LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ 12/11/2018 đến 16/11/2018)

06:29 AM 10/11/2018 |   Lượt xem: 1741 |   In bài viết | 

Lãnh đạo
Vụ/đơn vị

Thứ 2
(12/11)

Thứ 3
(13/11)

Thứ 4
(14/11)

Thứ 5
(15/11)

Thứ 6
(16/11)

VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 

Vụ trưởng
Nguyễn Văn Nhuận

Sáng: Dự hội nghị thông báo kết luận đoàn kiểm tr 716 của BCT

Chiều: đi công tác Lào Cai

Đi công tác Lào Cai Đi công tác Lào Cai

Giải quyết công việc

Sáng: Họp hội ý tuần Lãnh đạo Ủy ban

Chiều: Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Huy Duẩn
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Xô

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Mạnh Huấn

Đi công tác Thanh Hóa, Nghệ An Đi công tác Thanh Hóa, Nghệ An Đi công tác Thanh Hóa, Nghệ An Đi công tác Thanh Hóa, Nghệ An Đi công tác Thanh Hóa, Nghệ An

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

Vụ trưởng
Cầm Văn Thanh
Giải quyết công việc

Sáng: Họp Hội đồng lương

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Lý Bình Huy
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Lù Thị Lai
Giải quyết công việc

Sáng: Họp Hội đồng lương

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Phạm Thúc Thủy
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VỤ PHÁP CHẾ 

Vụ trưởng
Lý Anh Tuấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Phan Hồng Thủy

Giải quyết công việc

Chỉ đạo hoàn thiện danh mục văn bản hệ thống hóa 2014 - 2018

Đi tiền trạm Hội nghị tập huấn kỹ năng xây dựng văn bản tại chương mỹ - hà nội

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Chí Tuấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Chỉ đạo việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật Dự Hội nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Phó Vụ trưởng - Phụ trách
Hà Việt Quân

Sáng: Hội nghị thông báo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 716 của Bộ Chính trị

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp tại văn phòng Ngân hàng Thế giới

Sáng: Tham dự Hội thảo của Hội đồng khoa học UBDT

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Làm việc với tổ chức Care International

Làm việc với các thành viên BGK cuộc thi VCIC

Phó Vụ trưởng
Trần Nữ Ngọc Anh

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Bình

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Làm việc với tổ chức Care International

Giải quyết công việc

THANH TRA  ỦY BAN

Chánh Thanh tra
Hoàng Đức Thành

Sáng: Họp thông báo Kết quả kiểm tra 716

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Chánh Thanh tra
Nghiêm Xuân Hán

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc
Phó Chánh Thanh tra
Nguyễn Đình Vượng
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Chánh Thanh tra
Trần Phi Trường

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VĂN PHÒNG ỦY BAN

Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú

9h00: Dự Hội nghị thông báo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 716 của Bộ Chính trị.
Địa điểm: Hội trường nhà C

14h00: Họp liên tịch Cấp ủy và Lãnh đạo Văn phòng.
Địa điểm: Phòng Họp nhà B

8h00: Dự Họp Hội đồng lương Ủy ban
Địa điểm: Phòng Họp nhà B

11h00: Tham dự buổi làm việc với Đại sứ quán Ai Len

14h00: Họp báo thông tin về Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS xuất sắc tiêu biểu năm 2018” 
Địa điểm: Hội trường nhà C

8h30: Làm việc với Phòng Quảng trị - Bảo vệ.
Thành phần: Phó CVP Mai Linh Nhâm, tập thể công chức, người lao động.
Địa điểm: Phòng Họp nhà B

14h00: Dự cuộc làm việc TT, PCN Nông Quốc Tuấn với BTV Công đoàn về kế hoạch chuẩn bị Hội nghị đại biểu CC VC, người lao động của UBDT năm 2018
Địa điểm: Phòng họp nhà B

8h00: Báo cáo TT, PCN Nông Quốc Tuấn về các nội dung liên quan đến việc thực hiện Thông báo kết luận số 105/TB- UBDT, ngày 05/11/2018 của BTCN
Thành phần: Trưởng các phòng: QTBV, VTLL, tập thể công chức Phòng HCTK, đ/c Trang Phòng KSTTHC
Địa điểm: Phòng họp Nhà B

14h00: Làm việc với Phòng HCTK
Thành phần: Phó CVP Ngô Quang Hải; tập thể công chức phòng
Địa điểm: Phòng họp Nhà B

8h00: Tham dự Hội ý tuần Lãnh đạo Ủy ban (Đánh giá việc thực hiện Thông báo kết luận số 105/TB- UBDT, ngày 05/11/2018 của BTCN)

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Văn phòng
Mai Linh Nhâm

Sáng: Làm việc tại cơ quan

14h00: Họp liên tịch Cấp ủy và Lãnh đạo Văn phòng về công tác cán bộ.
Địa điểm: Phòng Họp nhà B

Làm việc tại cơ quan

8h30: Làm việc với Phòng Quảng trị - Bảo vệ.

16h30: Tham gia tiếp Đoàn người có uy tín trong đồng bào DTTS thành phố Hà Nội
Địa điểm: Hội trường nhà C

Sáng: Làm việc tại cơ quan

16h00: Tham gia tiếp Đoàn người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Bạc Liêu
Địa điểm: Hội trường nhà C

Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Văn Thức

8h00: Dự Hội nghị thông báo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 716 của Bộ Chính trị.
Địa điểm: Hội trường nhà C

14h00: Họp liên tịch Cấp ủy và Lãnh đạo Văn phòng về công tác cán bộ.
Địa điểm: Phòng Họp nhà B

Làm việc tại cơ quan

8h00: Tham dự buổi làm việc của Bộ trưởng, CNUB với Vụ Tổ chức cán bộ
Địa điểm: Phòng Họp nhà D

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

8h00: Tham dự Hội ý tuần Lãnh đạo Ủy ban (Đánh giá việc thực hiện Thông báo kết luận số 105/TB- UBDT, ngày 05/11/2018 của BTCN)

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Văn phòng
Ngô Quang Hải 

Sáng: Làm việc tại cơ quan

14h00: Họp liên tịch Cấp ủy và Lãnh đạo Văn phòng về công tác cán bộ.
Địa điểm: Phòng Họp nhà B

Làm việc tại cơ quan

14h00: Dự cuộc làm việc TT, PCN Nông Quốc Tuấn với BTV Công đoàn về kế hoạch chuẩn bị Hội nghị đại biểu CC VC, người lao động của UBDT năm 2018
Địa điểm: Phòng họp nhà B

Sáng: Làm việc tại cơ quan

14h00: Làm việc với Phòng HCTK

8h00: Tham dự Hội ý tuần Lãnh đạo Ủy ban (Đánh giá việc thực hiện Thông báo kết luận số 105/TB- UBDT, ngày 05/11/2018 của BTCN)

Chiều: Làm việc tại cơ quan

VỤ TỔNG HỢP 

Vụ trưởng
Nguyễn Sỹ Tá

Họp lãnh đạo Vụ Tổng hợp

Giải quyết công việc

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Sáng: Họp giao ban LĐUB

Dự tọa đàm khoa học

Phó Vụ trưởng
Phạm Chí Trung

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Cao Thịnh
Họp lãnh đạo Vụ Tổng hợp Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự họp với Bộ trưởng, CNUB

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Văn Đoài

Họp lãnh đạo Vụ Tổng hợp

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Vụ trưởng
Bùi Văn Lịch

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Dự họp hội ý lãnh đạo Ủy ban

Chiều: Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Bế Thị Hồng Vân

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Văn Tân

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Tuyên

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ TUYÊN TRUYỀN 

Vụ trưởng
Vũ Hữu Hoạt

 

 

 

   

 Phó Vụ trưởng
Đỗ Văn Đại

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Đinh Xuân Thắng

 

     

 

Phó Vụ trưởng
Hoàng Thị Lề

 

       

VỤ ĐỊA PHƯƠNG I

Vụ trưởng
Nguyễn Quang Đức

 

   

 

 

Phó Vụ trưởng
Ma Thế Luận
         

Phó Vụ trưởng
Tráng A Dương

       

 

Phó Vụ trưởng
Phạm Thúy Hà
         

VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

Vụ trưởng
Nguyễn Xuân Đức

Sáng: Làm việc tại Cơ quan

Chiều: Chủ trì họp giao ban

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Chỉ đạo báo cáo tuần 46

Chỉ đạo Xây dựng báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2018 của đơn vị theo yêu cầu của Vụ Tổng hợp tại Công văn số 207/TH ngày 06/11/2018

 Phó Vụ trưởng
Y Dẫn Êban

Sáng: Làm việc tại Cơ quan

Chiều: Dự họp giao ban

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chỉ đạo Xây dựng Thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện CTr MTQG giảm nghèo và các chính sách dân tộc tại  tỉnh Quảng Ngãi

Chỉ đạo Xây dựng Thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện CTr MTQG giảm nghèo và các chính sách dân tộc tại tỉnh Bình Định

Phó Vụ trưởng
Phạm Thị Phước An

Sáng: Làm việc tại Cơ quan

Chiều: Dự họp giao ban

Chỉ đạo rà soát  Kế hoạch công tác và dự toán NSNN năm 2019 của đơn vị và gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính theo yêu cầu tại Công văn số 336/KHTC-KHĐTTK ngày 31/10/2018

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Điểu Mưu

Sáng: Làm việc tại Cơ quan

Chiều: Dự họp giao ban

Chỉ đạo tổng hợp tình hình bố trí, ổn định dân di cư ở vùng Tây Nguyên Chỉ đạo tổng hợp tình hình bố trí, ổn định dân di cư ở vùng Tây Nguyên Chỉ đạo tổng hợp tình hình bố trí, ổn định dân di cư ở vùng Tây Nguyên Chỉ đạo tổng hợp tình hình bố trí, ổn định dân di cư ở vùng Tây Nguyên

VỤ ĐỊA PHƯƠNG III 

Vụ trưởng
Huỳnh Thị Sômaly

Chủ trì họp giao ban tuần

Chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ chính sách tinh giản biên chế 06 tháng đầu năm 2019

Chỉ đạo hoàn thiện một số văn bản liên quan về khiếu kiện của công dân và thực hiện chính sách dân tộc

Chỉ đạo tổng hợp ý kiến, tham mưu văn bản của Lãnh đạo Ủy ban theo Thông báo kết luận của Bộ trưởng

Chỉ đạo báo cáo tuần 46

Chỉ đạo phối hợp rà soát hoàn thiện kế hoạch công tác và dự toán NSNN năm 2019

 Phó Vụ trưởng
Lý Khon

Dự họp giao ban tuần

Chỉ đạo tổ chức triển khai và phối hợp nắm tình hình các địa phương “Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018”

Chỉ đạo báo cáo “Đánh giá kết quả thực hiện phòng, chống TP&MT, HIV/AIDS, mua bán người và công tác tuyên truyền năm 2018”

Dự Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 tại TP. Cần Thơ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ 

Vụ trưởng
Nguyễn Thị Tư

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Đi công tác tỉnh Yên Bái

Đi công tác tỉnh Yên Bái

Đi công tác tỉnh Yên Bái

 Phó Vụ trưởng
Phạm Tuấn Mạnh

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Chi Mai

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Lưu Xuân Thủy

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135 

Chánh Văn phòng
 Võ Văn Bảy

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Chánh Văn phòng 
Đặng Tiến Hùng

Trưởng đoàn kiểm tra CT135, các chính sách giảm nghèo và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2018 tại tỉnh Hậu Giang và Cà Mau

Trưởng đoàn kiểm tra CT135, các chính sách giảm nghèo và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2018 tại tỉnh Hậu Giang và Cà Mau

Trưởng đoàn kiểm tra CT135, các chính sách giảm nghèo và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2018 tại tỉnh Hậu Giang và Cà Mau

Trưởng đoàn kiểm tra CT135, các chính sách giảm nghèo và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2018 tại tỉnh Hậu Giang và Cà Mau Trưởng đoàn kiểm tra CT135, các chính sách giảm nghèo và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2018 tại tỉnh Hậu Giang và Cà Mau

Phó Chánh Văn phòng
 Nguyễn Thị Nga

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Chánh Văn phòng
Phạm Bình Sơn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

HỌC VIỆN DÂN TỘC

Quyền Giám đốc
Trần Trung

- 9h00: Dự Hội nghị thông báo kết quả kiểm tra UBDT của Đoàn kiểm tra số 716, Bộ Chính trị tại 80 Phan Đình Phùng

- 14h00: Chủ trì Hội ý công tác tuần 46; giao ban tháng 11 khối Tổng hợp

- 16h00: Chủ trì họp Đảng ủy HVDT

- 8h30: Chủ trì họp cơ quan

- 14h00: Làm việc với Viện Khoa học Giáo dục VN, Bộ GD&ĐT tại 106 Trần Hưng Đạo

- Sáng: Giải quyết công việc

- 14h00: Dự họp với TT, PCN Phan Văn Hùng về phương án tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng Hệ thống CSDL QG về các DTTS và CSDT phục vụ QLNN về CTDT

- 8h30: Chủ trì họp Đảng ủy HVDT

- 14h00: Chủ trì Hội nghị sinh hoạt chuyên đề quý IV năm 2018 của Đảng bộ HVDT

- 8h00: Dự Hội nghị thông báo dân tộc học năm 2018 của Viện Hàn lâm KHXH VN tại 01 Liễu Giai

- 14h00: Dự Tọa đàm của Hội đồng KH&CN UBDT tại 80 Phan Đình Phùng

Phó Giám đốc
Bế Trung Anh

- 10h30: Chủ trì họp triển khai tổ chức Hội thảo góp ý tài liệu Đề án 771 và các hoạt động liên quan

- 14h00: Dự Hội ý công tác tuần 46

- 8h30: Họp cơ quan

- Chiều: Giải quyết công việc

- 8h30: Chúc mừng Bộ GD&ĐT  ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

- 14h00: Dự họp với TT, PCN Phan Văn Hùng về phương án tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng Hệ thống CSDL QG về các DTTS và CSDT phục vụ QLNN về CTDT

- Sáng: Giải quyết công việc

- 14h00: Dự Hội nghị sinh hoạt chuyên đề quý IV năm 2018 của Đảng bộ HVDT

- Sáng: Giải quyết công việc

- 14h00: Dự Tọa đàm của Hội đồng KH&CN UBDT tại 80 Phan Đình Phùng

TRUNG TÂM THÔNG TIN 

Giám đốc
Nguyễn Ngọc Hà

9h00: Dự Hội nghị Thông báo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 716 của Bộ Chính trị

14h30: Làm việc với Công ty FSI

09h00: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

9h00: Họp CBCC về ngân sách TTTT năm 2019

Chiều: Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Lê Tuấn Hà

Giải quyết công việc

09h00: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

9h00: Họp về ngân sách TTTT năm 2019

Chiều: Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Nguyễn Hoàng Hải

Giải quyết công việc

09h00: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

9h00: Họp về ngân sách TTTT năm 2019

Chiều: Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Hồ Kim Hằng
Giải quyết công việc

09h00: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

9h00: Họp về ngân sách TTTT năm 2019

Chiều: Giải quyết công việc

TẠP CHÍ DÂN TỘC

Tổng Biên tập
Nguyễn Quang Hải

Sáng: Chủ trì họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Chủ trì họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Giải quyết công việc

Chiều: Làm việc với khối nội dung

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Lương Thị Việt Yến

Sáng: Dự họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Dự họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN 

Phó Tổng Biên tập Phụ trách
Lê Công Bình

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Nguyễn Văn Phong

Giải quyết công việc

Sáng: Họp Giao ban Báo chí TW

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Bùi Thị Hạ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Giám đốc
Bùi Thiện Lạc

9h00: Dự Hội nghị thông báo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 716 của Bộ Chính trị. Hội trường nhà C - UBDT

14h00: Làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành về công tác dự án

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc (Trưởng, phó các đơn vị cùng dự)

Giải quyết công việc

8h30: Dự Hội nghị tổng kết chính sách đối với người có uy tín và biểu dương Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS thành phố Hà Nội năm 2018. Tại Hội trường Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Đinh Thanh Huyền

9h00: Dự Hội nghị thông báo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 716 của Bộ Chính trị. Hội trường nhà C - UBDT

14h00: Làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành về công tác dự án

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Phùng Bá Tương

Giải quyết công việc

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Giám đốc
Đặng Hà Lự

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giám đốc dự án ĐMT
Nguyễn Văn Thanh

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Phó Giám đốc
Trương Anh Tuấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Lê Mạnh Dương

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Đỗ Anh Tuấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Nguyễn Văn Viên

Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn

Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn