LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ 10/12/2018 đến 14/12/2018)

04:42 PM 07/12/2018 |   Lượt xem: 1408 |   In bài viết | 

Lãnh đạo
Vụ/đơn vị

Thứ 2
(10/12)

Thứ 3
(11/12)

Thứ 4
(12/12)

Thứ 5
(13/12)

Thứ 6
(14/12)

VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 

Vụ trưởng
Nguyễn Văn Nhuận
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Họp hội ý Lãnh đạo Ủy ban
Phó Vụ trưởng
Nguyễn Huy Duẩn
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Xô
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Mạnh Huấn

Sáng :Giải quyết công việc

Chiều: họp Tổng cục Thống kê
Giải quyết công việc

Sáng: dự hội thảo Tài chính vi mô tại Ngân hàng NN

Chiều :Giải quyết công việc
Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

Vụ trưởng
Cầm Văn Thanh
       

 

Phó Vụ trưởng
Lý Bình Huy
         
Phó Vụ trưởng
Lù Thị Lai
         
Phó Vụ trưởng
Phạm Thúc Thủy
         

VỤ PHÁP CHẾ 

Vụ trưởng
Lý Anh Tuấn

Báo cáo Lãnh đạo Ủy ban về kết quả Nghiên cứu Cở sở lý luận và thực tiễn xây dựng Luật hỗ trợ và phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Tổng kết công tác Vụ Pháp chế năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Chỉ đạo phát hành Sổ tay hỏi đáp chính sách, pháp luật dành cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Phan Hồng Thủy

Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Tư pháp

Tổng kết công tác Vụ Pháp chế năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Chí Tuấn

Giải quyết công việc

Tổng kết công tác Vụ Pháp chế năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Phó Vụ trưởng - Phụ trách
Hà Việt Quân

Sáng: Họp Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Họp với Vụ KHTC

Sáng: Hội Thảo tại KS Khăn Quàng Đỏ

Chiều: Họp với NHTG

Sáng: Hội Thảo tại KS Khăn Quàng Đỏ

Chiều: Họp mạng lưới cố vấn hỗ trợ khởi nghiệp

Sáng: Họp tổng kết Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Họp với NHTG

Chiều: Họp Hội đồng Khoa học Ủy ban

Phó Vụ trưởng
Trần Nữ Ngọc Anh

Sáng: Họp Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Họp với Vụ KHTC

Sáng: Hội Thảo tại KS Khăn Quàng Đỏ

Chiều: Họp Văn Phòng Chính Phủ

Sáng: Hội Thảo tại KS Khăn Quàng Đỏ

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Họp tổng kết Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Dự Hội thảo tại Học viện Chính trị Quốc gia HCM

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Bình

Sáng: Họp Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Hội Thảo tại KS Khăn Quàng Đỏ

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Họp tổng kết Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

THANH TRA ỦY BAN

Chánh Thanh tra
Hoàng Đức Thành

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Chánh Thanh tra
Nghiêm Xuân Hán

Giải quyết công việc

Dự Hội thảo theo GM của Vụ HTQT

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Chánh Thanh tra
Trần Phi Trường

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép
Phó Chánh Thanh tra
Nguyễn Đình Vượng
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

- Sáng: Giải quyết công việc

- Chiều: Dự họp tọa đàm theo giấy mời

VĂN PHÒNG ỦY BAN

Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú

Dự Hội nghị Tuyên dương NCUT tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Yên Bái năm 2018

Sáng: Làm việc tại cơ quan

14h30: Họp liên tịch về việc bình xét thi đua năm 2018 (Đ/c PCVP Ngô Quang Hải chỉ đạo Phòng HCTK chuẩn bị nội dung)
Địa điểm: Phòng họp nhà D

8h00: Báo cáo TT, PCN Nông Quốc Tuấn một số nhiệm vụ tháng 12/2018 và tháng 01/2019
Thành phần: Tập thể LĐ Văn phòng; Trưởng phòng: QTBV, KTTV; Đ/c Thịnh Phòng HCTK; Đ/c Hiền Phòng VTLT.
Địa điểm: Phòng họp nhà B

Chiều: Làm việc tại cơ quan

9h00: Làm việc với Phòng HCTK
Thành phần: Đ/c PCVP Ngô Quang Hải; tập thể Phòng HCTK
Địa điểm: Phòng họp Nhà B

14h00: Làm việc với tập thể Phòng VTLT
Địa điểm: Phòng họp Nhà B

15h30: Làm việc với tập thể Phòng KTTV
Địa điểm: Phòng họp Nhà B

8h00: Tham dự Hội ý Lãnh đạo Ủy ban
Địa điểm: Phòng họp nhà D

14h00: Họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên năm 2018 Chi bộ KTTV, QTBV, Đội xe
Địa điểm: Phòng họp Nhà B

Phó Chánh Văn phòng
Mai Linh Nhâm

10h00: Tham dự tiếp Đoàn người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Lào Cai

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

8h00: Báo cáo TT, PCN Nông Quốc Tuấn một số nhiệm vụ tháng 12/2018 và tháng 01/2019
Địa điểm: Phòng họp nhà B

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Văn Thức

Tháp tùng BT, CN dự Hội nghị tuyên dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Yên Bái năm 2018

Làm việc tại cơ quan

8h00: Tháp tùng BT, CN dự Đại hội lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

8h00: Tham dự Hội ý Lãnh đạo Ủy ban
Địa điểm: Phòng họp nhà D

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Văn phòng
Ngô Quang Hải 

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

8h00: Báo cáo TT, PCN Nông Quốc Tuấn một số nhiệm vụ tháng 12/2018 và tháng 01/2019
Địa điểm: Phòng họp nhà B

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

8h00: Tham dự Hội ý Lãnh đạo Ủy ban
Địa điểm: Phòng họp nhà D

Chiều: Làm việc tại cơ quan

VỤ TỔNG HỢP 

Vụ trưởng
Nguyễn Sỹ Tá

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Phạm Chí Trung

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Cao Thịnh
         

Phó Vụ trưởng
Trần Văn Đoài

 

 

 

 

 

VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Vụ trưởng
Bùi Văn Lịch

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Dự họp hội ý Lãnh đạo Ủy ban

Chiều: Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Bế Thị Hồng Vân

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Văn Tân

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Tuyên

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ TUYÊN TRUYỀN 

Vụ trưởng
Vũ Hữu Hoạt

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Họp: Tổng kết Chi bộ năm 2018

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

 Phó Vụ trưởng
Đỗ Văn Đại

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Họp: Tổng kết Chi bộ năm 2018

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Đinh Xuân Thắng

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Họp: Tổng kết Chi bộ năm 2018 Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Thị Lề

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Họp: Tổng kết Chi bộ năm 2018 Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VỤ ĐỊA PHƯƠNG I

Vụ trưởng
Nguyễn Quang Đức

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Ma Thế Luận
         

Phó Vụ trưởng
Tráng A Dương

       

 

Phó Vụ trưởng
Phạm Thúy Hà
         

VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

Vụ trưởng
Nguyễn Xuân Đức

Sáng: Làm việc tại Cơ quan

Chiều: Chủ trì họp giao ban

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

 Phó Vụ trưởng
Y Dẫn Êban

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Phó Vụ trưởng
Phạm Thị Phước An

Sáng: Làm việc tại Cơ quan

Chiều: Dự họp giao ban

Chỉ đạo Báo cáo Tổng kết thi đua - khen thưởng năm 2018

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Điểu Mưu

Sáng: Làm việc tại Cơ quan

Chiều: Dự họp giao ban

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

VỤ ĐỊA PHƯƠNG III 

Vụ trưởng
Huỳnh Thị Sômaly

Sáng: Chủ trì họp giao ban tuần;

Dự tổng kết Lớp chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm lĩnh vực cho cán bộ Campuchia

Chỉ đạo tổ chức tổng kết công tác thi đua, xét đề nghị khen thưởng và báo cáo kết quả thi đua, khen thưởng năm 2018.

Chỉ đạo chuẩn bị nội dung kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên năm 2018;

Chủ trì họp Chi bộ; Cơ quan tháng 11/2018

Chỉ đạo báo cáo tuần 50;

Giải quyết công việc

 Phó Vụ trưởng
Lý Khon

Dự họp giao ban tuần;

Chỉ đạo hoàn thiện Báo cáo tiếp công dân năm 2018;

Chỉ đạo hoàn thiện Báo cáo công tác tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018;

Giải quyết công việc

Dự họp Cơ quan; dự họp Chi bộ tháng 11/2018

Tiếp tục chỉ đạo phối hợp nắm tình hình toàn diện vùng DTTS trên địa bàn.

Giải quyết công việc

VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ 

Vụ trưởng
Nguyễn Thị Tư

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Đi công tác Hòa Bình

Tổ chức Hội nghị

 Phó Vụ trưởng
Phạm Tuấn Mạnh

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Đi công tác Hòa Bình

Đi công tác Hòa Bình

Phó Vụ trưởng
Trần Chi Mai

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Lưu Xuân Thủy

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Đi công tác TP.HCM Đi công tác TP.HCM Đi công tác TP.HCM

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135 

Chánh Văn phòng
 Võ Văn Bảy

Công tác tại tỉnh Kon Tum

Công tác tại tỉnh Kon Tum

Công tác tại tỉnh Kon Tum

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Chánh Văn phòng 
Đặng Tiến Hùng

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Chánh Văn phòng
 Nguyễn Thị Nga

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Chánh Văn phòng
Phạm Bình Sơn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

HỌC VIỆN DÂN TỘC

Quyền Giám đốc
Trần Trung

Tham dự Đoàn công tác của BCT TW (từ 24/11-10/12/2018) tại Hoa Kỳ

- 8h30: Dự Hội thảo kỹ thuật tham vấn kết quả nghiên cứu “Phân tích thực trạng phát triển KT-XH của các DTTS ở VN” tại KS Khăn quàng đỏ

- 14h30: Làm việc với Vụ KH - TC về kế hoạch và dự toán NSNN năm 2019

- 8h30: Dự Tập huấn sử dụng, khai thác phần mềm CSDL về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực CTDT

- 14h00: Chủ trì Tọa đàm khoa học quý IV/2018 của Nhóm nghiên cứu Chiến lược và chính sách dân tộc tại Hội trường tầng 3 nhà A

- 8h30: Chủ trì họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng HVDT

- 14h00: Họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên chi bộ Khối phòng số 1

- 8h30: Chủ trì Hội thảo góp ý Báo cáo tổng kết Dự án cấp Bộ “Nâng cao năng lực và sự tham gia của cộng đồng trong ứng phó với các sự cố môi trường ở vùng DTTS &  MN phía Bắc” tại Hội trường tầng 3 nhà A

- 14h00: Dự Tọa đàm tư vấn, phản biện, tham gia ý kiến vào Dự thảo giải nghĩa một số mục từ trong Báo cáo kết quả giữa kỳ Đề tài trọng điểm cấp Bộ “Từ điển thuật ngữ về CTDT ở VN”

Phó Giám đốc
Bế Trung Anh

- 8h30: Chủ trì Hội ý công tác tuần 50

- Chiều: Giải quyết công việc

- 8h30: Dự Hội thảo kỹ thuật tham vấn kết quả nghiên cứu “Phân tích thực trạng phát triển KT-XH của các DTTS ở VN” tại KS Khăn quàng đỏ

- Chiều: Giải quyết công việc

Đi công tác tổ chức lớp BD KTDT theo Đề án 402 tại tỉnh Bình Thuận

Đi công tác tổ chức lớp BD KTDT theo Đề án 402 tại tỉnh Bình Thuận

Đi công tác tổ chức lớp BD KTDT theo Đề án 402 tại tỉnh Bình Thuận

TRUNG TÂM THÔNG TIN 

Giám đốc
Nguyễn Ngọc Hà

Sáng: Họp CBCC TTTT về dự kiến kinh phí 2019

Chiều: Đăng ký làm việc với Lãnh đạo Ủy ban về kinh phí CNTT năm 2019

Sáng: Dự hội thảo “Thực trạng phát triển KT-XH DTTS”

Chiều: Dự Hội thảo của Bộ TTTT

Sáng: Tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm CSDL BVMT

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Dự Hội thảo ”Dữ liệu số”

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Lê Tuấn Hà

Sáng: Họp CBCC TTTT về dự kiến kinh phí 2019

Chiều: Đăng ký làm việc với Lãnh đạo Ủy ban về kinh phí CNTT năm 2019

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Nguyễn Hoàng Hải

Sáng: Họp CBCC TTTT về dự kiến kinh phí 2019

Chiều: Đăng ký làm việc với Lãnh đạo Ủy ban về kinh phí CNTT năm 2019

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Giám đốc
Hồ Kim Hằng

Sáng: Họp CBCC TTTT về dự kiến kinh phí 2019

Chiều: Đăng ký làm việc với Lãnh đạo Ủy ban về kinh phí CNTT năm 2019

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

TẠP CHÍ DÂN TỘC

Tổng Biên tập
Nguyễn Quang Hải

Sáng: Chủ trì họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Chủ trì họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Giải quyết công việc

Sáng: Làm việc với khối nội dung

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Lương Thị Việt Yến

Sáng: Dự họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Dự họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN 

Phó Tổng Biên tập Phụ trách
Lê Công Bình

  Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Nguyễn Văn Phong

Giải quyết công việc

Sáng: Họp Giao ban Báo chí TW.

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Bùi Thị Hạ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Giám đốc
Bùi Thiện Lạc

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc (Trưởng, phó các đơn vị cùng dự)

8h30: Dự Hội thảo kỹ thuật tham vấn Kết quả nghiên cứu “Phân tích thực trạng phát triển KT-XH của DTTS ở Việt Nam” (KS Khăn Quàng Đỏ)

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Đinh Thanh Huyền

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

Giải quyết công việc

8h00: Tham dự Lớp tập huấn sử dụng, khai thác phần mềm CSDL về bảo vệ môi trường (đ/c Thiều Đức Long cùng dự) tại 80 Phan Đình Phùng

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Phùng Bá Tương

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

10h00: Dự buổi tiếp đoàn Đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Lào Cai (80 Phan Đình Phùng)

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Giám đốc
Đặng Hà Lự

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giám đốc dự án ĐMT
Nguyễn Văn Thanh

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Phó Giám đốc
Trương Anh Tuấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Lê Mạnh Dương

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Đỗ Anh Tuấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Nguyễn Văn Viên

Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn

Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn