LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ 07/01/2019 đến 11/01/2019)

05:32 PM 04/01/2019 |   Lượt xem: 1558 |   In bài viết | 

Lãnh đạo
Vụ/đơn vị

Thứ 2
(07/1)

Thứ 3
(08/1)

Thứ 4
(09/1)

Thứ 5
(10/1)

Thứ 6
(11/1)

VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 

Vụ trưởng
Nguyễn Văn Nhuận
Nghỉ phép Nghỉ phép Nghỉ phép Nghỉ phép Dự hội nghị CBCNVC UBDT
Phó Vụ trưởng
Nguyễn Huy Duẩn
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Xô
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Mạnh Huấn

Họp, kiểm tra  quyết toán báo, tạp chí năm 2018 theo QĐ 59 Họp, kiểm tra  quyết toán báo, tạp chí năm 2018 theo QĐ 59 Họp, kiểm tra  quyết toán báo, tạp chí năm 2018 theo QĐ 59 Họp, kiểm tra  quyết toán báo, tạp chí năm 2018 theo QĐ 59 Họp, kiểm tra  quyết toán báo, tạp chí năm 2018 theo QĐ 59

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

Vụ trưởng
Cầm Văn Thanh
Đi công tác tại tỉnh Đắk Lắk Đi công tác tại tỉnh Đắk Lắk Dự Hội thảo xác định chỉ số CCHC năm 2018 tại Bộ Nội vụ Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Lý Bình Huy
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng
Lù Thị Lai
Làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp HĐTĐ tại Ủy ban

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng
Phạm Thúc Thủy
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

VỤ PHÁP CHẾ 

Vụ trưởng
Lý Anh Tuấn

Làm việc tại cơ quan

Dự họp công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban

Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch công tác năm 2019 của Vụ

Dự Hội nghị cán bộ, công chức của Ủy ban

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Phan Hồng Thủy

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Dự Hội nghị cán bộ, công chức của Ủy ban

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Chí Tuấn

Làm việc tại cơ quan

Dự hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2019 do Bộ Tư pháp tổ chức

Làm việc tại cơ quan

Dự Hội nghị cán bộ, công chức của Ủy ban

Làm việc tại cơ quan

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Phó Vụ trưởng - Phụ trách
Hà Việt Quân

Sáng: Họp Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp với Bộ trưởng về thi đua khen thưởng

Chiều: Vụ HTQT họp cùng Thứ trưởng Hoàng Thị Hạnh

Sáng: Làm việc tại trụ sở NHTG về Cuộc thi

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Trần Nữ Ngọc Anh

Sáng: Họp Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Họp Ban chấp hành Công đoàn Ủy ban

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Vụ HTQT họp cùng Thứ trưởng Hoàng Thị Hạnh

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Làm phiên giả định UPR tại Bộ Ngoại Giao

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Làm phiên giả định UPR tại Bộ Ngoại Giao

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Bình

Sáng: Họp Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đi Công tác Quảng Trị cùng tổ chức Care Quốc tế

Đi Công tác Quảng Trị cùng tổ chức Care Quốc tế

Đi Công tác Quảng Trị cùng tổ chức Care Quốc tế

Đi Công tác Quảng Trị cùng tổ chức Care Quốc tế

THANH TRA ỦY BAN

Chánh Thanh tra
Hoàng Đức Thành

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Phó Chánh Thanh tra
Nghiêm Xuân Hán

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan
Phó Chánh Thanh tra
Trần Phi Trường
Nghỉ phép Nghỉ phép Nghỉ phép Làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp đại hội công chức, viên chức

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Thanh tra
Nguyễn Đình Vượng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp đại hội công chức, viên chức

Chiều: Làm việc tại cơ quan

VĂN PHÒNG ỦY BAN

Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- 14h00: Họp rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị Đại biểu CBCCVC và người lao động năm 2018

Thành phần: Lãnh đạo Văn phòng; Trưởng các phòng: QTBV, KTTV, các Phó TP Phòng HCTK, đ/c Bùi Thị Hiền PTP VTLT.

Địa điểm: Phòng họp nhà B

- 8hh00 - 9h30: Dự họp Lãnh đạo Ủy ban

- 9h30 - 11h30: Họp về công tác thi đua khen thưởng của Ủy ban năm 2018

Địa điểm: Hội trường nhà C

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

- 8h00: Dự buổi làm việc về chuẩn bị nội dung xây dựng đề án năm 2019:

+ Đề án Tổng thể phát triển KTXH vùng DTTS&MN, vùng có ĐK ĐBKK gđ 2021-2030;

+ Đề án xây dựng bộ tiêu chí phân định vùng DTTS và MN

Địa điểm: Hội trường nhà C

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

- Cả ngày: Dự Hội nghị BCH Đảng bộ Ủy ban

Địa điểm: Hội trường nhà C

- 8h30: Làm việc với Vụ Dân tộc Văn phòng Quốc hội

Địa điểm: Văn phòng Quốc hội

- 14h00: Làm việc với Vụ Dân tộc, Ban Dân vận Trung ương

Địa điểm: Số 07 Nguyễn Cảnh Chân, Hà Nội

Phó Chánh Văn phòng
Mai Linh Nhâm

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- 14h00: Họp rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị Đại biểu CBCCVC và người lao động năm 2018

Địa điểm: Phòng họp nhà B

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Văn Thức

- 9h00: Dự buổi Làm việc của BT, CNUB với đồng chí Mai Trực

- 14h00: Họp rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị Đại biểu CBCCVC và người lao động năm 2018

Địa điểm: Phòng họp nhà B

- 8hh00 - 9h30: Dự họp Lãnh đạo Ủy ban

- 9h30 - 11h30: Dự họp về công tác thi đua khen thưởng của Ủy ban năm 2018

Địa điểm: Hội trường nhà C

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

- 8h00: Dự buổi làm việc về chuẩn bị nội dung xây dựng đề án năm 2019:

+ Đề án Tổng thể phát triển KTXH vùng DTTS&MN, vùng có ĐK ĐBKK gđ 2021 - 2030;

+ Đề án xây dựng bộ tiêu chí phân định vùng DTTS và MN

Địa điểm: Hội trường nhà C

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Văn phòng
Ngô Quang Hải 

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- 14h00: Họp rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị Đại biểu CBCCVC và người lao động năm 2018

Địa điểm: Phòng họp nhà B

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

VỤ TỔNG HỢP 

Vụ trưởng
Nguyễn Sỹ Tá

Họp Hội đồng Khoa học

Dự họp LĐUB

Dự họp LĐUB

Dự họp LĐUB

Dự hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2018

Phó Vụ trưởng
Phạm Chí Trung

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Cao Thịnh
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Trần Văn Đoài

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Vụ trưởng
Bùi Văn Lịch

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Bế Thị Hồng Vân

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Văn Tân

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Tuyên

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

VỤ TUYÊN TRUYỀN 

Vụ trưởng
Vũ Hữu Hoạt

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép Nghỉ phép

 Phó Vụ trưởng
Đỗ Văn Đại

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Đinh Xuân Thắng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Hoàng Thị Lề

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

VỤ ĐỊA PHƯƠNG I

Vụ trưởng
Nguyễn Quang Đức

 

   

 

 

Phó Vụ trưởng
Ma Thế Luận
         

Phó Vụ trưởng
Tráng A Dương

       

 

Phó Vụ trưởng
Phạm Thúy Hà
         

VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

Vụ trưởng
Nguyễn Xuân Đức

Sáng: Làm việc tại Cơ quan

Chiều: Chủ trì họp giao ban

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Dự Hội nghị Đại biểu, CBCC, VC, người lao động Ủy ban Dân tộc năm 2018 (trực tuyến UBDT)

 Phó Vụ trưởng
Y Dẫn Êban

Sáng: Làm việc tại Cơ quan

Chiều: Chủ trì họp  giao ban

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Dự Hội nghị Đại biểu, CBCC, VC, người lao động Ủy ban Dân tộc năm 2018 (trực tuyến UBDT)

Phó Vụ trưởng
Phạm Thị Phước An

Sáng: Làm việc tại Cơ quan

Chiều: Dự họp giao ban

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Dự Hội nghị Đại biểu, CBCC, VC, người lao động Ủy ban Dân tộc năm 2018 (trực tuyến UBDT)

Phó Vụ trưởng
Điểu Mưu

Sáng: Làm việc tại Cơ quan

Chiều: Dự họp giao ban

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Dự Hội nghị Đại biểu, CBCC, VC, người lao động Ủy ban Dân tộc năm 2018 (trực tuyến UBDT)

VỤ ĐỊA PHƯƠNG III 

Vụ trưởng
Huỳnh Thị Sômaly

Sáng: Chủ trì họp giao ban tuần;

Chiều: Chỉ đạo phòng HC-TH xây dựng lịch họp Cơ quan, Chi bộ, Công đoàn năm 2019

Chỉ đạo phối hợp xây dựng Kế hoạch phục vụ Lãnh đạo Ủy ban thăm, chúc tết Nguyên đán Kỷ Hợi

Dự khánh thành Học Viện Phật giáo Nam tông Khmer (giai đoạn 1) tại Quận Ô Môn TP.Cần Thơ

Chỉ đạo Báo cáo tuần 02

Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch công tác cải cách hành chính của Vụ năm 2019

Chỉ đạo phối hợp chuẩn bị các điều kiện tiếp Đoàn Chương trình 135 của tỉnh Đăk Lăk học tập kinh nghiệm một số địa phương khu vực Tây Nam bộ

 Phó Vụ trưởng
Lý Khon

Sáng: Dự họp giao ban tuần

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Chỉ đạo Báo cáo tiếp công dân tháng 01/2018

Làm việc tại cơ quan

Dự Hội nghị CB,CC,VC năm 2018 của UBDT (khi được chỉ đạo)

Dự Hội nghị CB,CC,VC năm 2018 của UBDT (khi được chỉ đạo)

VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ 

Vụ trưởng
Nguyễn Thị Tư

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 Phó Vụ trưởng
Phạm Tuấn Mạnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Trần Chi Mai

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Lưu Xuân Thủy

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135 

Chánh Văn phòng
 Võ Văn Bảy

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Văn phòng 
Đặng Tiến Hùng

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Văn phòng
 Nguyễn Thị Nga

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Phó Chánh Văn phòng
Phạm Bình Sơn

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

HỌC VIỆN DÂN TỘC

Quyền Giám đốc
Trần Trung

- 8h30: Chủ trì Hội ý công tác tuần 02; họp triển khai các công việc

- 14h00: Dự họp Thường trực Hội đồng KHCN UBDT về kế hoạch chuẩn bị Hội nghị tổng kết hoạt động 2018 tại 141 Hoàng Hoa Thám

- 16h30: Nghe báo cáo về kế hoạch sử dụng chứng thư số, chữ ký số tại HVDT

- 8h15: Chủ trì làm việc với các cá nhân thực hiện tạm ứng, quyết toán năm 2018

- 9h30: Dự họp về công tác thi đua, khen thưởng của UBDT năm 2018

- 14h00: Chủ trì họp về mở ngành đào tạo và triển khai các Chương trình phối hợp năm 2019

- 8h30: Chủ trì họp về việc thực hiện Kết luận thanh tra Đề tài cấp tỉnh của Sở KHCN tỉnh Lâm Đồng

- 15h00: Làm việc với Ban Thư ký Đề tài KHCN cấp QG CTDT.02.16/16-20

- 8h30: Chủ trì họp về xét thăng hạng CDNN cho viên chức hạng IV

- 14h00: Chủ trì họp liên tịch về công tác cán bộ

- 7h30: Dự Hội nghị đại biểu CB, CC, VC,  người lao động cơ quan UBDT

 - 14h00: Nghe báo cáo về kế hoạch chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi của Học viện

Phó Giám đốc
Bế Trung Anh

- 8h30: Dự Hội ý công tác tuần 02; họp triển khai các công việc

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

- 8h15: Làm việc với các cá nhân thực hiện tạm ứng, quyết toán năm 2018

- 14h00: Dự họp về mở ngành đào tạo và triển khai các Chương trình phối hợp năm 2019

Cả ngày: Nghỉ phép

- 8h30: Dự Hội nghị tổng kết CTDT năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 tại Ban Dân tộc TP. Hà Nội

- 14h00: Họp liên tịch về công tác cán bộ

- 7h30: Dự Hội nghị đại biểu CB, CC, VC, người lao động cơ quan UBDT

- 14h00: Chủ trì họp các đoàn công tác triển khai lớp BDKTDT theo Đề án 402 năm 2018

TRUNG TÂM THÔNG TIN 

Giám đốc
Nguyễn Ngọc Hà

Sáng: Chủ trì họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự tổng kết Ban DT Hà Nội

Chiều: Dự Hội đồng nghiệm thu dự án Bảo vệ môi trường năm 2018

Sáng: Dự tổng kế Bộ TTTT

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Lê Tuấn Hà

Sáng: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Nguyễn Hoàng Hải

Sáng: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Phó Giám đốc
Hồ Kim Hằng

Sáng: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2018 tại Ban dân tộc thành phố Hà Nội

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

TẠP CHÍ DÂN TỘC

Tổng Biên tập
Nguyễn Quang Hải

Sáng: Chủ trì họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Chủ trì họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc với khối nội dung;

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Tổng Biên tập
Lương Thị Việt Yến

Sáng: Dự họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Dự họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN 

Phó Tổng Biên tập Phụ trách
Lê Công Bình

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Tổng Biên tập
Nguyễn Văn Phong

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Tổng Biên tập
Bùi Thị Hạ

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Giám đốc
Bùi Thiện Lạc

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc (Trưởng, phó các đơn vị cùng dự)

9h30: Họp về công tác thi đua khen thưởng của Ủy ban Dân tộc. Hội trường Nhà C - UBDT

Làm việc tại cơ quan

8h30: Dự Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Dân tộc thành phố Hà Nội. (Tại Ban Dân tộc TP. Hà Nội - Số 12 Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội)

7h30: Dự Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2018 của Ủy ban Dân tộc. Hội trường Nhà C -UBDT

Phó Giám đốc
Đinh Thanh Huyền

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Dự Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 32 về: Đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2018; Kiểm điểm tập thể BCH và từng ủy viên BCH Đảng bộ năm 2018. (Cả ngày - Hội trường Nhà C, UBDT)

7h30: Dự Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2018 của Ủy ban Dân tộc. Hội trường Nhà C -UBDT

Phó Giám đốc
Phùng Bá Tương

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

7h30: Dự Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2018 của Ủy ban Dân tộc. Hội trường Nhà C -UBDT

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Giám đốc
Đặng Hà Lự

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Giám đốc dự án ĐMT
Nguyễn Văn Thanh

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Phó Giám đốc
Trương Anh Tuấn

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Lê Mạnh Dương

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Đỗ Anh Tuấn

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Nguyễn Văn Viên

Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn

Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn