảng viên

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Chánh Thanh tra
Trần Phi Trường

Giải quyết công việc

- Sáng: Giải quyết công việc

- Chiều: Họp TĐKT đơn vị

- Sáng: Giải quyết công việc

- Chiều: Họp kiểm điểm đảng viên

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VĂN PHÒNG ỦY BAN

Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú

10h00: Họp liên tịch đánh giá công chức 2018

14h00: Dự Hội nghị tổng kết công đoàn và Đại hội công chức văn phòng Ủy ban năm 2018

Làm việc tại cơ quan

8h00: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

8h00: Tham dự Hội ý Lãnh đạo Ủy ban

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Văn phòng
Mai Linh Nhâm

10h00: Họp liên tịch đánh giá công chức 2018

14h00: Dự Hội nghị tổng kết công đoàn và Đại hội công chức văn phòng Ủy ban năm 2018. 

16h00: Tiếp Đoàn người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Trà Vinh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Văn Thức

10h00: Họp liên tịch đánh giá công chức 2018

14h00: Dự Hội nghị tổng kết công đoàn và Đại hội công chức văn phòng Ủy ban năm 2018

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

8h00: Tham dự Hội ý Lãnh đạo Ủy ban

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Văn phòng
Ngô Quang Hải 

10h00: Họp liên tịch đánh giá công chức 2018

14h00: Dự Hội nghị tổng kết công đoàn và Đại hội công chức văn phòng Ủy ban năm 2018

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

8h00: Tham dự Hội ý Lãnh đạo Ủy ban

Chiều: Làm việc tại cơ quan

VỤ TỔNG HỢP 

Vụ trưởng
Nguyễn Sỹ Tá

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Phạm Chí Trung

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Cao Thịnh
         

Phó Vụ trưởng
Trần Văn Đoài

 

 

 

 

 

VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Vụ trưởng
Bùi Văn Lịch

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Dự họp hội ý lãnh đạo Ủy ban

Chiều: Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Bế Thị Hồng Vân

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Văn Tân

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Tuyên

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ TUYÊN TRUYỀN 

Vụ trưởng
Vũ Hữu Hoạt

 Họp Vụ: Đánh giá công chức năm 2018

Sáng: Họp BCH Đảng bộ mở rộng

Chiều: Họp Chi bộ

Báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đề án Báo chí

Gỉải quyết công việc Gỉải quyết công việc

 Phó Vụ trưởng
Đỗ Văn Đại

Họp Vụ: Đánh giá công chức năm 2018

Sáng: Gỉải quyết công việc

Chiều: Họp Chi bộ

Gỉải quyết công việc

Gỉải quyết công việc

Gỉải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Đinh Xuân Thắng

Họp Vụ: Đánh giá công chức năm 2018

Sáng: Gỉải quyết công việc

Chiều: Họp Chi bộ
Gỉải quyết công việc Gỉải quyết công việc

Gỉải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Thị Lề

Họp Vụ: Đánh giá công chức năm 2018

Sáng: Gỉải quyết công việc

Chiều: Họp Chi bộ
Báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đề án Báo chí Gỉải quyết công việc Gỉải quyết công việc

VỤ ĐỊA PHƯƠNG I

Vụ trưởng
Nguyễn Quang Đức

 

   

 

 

Phó Vụ trưởng
Ma Thế Luận
         

Phó Vụ trưởng
Tráng A Dương

       

 

Phó Vụ trưởng
Phạm Thúy Hà
         

VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

Vụ trưởng
Nguyễn Xuân Đức

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Chủ trì họp giao ban

Chủ trì Họp đánh giá, phân loại CBCC và bình xét thi đua-khen thưởng năm 2018

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chỉ đạo Xây dựng các báo cáo năm 2018, PCTN, bảo vệ CTNB, QCDC

 Phó Vụ trưởng
Y Dẫn Êban

Nghỉ phép

Họp đánh giá, phân loại CBCC và bình xét thi đua-khen thưởng năm 2018

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Phó Vụ trưởng
Phạm Thị Phước An

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Họp giao ban

Họp đánh giá, phân loại CBCC và bình xét thi đua-khen thưởng năm 2018

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Điểu Mưu

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Họp giao ban

Họp đánh giá, phân loại CBCC và bình xét thi đua-khen thưởng năm 2018

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

VỤ ĐỊA PHƯƠNG III 

Vụ trưởng
Huỳnh Thị Sômaly

Sáng: Chủ trì họp giao ban tuần

Chiều: Chủ trì phối hợp CĐBP tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2018 theo Kế hoạch số 54/KH/CĐ UBDT

Sáng: Khám sức khỏe năm 2018 (Lãnh đạo Vụ và tất cả CC, NLĐ)

Chiều: Chỉ đạo hoàn thiện Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành, tổng kết công tác dân tộc năm 2018

Chỉ đạo tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại công chức năm 2018 của Vụ

Chỉ đạo phối hợp hoàn thiện báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị CC, NLĐ năm 2019

Chỉ đạo báo cáo tuần 49

Chỉ đạo chuẩn bị nội dung tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 của Vụ

 Phó Vụ trưởng
Lý Khon

Sáng: Dự họp giao ban tuần;

Chiều: Dự Hội nghị công chức, người lao động năm 2018

Sáng: Khám sức khỏe năm 2018 (Lãnh đạo Vụ và tất cả CC, NLĐ)

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Chỉ đạo Báo cáo tiếp công dân năm 2018

Chỉ đạo Báo cáo tháng hành động phòng, chống HIV/AIDS

VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ 

Vụ trưởng
Nguyễn Thị Tư

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

 Phó Vụ trưởng
Phạm Tuấn Mạnh

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Chi Mai

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Lưu Xuân Thủy

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135 

Chánh Văn phòng
 Võ Văn Bảy

Họp đánh giá, phân loại công chức và Hội nghị tổng kết công tác công đoàn VPĐPCT 135 năm 2018

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Chánh Văn phòng 
Đặng Tiến Hùng

Họp đánh giá, phân loại công chức và Hội nghị tổng kết công tác công đoàn VPĐPCT 135 năm 2018

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Chủ trì Hội thảo về xã làm chủ đầu tư tại Hòa Bình

Chủ trì Hội thảo về xã làm chủ đầu tư tại Hòa Bình

Phó Chánh Văn phòng
 Nguyễn Thị Nga

Họp đánh giá, phân loại công chức và Hội nghị tổng kết công tác công đoàn VPĐPCT 135 năm 2018

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Tham dự Hội thảo về xã làm chủ đầu tư tại Hòa Bình

Tham dự Hội thảo về xã làm chủ đầu tư tại Hòa Bình

Phó Chánh Văn phòng
Phạm Bình Sơn

Họp đánh giá, phân loại công chức và Hội nghị tổng kết công tác công đoàn VPĐPCT 135 năm 2018

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

HỌC VIỆN DÂN TỘC

Quyền Giám đốc
Trần Trung

Tham dự Đoàn công tác của BCT TW (từ 24/11-10/12) tại Hoa Kỳ

Tham dự Đoàn công tác của BCT TW (từ 24/11-10/12) tại Hoa Kỳ

Tham dự Đoàn công tác của BCT TW (từ 24/11-10/12) tại Hoa Kỳ

Tham dự Đoàn công tác của BCT TW (từ 24/11-10/12) tại Hoa Kỳ

Tham dự Đoàn công tác của BCT TW (từ 24/11-10/12) tại Hoa Kỳ

Phó Giám đốc
Bế Trung Anh

- 8h30: Chủ trì Hội nghị CC, VC và người lao động HVDT năm 2018

- 14h00: Chủ trì Hội ý công tác tuần 49

Trưởng đoàn công tác đi nghiên cứu thực tế Lớp Campuchia tại Tp. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương

Trưởng đoàn công tác đi nghiên cứu thực tế Lớp Campuchia tại Tp. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương

Trưởng đoàn công tác đi nghiên cứu thực tế Lớp Campuchia tại Tp. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương

Giải quyết công việc

TRUNG TÂM THÔNG TIN 

Giám đốc
Nguyễn Ngọc Hà

Sáng: Chủ trì họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Họp triển khai đề án CNTT

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Dự Hội thảo Internet Day

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Sinh hoạt chi bộ TTTT tháng 12

Phó Giám đốc
Lê Tuấn Hà

Sáng: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Sinh hoạt chi bộ TTTT tháng 12

Phó Giám đốc
Nguyễn Hoàng Hải

Sáng: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Chiều: Giải quyết công việc

Chiều: Sinh hoạt chi bộ TTTT tháng 12

Phó Giám đốc
Hồ Kim Hằng

Sáng: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Sinh hoạt chi bộ TTTT tháng 12

TẠP CHÍ DÂN TỘC

Tổng Biên tập
Nguyễn Quang Hải

Sáng: Chủ trì họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Chủ trì họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Lương Thị Việt Yến

Sáng: Dự họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Dự họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN 

Phó Tổng Biên tập Phụ trách
Lê Công Bình

 Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Hội nghị  CC, VC tại Tòa soạn

Giải quyết công việc

 Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Nguyễn Văn Phong

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Hội nghị  công chức, viên chức tại Tòa soạn

Sáng: Họp Giao ban Báo chí TW

Chiều: Giải quyết công việc

 Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Bùi Thị Hạ

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Hội nghị  công chức, viên chức tại Tòa soạn

Giải quyết công việc

 Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Giám đốc
Bùi Thiện Lạc

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc (Trưởng, phó các đơn vị cùng dự)

14h00: Chủ trì Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2018

16h00: Tham dự buổi gặp mặt của Lãnh đạo Ủy ban với đoàn Đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Trà Vinh (Nhà khách Trúc Bạch, số 01 Trấn Vũ)

Giải quyết công việc

8h00: Dự Hội nghị trực tuyến BCH Đảng bộ cơ quan Ủy ban  Dân tộc mở rộng lần thứ 30, khóa VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. (Hội trường Nhà C - UBDT)

Giải quyết công việc

8h00: Dự Hội nghị thông tin chuyên đề “Tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta” (Cấp ủy, Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng cùng dự). (Hội trường Nhà C - UBDT)

Phó Giám đốc
Đinh Thanh Huyền

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

14h00: Dự Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2018

Giải quyết công việc

8h00: Dự Hội nghị trực tuyến BCH Đảng bộ cơ quan Ủy ban  Dân tộc mở rộng lần thứ 30, khóa VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Hội trường Nhà C - UBDT

Giải quyết công việc

8h00: Dự Hội nghị thông tin chuyên đề “Tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta”. Hội trường Nhà C - UBDT

Phó Giám đốc
Phùng Bá Tương

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

14h00: Dự Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2018

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

8h00: Dự Hội nghị thông tin chuyên đề “Tình hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta”. Hội trường Nhà C - UBDT

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Giám đốc
Đặng Hà Lự

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giám đốc dự án ĐMT
Nguyễn Văn Thanh

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Phó Giám đốc
Trương Anh Tuấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Lê Mạnh Dương

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Đỗ Anh Tuấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Nguyễn Văn Viên

Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn

Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn