LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ 14/5/2018 đến 18/5/2018)

10:11 PM 11/05/2018 |   Lượt xem: 1456 |   In bài viết | 

Lãnh đạo
Vụ/đơn vị

Thứ 2
(14/5)

Thứ 3
(15/5)

Thứ 4
(16/5)

Thứ 5
(17/5)

Thứ 6
(18/5)

VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 

Vụ trưởng
Nguyễn Văn Nhuận
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Sáng: Dự họp giao ban công tác chỉ đạo điều hành tháng 4/2028

14h00: Hội ý lãnh đạo Vụ KHTC
Phó Vụ trưởng
Nguyễn Huy Duẩn
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

14h00: Hội ý lãnh đạo Vụ KHTC
Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Xô
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

14h00: Hội ý lãnh đạo Vụ KHTC

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Mạnh Huấn

Chỉ đạo công tác duyệt quyết toán các đơn vị dự toán thuộc UBDT Chỉ đạo công tác duyệt quyết toán các đơn vị dự toán thuộc UBDT Chỉ đạo công tác duyệt quyết toán các đơn vị dự toán thuộc UBDT Chỉ đạo công tác duyệt quyết toán các đơn vị dự toán thuộc UBDT

Sáng: Giải quyết công việc

14h00: Hội ý lãnh đạo Vụ KHTC

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

Vụ trưởng
Cầm Văn Thanh
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Sáng: Họp giao ban

Chiều: Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Lý Bình Huy
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Lù Thị Lai
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Phạm Thúc Thủy
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VỤ PHÁP CHẾ 

Vụ trưởng
Lý Anh Tuấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Phan Hồng Thủy

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Chí Tuấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Phó Vụ trưởng - Phụ trách
Hà Việt Quân

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp với NHTG và Học viện Dân tộc

Phó Vụ trưởng
Trần Nữ Ngọc Anh

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Bình

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

THANH TRA 

Chánh Thanh tra
Hoàng Đức Thành

Giải quyết công việc 

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp xét chuyển ngạch cho đ/c Hoàng Văn Vĩ

Giải quyết công việc

Phó Chánh Thanh tra
Nghiêm Xuân Hán

Giải quyết công việc

Đi thanh tra Báo Tiền phong

Đi thanh tra Báo Tiền phong

Đi thanh tra Báo Tiền phong

Đi thanh tra Báo Tiền phong

Phó Chánh Thanh tra
Trần Phi Trường

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VĂN PHÒNG 

Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú

Làm việc tại Cơ quan

Sáng: Làm việc tại Cơ quan

14h00: Họp Tổ  soạn thảo Đề án Quản lý, vận hành trụ sở UBDT tại 349 Đội Cấn; Thành phần: Tổ soạn thảo (Địa điểm: Nhà B)

Sáng: Làm việc tại Cơ quan

14h00: Họp Tổ công tác 137; Thành phần:Tổ công tác (Địa điểm: Nhà B)

Sáng: Làm việc tại Cơ quan

14h30: Họp làm việc với Tổ giúp việc LĐVP rà soát công tác cán bộ. Thành phần: Tổ công tác (Địa điểm: Nhà B)

16h00: Họp chuẩn bị nội dung tham mưu  Hội ý LĐUB Tuần 20; Thành phần: TP VTLT; TP HCTK; PTP HCTK. (Địa điểm: Phòng HCTK)

8h00: Dự Họp Hội ý Lãnh đạo UBDT
Thành phần, địa điểm: Như lịch của LĐUB

14h00: Giao ban Lãnh đạo Văn phòng
Thành phần: LĐVP; TP HCTK, VTLT, KTTV,  KSTTHC; PTP QTBV

Phó Chánh Văn phòng
Mai Linh Nhâm

Làm việc tại Cơ quan

Sáng: Làm việc tại Cơ quan

14h00: Họp Tổ  soạn thảo Đề án Quản lý, vận hành trụ sở UBDT tại 349 Đội Cấn;
Thành phần: Tổ soạn thảo (Địa điểm: Nhà B)

Làm việc tại Cơ quan

Làm việc tại Cơ quan

8h00: Dự Họp Hội ý Lãnh đạo UBDT
Thành phần, địa điểm: Như lịch của LĐUB

14h00: Giao ban Lãnh đạo Văn phòng
Thành phần: LĐVP; TP HCTK, VTLT, KTTV, KSTTHC; PTP QTBV

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Văn Thức

Làm việc tại Cơ quan

Làm việc tại Cơ quan

Làm việc tại Cơ quan

Làm việc tại Cơ quan

8h00: Dự Họp Hội ý Lãnh đạo UBDT
Thành phần, địa điểm: Như lịch của LĐUB

14h00: Giao ban Lãnh đạo Văn phòng
Thành phần: LĐVP; TP HCTK, VTLT, KTTV,  KSTTHC; PTP QTBV

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Đình Vượng

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

VỤ TỔNG HỢP 

Vụ trưởng
Nguyễn Sỹ Tá

Sáng: Làm việc với LĐUB

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Làm việc với LĐUB

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc 

Chiều: Làm việc với các Vụ, đơn vị

8h00: Tham dự Họp LĐUB

14h00: Họp LĐ Vụ

Phó Vụ trưởng
Phạm Chí Trung

Giải quyết công việc

Chỉ đạo triển khai xây dựng Thông tư sửa đổi, thay thế, bổ sung TT số 04

Chỉ đạo thực hiện đề án đơn giản hoá chế độ BC của UBDT

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

14h00: Họp LĐ Vụ

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Cao Thịnh
Chỉ đạo thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia, CTDT/16-20 Chỉ đạo  xác định nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2019

8h00: Họp Tổ thẩm định nội dung, kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp Bộ năm 2018

14h00: Giải quyết công việc

Chỉ đạo xác định nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2019

Sáng: Giải quyết CV

14h00: Họp LĐ Vụ

Phó Vụ trưởng
Trần Văn Đoài

Giải quyết công việc

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch Chương trình nước sạch và VSMTNT 2018  

Chỉ đạo chuẩn bị  tổ chức Hội nghị tập huấn BVMT 2018

Đi công tác (chỉ đạo tổ chức Hội nghị tập huấn BVMT 2018)

Đi công tác (chỉ đạo tổ chức Hội nghị tập huấn BVMT 2018)

VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Vụ trưởng
Bùi Văn Lịch

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp liên tịch LĐ Vụ, chi ủy và tổ công đoàn về công tác cán bộ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Dự họp hội ý lãnh đạo Ủy ban

Chiều: Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Bế Thị Hồng Vân

Sáng: giải quyết công việc

Chiều: họp liên tịch LĐ Vụ, chi ủy và tổ công đoàn về công tác cán bộ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Văn Tân

Sáng: giải quyết công việc

Chiều: họp liên tịch LĐ Vụ, chi ủy và tổ công đoàn về công tác cán bộ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Tuyên

Sáng: giải quyết công việc

Chiều: họp liên tịch LĐ Vụ, chi ủy và tổ công đoàn về công tác cán bộ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ TUYÊN TRUYỀN 

Vụ trưởng
Vũ Hữu Hoạt

Họp Lãnh đạo Vụ

Họp Rà soát công tác cán bộ

Họp Liên tịch về công tác rà soát theo Kế hoạch số 190

Hoàn thiện xác định tiêu chí kỹ thuật radio theo Quyết định số 1860/QĐ-TTg

Kế hoạch kiểm tra thực hiện QĐ 59/QĐ-TTg

Dự Hội thảo VP 135

Họp mặt hội Cựu Chiến binh

Giải quyết công việc

 Phó Vụ trưởng
Đỗ Văn Đại

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Đinh Xuân Thắng

Đi công tác tại tỉnh Hà Giang

Đi công tác tại tỉnh Hà Giang Triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định 1163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Thị Lề

Học lớp Quốc phòng - an ninh  đối tượng 2

Học lớp Quốc phòng - an ninh  đối tượng 2 Học lớp Quốc phòng - an ninh  đối tượng 2 Học lớp Quốc phòng - an ninh  đối tượng 2

Học lớp Quốc phòng - an ninh  đối tượng 2

VỤ ĐỊA PHƯƠNG I

Vụ trưởng
Nguyễn Quang Đức

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

- Hội ý Lãnh đạo Vụ

-Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Ma Thế Luận
Làm việc tại cơ quan Chỉ đạo họp nhóm rà soát nội dung kiểm tra, nắm tình hình địa bàn Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

- Hội ý Lãnh đạo Vụ

-Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Tráng A Dương

Tham gia đoàn công tác của Ủy ban trung ương MTTQ VN tại TP Hà Nội, Bắc Giang, Quảng Ninh Tham gia đoàn công tác của Ủy ban trung ương MTTQ VN tại TP Hà Nội, Bắc Giang, Quảng Ninh Tham gia đoàn công tác của Ủy ban trung ương MTTQ VN tại TP Hà Nội, Bắc Giang, Quảng Ninh Tham gia đoàn công tác của Ủy ban trung ương MTTQ VN tại TP Hà Nội, Bắc Giang, Quảng Ninh Tham gia đoàn công tác của Ủy ban trung ương MTTQ VN tại TP Hà Nội, Bắc Giang, Quảng Ninh
Phó Vụ trưởng
Phạm Thúy Hà
Làm việc với Tổng cục dân số Rà soát tình hình thực hiện Đề án 1672 Làm việc tại cơ quan Thảo luận nhóm về Đề án Dân số

- Hội ý Lãnh đạo Vụ

-Làm việc tại cơ quan

VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

Vụ trưởng
Nguyễn Xuân Đức

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Chủ trì họp giao ban

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Chỉ đạo tổng hợp báo cáo kết quả tự kiểm tra rà soát việc thực hiện công tác cán bộ

Tham dự tọa đàm

 Phó Vụ trưởng
Y Dẫn Êban

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự họp giao ban

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Tham dự tọa đàm

Phó Vụ trưởng
Phạm Thị Phước An

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự họp giao ban

Chỉ đạo đề xuất Ủy ban Dân tộc chủ trương đi thăm, hỗ trợ các hộ đồng bào DTTS nghèo có người thân bị chết do sét đánh trên địa bàn huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Chủ trì tọa đàm nhân kỉ niệm 128 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890-19/5/2018
Phó Vụ trưởng
Điểu Mưu

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự họp giao ban

Chỉ đạo việc lấy ý kiến của các vụ, đơn vị liên quan thuộc Ủy ban về Kế hoạch đi kiểm tra tình hình thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc và tình hình công tác dân tộc quý II năm 2018 Chỉ đạo phối hợp với Ban Dân tộc các tỉnh Quảng Nam, Kon Tum để triển khai Công văn số 94/CV-VP135 ngày 08/5/2018 của Văn phòng Điều phối Chương trình 135 

Chỉ đạo báo cáo theo dõi thi hành pháp luật theo yêu cầu công văn 140/PC của vụ Pháp chế

Tham dự tọa đàm

VỤ ĐỊA PHƯƠNG III 

Vụ trưởng
Huỳnh Thị Sômaly

Sáng: Chủ trì họp giao ban tuần

Chiều: Chỉ đạo và thực hiện tự kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác cán bộ

Chỉ đạo, phối hợp CĐBP triển khai thực hiện thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM

Chỉ đạo tham mưu dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 19-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới

Sáng: Chỉ đạo báo cáo tuần 20

Chiều: Giải quyết công việc

Chỉ đạo dự thảo báo cáo công tác xây dựng Đảng tháng 5/2018

 Phó Vụ trưởng
Lý Khon

Sáng: Dự họp giao ban tuần;

Chiều: Thực hiện tự kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác cán bộ

Chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện cử lãnh đạo Vụ tham dự  Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Chỉ đạo dự thảo báo cáo công tác tháng 5/2018

VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ 

Vụ trưởng
Nguyễn Thị Tư

Đi công tác tỉnh Điện Biên

Đi công tác tỉnh Điện Biên

Đi công tác tỉnh Điện Biên

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

 Phó Vụ trưởng
Phạm Tuấn Mạnh

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Chi Mai

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Nghỉ phép

Nghỉ phép

Phó Vụ trưởng
Lưu Xuân Thủy

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135 

Chánh Văn phòng
 Võ Văn Bảy

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Chủ trì Hội thảo tăng cường công tác quản lý nguồn lực của Chính phủ Ai Len cho các xã ĐBKK và chia sẻ kinh nghiệm địa phương qua kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước kiểm toán nguồn vốn hỗ trợ của Chính phủ Ai Len

Giải quyết công việc

Phó Chánh Văn phòng 
Đặng Tiến Hùng

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Chánh Văn phòng
 Nguyễn Thị Nga

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Chánh Văn phòng
Phạm Bình Sơn
Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

HỌC VIỆN DÂN TỘC

Quyền Giám đốc
Trần Trung

8h30: Chủ trì Hội ý công tác tuần 20 năm 2018 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

Chiều: Giải quyết công việc

8h30: Chủ trì họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện góp ý dự thảo Đề cương Đề án xây dựng Bảng danh mục thành phần các dân tộc Việt Nam tại Hội trường tầng 3 nhà A

10h00: Chủ trì họp Đảng uỷ mở rộng định kỳ tháng 05/2018 tại Hội trường tầng 3 nhà A

Chiều: Giải quyết công việc

Tham dự Hội thảo về giáo dục mở của Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Giải quyết công việc

Sáng: giải quyết công việc

14h00: Tham dự họp với Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng và Vụ DTTS về Đề cương Đề án xây dựng Bảng danh mục thành phần các dân tộc Việt Nam tại 80 Phan Đình Phùng

Phó Giám đốc
Ngô Quang Sơn

8h30: Tham dự Hội ý công tác tuần 20 năm 2018 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

14h00: Làm việc với Chủ nhiệm Đề tài khoa học cấp Bộ về tổ chức Đại hội các DTTS Việt Nam lần thứ 2 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

8h30: Tham dự  họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện góp ý dự thảo Đề cương Đề án xây dựng Bảng danh mục thành phần các dân tộc Việt Nam tại Hội trường tầng 3 nhà A

10h00: Tham dự họp Đảng uỷ mở rộng định kỳ tháng 05/2018 tại Hội trường tầng 3 nhà A

14h00: Làm việc với Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Bộ  NN&PTNT  tại Hà Nội

8h30: Đại diện cơ quan chủ trì họp với Tổ thẩm định nội dung, kinh phí thực hiện Đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2018 về xây dựng Bảng danh mục thành phần các dân tộc Việt Nam tại 80 Phan Đình Phùng

Chiều: Giải quyết công việc

8h30: Dự chỉ đạo Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng Chu Minh Quân, Chi bộ khối Trung tâm tại Hội trường tầng 3 nhà A

14h00: Chủ trì họp Tạp chí Nghiên cứu dân tộc tại Phòng họp tầng 2 nhà A

8h30: Chủ trì họp Ban soạn thảo Chiến lược phát triển HVDT giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

14h00: Tham dự buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tại Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Phó Giám đốc
Trịnh Quang Cảnh

8h30: Tham dự Hội ý công tác tuần 20 năm 2018 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

Chiều: Giải quyết công việc

8h30: Tham dự họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện góp ý dự thảo Đề cương Đề án xây dựng Bảng danh mục thành phần các dân tộc Việt Nam tại Hội trường tầng 3 nhà A

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

8h30: Dự chỉ đạo Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng Chu Minh Quân, Chi bộ khối Trung tâm tại Hội trường tầng 3 nhà A

Cả ngày: Tham dự buổi góp ý bài giảng cho 03 giảng viên Khoa Quản lý nhà nước về công tác dân tộc và Khoa Văn hóa DTTS tại Giảng đường nhà C

Sáng: Giải quyết công việc.

16h00: Tham dự buổi tiếp đoàn học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lâm Đồng của UBDT tại 459 Đội Cấn

Phó Giám đốc
Bế Trung Anh

8h30: Tham dự Hội ý công tác tuần 20 năm 2018 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

14h00: Tham dự họp Chi bộ khối Phòng số 2 tại Hội trường tầng 3 nhà A

8h30: Tham dự họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện góp ý dự thảo Đề cương Đề án xây dựng Bảng danh mục thành phần các dân tộc Việt Nam tại Hội trường tầng 3 nhà A

14h00: Tham dự họp với Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Giáo dục học tại Phòng họp tầng 2 nhà A

Sáng: Giải quyết công việc.

14h00: Tham dự họp với Hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản lý công tại Phòng họp tầng 2 nhà A

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

14h00: Tham dự họp Hội đồng nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ của Bộ Nội vụ tại 08 Tôn Thất Thuyết

TRUNG TÂM THÔNG TIN 

Giám đốc
Nguyễn Ngọc Hà

Sáng: Chủ trì họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Lê Tuấn Hà

Sáng: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Nguyễn Hoàng Hải

Sáng: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Giám đốc
Hồ Kim Hằng

Sáng: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

TẠP CHÍ DÂN TỘC

Tổng Biên tập
Nguyễn Quang Hải

Sáng: Chủ trì họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Chủ trì họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Làm việc với Phòng Biên tập - Phóng viên

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Lương Thị Việt Yến

Sáng: Dự họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Dự họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN 

Phó Tổng Biên tập Phụ trách
Lê Công Bình

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Họp bình xét thi đua tháng 4

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Nguyễn Văn Phong

Giải quyết công việc

Sáng: Họp Giao ban Báo chí TW

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Họp bình xét thi đua tháng 4

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Bùi Thị Hạ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Họp bình xét thi đua tháng 4

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Giám đốc
Bùi Thiện Lạc

8h30: Họp giao ban NKDT (Trưởng, phó các đơn vị cùng dự)

Sáng: Giải quyết công việc

14h00: Dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7, khóa XII (các đ/c đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng và tương đương cùng dự). Hội trường Nhà C - UBDT

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

14h00: Dự buổi Gặp mặt Hội CCB cơ quan Ủy ban Dân tộc nhân dịp Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội trường Nhà C - UBDT

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Đinh Thanh Huyền

8h30: Họp giao ban NKDT

Sáng: Giải quyết công việc

14h00: Dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7, khóa XII. Hội trường Nhà C - UBDT

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Phùng Bá Tương

8h30: Họp giao ban NKDT

Sáng: Giải quyết công việc

14h00: Dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7, khóa XII. Hội trường Nhà C - UBDT

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Giám đốc
Đặng Hà Lự

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giám đốc dự án ĐMT
Nguyễn Văn Thanh

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Trương Anh Tuấn

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự họp mặt kỷ niệm sinh nhất Bác của hội CCB

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Lê Mạnh Dương

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Đỗ Anh Tuấn

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Nguyễn Văn Viên

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn