LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ 16/4/2018 đến 20/4/2018)

02:56 PM 13/04/2018 |   Lượt xem: 1455 |   In bài viết | 

Lãnh đạo
Vụ/đơn vị

Thứ 2
(16/4)

Thứ 3
(17/4)

Thứ 4
(18/4)

Thứ 5
(19/4)

Thứ 6
(20/4)

VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 

Vụ trưởng
Nguyễn Văn Nhuận

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Sáng: Họp hội ý tuần do LĐ Ủy ban Chủ trì

14h00: Hội ý lãnh đạo Vụ KHTC

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Huy Duẩn
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc.

14h00: Hội ý lãnh đạo Vụ KHTC

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Xô
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc.

14h00: Hội ý lãnh đạo Vụ KHTC

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Mạnh Huấn

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc.

14h00: Hội ý lãnh đạo Vụ KHTC

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

Vụ trưởng
Cầm Văn Thanh
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Sáng: Họp giao ban

Chiều: Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Lý Bình Huy

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Lù Thị Lai

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Phạm Thúc Thủy

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ PHÁP CHẾ 

Vụ trưởng
Lý Anh Tuấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Phan Hồng Thủy

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Chí Tuấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Phó Vụ trưởng - Phụ trách
Hà Việt Quân

Đi học Cao cấp Lý luận chính trị

Đi học Cao cấp Lý luận chính trị

Đi học Cao cấp Lý luận chính trị

Đi học Cao cấp Lý luận chính trị

Đi học Cao cấp Lý luận chính trị

Phó Vụ trưởng
Trần Nữ Ngọc Anh

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Bình

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

THANH TRA 

Chánh Thanh tra
Hoàng Đức Thành

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Chánh Thanh tra
Nghiêm Xuân Hán

Đi công tác Đắk Lắk

Đi công tác Đắk Lắk

Đi công tác Đắk Lắk

Đi công tác Đắk Lắk

Đi công tác Đắk Lắk

Phó Chánh Thanh tra
Trần Phi Trường

Đi công tác Hà Giang

Đi công tác Hà Giang

Đi công tác Hà Giang

Đi công tác Hà Giang

Đi công tác Hà Giang

VĂN PHÒNG

Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều:  15h30 làm việc với Vụ Hợp tác Quốc tế

Thành phần: TP KTTV

Địa điểm: Nhà B

Sáng: 8h00 Làm việc phòng QTBV

Thành phần: PVP Thức, TP, PTP QTBV

Địa điểm: Nhà B

9h30: Dự họp BCS Đảng

Thành phần, địa điểm như lịch LĐUB

Chiều:14h00 Làm việc với phòng TKHC; VTLT

Thành phần: PCVP Vượng, TP, PTP

Địa điểm: Nhà B

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: 16h00 Họp chuẩn bị nội dung Hội ý tuần 16 của LĐUBDT

Thành phần: LĐVP, TP, PTP HCTK;TP VTLT;

Địa điểm: Phòng HCTK

Sáng: 8h00 Hội ý Lãnh đạo Ủy ban

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Văn phòng
Mai Linh Nhâm

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Làm việc tại cơ quan

  Đi công tác Tỉnh Lai Châu

Đi công tác

Đi công tác

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Văn Thức

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Sáng: 8h00 Dự họp cùng BTCN thông qua lần thứ nhất Đề án “Tổ chức ĐHĐB các DTTS cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ III năm 2019 và ĐHĐB toàn quốc các DTTS  lần thứ II  năm 2020”. Duyệt Kỷ yếu ảnh “Lễ tuyên dương NCUT, NS, TT và DNTB người DTTS toàn quốc năm 2017”

8h00:  Làm việc phòng QTBV

Thành phần:  PVP Thức, TP, PTP QTBV

Địa điểm: Nhà B

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều:Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

16h00: Họp chuẩn bị nội dung Hội ý tuần 16 của LĐUBDT

Thành phần: LĐVP, TP,PTP HCTK;TP VTLT;

Địa điểm: Phòng HCTK

Tháp tùng BT, CN Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV Tại Tuyên Quang

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Đình Vượng

Sáng: làm việc tại cơ quan

Chiều: làm việc tại cơ quan

Sáng: làm việc tại cơ quan

Chiều:14h00 Làm việc với phòng TKHC;VTLT

Thành phần: PCVP Vượng, TP, PTP

Địa điểm: Nhà B

Sáng: làm việc tại cơ quan

Chiều: làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: 16h00: Họp chuẩn bị nội dung Hội ý tuần 16 của LĐUBDT

Thành phần: LĐVP, TP, PTP HCTK;TP VTLT;

Địa điểm: Phòng HCTK

Sáng: 8h00 Hội ý Lãnh đạo Ủy ban

Chiều: Làm việc tại cơ quan

VỤ TỔNG HỢP 

Vụ trưởng
Nguyễn Sỹ Tá

Sáng: Họp Lãnh đạo Vụ

14h00: Dự họp HĐTĐ đề cương dự án ĐTCB

Sáng: Làm việc với LĐUB

Chiều: Giải quyết công việc

8h00: Dự Họp HĐTĐ đề cương dự án BVMT

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc 

Chiều: Làm việc với các Vụ, đơn vị

8h00: Tham dự Họp LĐUB

14h00: Dự họp HĐTV giao nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ 2018

Phó Vụ trưởng
Phạm Chí Trung

Sáng: Họp Lãnh đạo Vụ

Chiều: Chỉ đạo triển khai xây dựng Thông tư sửa đổi, thay thế, bổ sung TT số 04

Chỉ đạo công tác tổng hợp, báo cáo tình hình thiếu đói giáp hạt

Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án đơn giản hoá chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan công tác dân tộc

Chỉ đạo công tác tổng hợp, báo cáo tháng 4

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Cao Thịnh

Sáng: Họp Lãnh đạo Vụ

Chiều: Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QLNN về KH&CN thuộc chương trình CTDT/16-20

Giải quyết công việc

Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QLNN về  khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2018 Giải quyết công việc

Chiều: Giải quyết công việc

14h00: Dự họp HĐTV giao nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ 2018

Phó Vụ trưởng
Trần Văn Đoài

Sáng: Họp Lãnh đạo Vụ

14h00: Dự họp HĐTĐ đề cương dự án ĐTCB

Sáng: Tham dự tập huấn HD thủ tục đấu thầu hoạt động PCTHTL

14h00: Làm việc với chủ nhiệm DA BVMT về KH 2018

9h00: Họp HĐTĐ đề cương dự án BVMT

Chiều: Giải quyết công việc

Chỉ đạo chuẩn bị  tổ chức Hội nghị tập huấn BVMT 2018

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết về CT nước sạch và VSNT 2018

VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Vụ trưởng
Bùi Văn Lịch

Họp Hội đồng thẩm định đề cương Dự án Điều tra cơ bản

Sáng: giải quyết công việc

Chiều: Báo cáo Thứ trưởng, PCN Lê Sơn Hải về thực hiện Đề án chính sách cho đồng bào Khmer

Họp Hội đồng thẩm định đề cương Dự án Điều tra cơ bản

Giải quyết công việc

Sáng: Dự họp hội ý lãnh đạo UB

Chiều: Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Bế Thị Hồng Vân

Giải quyết công việc

Sáng: giải quyết công việc

Chiều: Báo cáo Thứ trưởng, PCN Lê Sơn Hải về thực hiện Đề án chính sách cho đồng bào Khmer

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc 

Chiều:Tham gia họp Hội đồng khoa học

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Văn Tân

Giải quyết công việc

Sáng: giải quyết công việc

Chiều: Báo cáo Thứ trưởng, PCN Lê Sơn Hải về thực hiện Đề án chính sách cho đồng bào Khmer

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Tuyên

Giải quyết công việc

Sáng: giải quyết công việc

Chiều: Báo cáo Thứ trưởng, PCN Lê Sơn Hải về thực hiện Đề án chính sách cho đồng bào Khmer

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ TUYÊN TRUYỀN 

Vụ trưởng
Vũ Hữu Hoạt

- Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ triển khai công tác tuần

- Chiều: Hoàn thiện cuốn Kỷ yếu ảnh “Lễ tuyên dương NCUT, NS, TT và DNTB người DTTS toàn quốc năm 2017

- Báo cáo Lãnh đạo Uỷ ban về cuốn Kỷ yếu ảnh “Lễ tuyên dương NCUT, NS, TT và DNTB người DTTS toàn quốc năm 2017”

- Rà soát triển khai KH các Đề án

Giải quyết công việc

- Sáng: Giải quyết công việc

- Chiều: Dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 1668/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Làm việc về Phòng truyền thống của Uỷ ban Dân tộc

 Phó Vụ trưởng
Đỗ Văn Đại

- Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

- Chiều: Giải quyết công việc

- Báo cáo Lãnh đạo Uỷ ban về cuốn Kỷ yếu ảnh “Lễ tuyên dương NCUT, NS, TT và DNTB người DTTS toàn quốc năm 2017”

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Đinh Xuân Thắng

- Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

- Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

- Sáng: Giải quyết công việc

- Chiều: Dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 1668/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Làm việc về Phòng truyền thống của Uỷ ban Dân tộc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Thị Lề

- Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

- Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ ĐỊA PHƯƠNG I

Vụ trưởng
Nguyễn Quang Đức

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Hội ý Lãnh đạo Vụ

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Ma Thế Luận

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Hội ý Lãnh đạo Vụ

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Tráng A Dương

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Hội ý Lãnh đạo Vụ

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Phạm Thúy Hà

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Hội ý Lãnh đạo Vụ

Làm việc tại cơ quan

VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

Vụ trưởng
Nguyễn Xuân Đức

Tham dự Lễ hội Tết Bunpimay - Lào, tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

 Phó Vụ trưởng
Y Dẫn Êban

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Chủ trì họp phòng Địa bàn

Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Phạm Thị Phước An
Tham dự lễ khai mạc và bế mạc Hội thao chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc tại TP Nha Trang do BDT tỉnh Khánh Hòa đăng cai tổ chức Tiếp tục công tác tại tỉnh Khánh Hòa Tiếp tục công tác tại tỉnh Khánh Hòa Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
 Điểu Mưu

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự họp phòng Địa bàn

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VỤ ĐỊA PHƯƠNG III 

Vụ trưởng
Huỳnh Thị Sômaly

Giải quyết công việc

Sáng: Chủ trì họp giao ban tuần 16

Chiều: Chỉ đạo Báo cáo tình hình đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2018 của đồng bào dân tộc Khmer NB

Chỉ đạo phối hợp đề xuất nhiệm vụ khoa học cấp Bộ năm 2019 (công văn số  265/UBDT-TH, ngày 26/3/2018)

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Chỉ đạo báo cáo tuần 16

Giải quyết công việc

 Phó Vụ trưởng
Lý Khon

Giải quyết công việc

Sáng: Dự  họp giao ban tuần 16

Chiều: Chủ trì báo cáo kiểm tra, đánh giá KQ thực hiện kết luận số 68-KL/TW, ngày 10/9/2013 của Ban Bí thư về công tác đối với người Hoa và việc triển khai Chương trình phối hợp công tác số 22/CTrPH-MTTW-UBDT

Chỉ đạo phòng Địa Bàn dự thảo báo cáo công tác dân tộc tháng 4/2018

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Phan Văn Tợ

Giải quyết công việc

Sáng: Chủ trì họp giao ban tuần 16

Chiều: Hoàn thiện Báo cáo tham gia Đoàn giám sát của HĐDT của Quốc hội về thực hiện chính sách giáo dục

Chỉ đạo phòng HC-TH dự thảo báo cáo công tác dân tộc tháng 4/2018 Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ 

Vụ trưởng
Nguyễn Thị Tư

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

 Phó Vụ trưởng
Phạm Tuấn Mạnh

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Chi Mai

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Lưu Xuân Thủy

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135 

Chánh Văn phòng
 Võ Văn Bảy

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Chánh Văn phòng 
Đặng Tiến Hùng

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Chánh Văn phòng
 Nguyễn Thị Nga

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Chánh Văn phòng
Phạm Bình Sơn

Tham gia học lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2

Tham gia học lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2

Tham gia học lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2

Tham gia học lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2

Tham gia học lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2

HỌC VIỆN DÂN TỘC

Quyền Giám đốc
Trần Trung

8h30: Chủ trì Hội ý công tác tuần 16 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

14h00: Nghe báo cáo về phương án sử dụng máy điểm danh bằng vân tay tại Phòng họp tầng 2 nhà A

15h00: Tham dự họp Ban soạn thảo Chương trình đào tạo và đề cương chi tiết ngành Giáo dục học tại Phòng họp tầng 2 nhà A

- 8h30: Chủ trì họp Ban Chủ nhiệm Đề tài CTDT.02.16/16-20 triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 36/TB-UBDT ngày 6/4/2018 tại Hội trường tầng 3 nhà A

14h00: Chủ trì họp về đề xuất danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019, 2020 tại Hội trường tầng 3 nhà A

8h30: Nghe báo cáo về phương án chi hoạt động bộ máy 9 tháng cuối năm 2018 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

Chiều: Giải quyết công việc

8h30: Chủ trì họp liên tịch về công tác cán bộ; họp Đảng uỷ mở rộng định kỳ tháng 4/2018 tại Hội trường tầng 3 nhà A

14h00: Chủ trì họp về xây dựng Chiến lược phát triển HVDT giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại Hội trường tầng 3 nhà A

8h30: Chủ trì Hội nghị phát triển đội ngũ đáp ứng yêu cầu công tác nghiên cứu, đào tạo và bồi dưỡng của HVDT tại Hội trường tầng 3 nhà A

14h00: Tham dự họp với Hội đồng xét giao trực tiếp Đề tài khoa học cấp Bộ về xác định thành phần dân tộc ở Việt Nam tại 80 Phan Đình Phùng

Phó Giám đốc
Ngô Quang Sơn

8h30: Tham dự Hội ý công tác tuần 16 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

14h00: Nghe báo cáo về phương án sử dụng máy điểm danh bằng vân tay tại Phòng họp tầng 2 nhà A

15h00: Tham dự họp Ban soạn thảo Chương trình đào tạo và đề cương chi tiết ngành Giáo dục học tại Phòng họp tầng 2 nhà A

8h30: Làm việc với Văn phòng Chương trình Nông thôn mới tại 165 Chùa Bộc

14h00: Tham dự họp về đề xuất danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2019, 2020 tại Hội trường tầng 3 nhà A

Nghỉ phép

8h30: Tham dự họp liên tịch về công tác cán bộ; họp Đảng uỷ mở rộng định kỳ tháng 4/2018 tại Hội trường tầng 3 nhà A

14h00: Tham dự họp về xây dựng Chiến lược phát triển HVDT giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại Hội trường tầng 3 nhà A

8h30: Tham dự Hội nghị phát triển đội ngũ đáp ứng yêu cầu công tác nghiên cứu, đào tạo và bồi dưỡng của HVDT tại Hội trường tầng 3 nhà A

14h00: Tham dự họp với Hội đồng xét giao trực tiếp Đề tài khoa học cấp Bộ về xác định thành phần dân tộc ở Việt Nam tại 80 Phan Đình Phùng

Phó Giám đốc
Trịnh Quang Cảnh

8h30: Tham dự Hội ý công tác tuần 16 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

14h00: Nghe báo cáo về phương án sử dụng máy điểm danh bằng vân tay tại Phòng họp tầng 2 nhà A

Sáng: Giải quyết công việc

14h00: Báo cáo TT, PCN Phan Văn Hùng về Đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho CBCCVC tại 141 Hoàng  Hoa Thám

9h00: Tham dự họp với Hội đồng thẩm định Đề cương Dự án BVMT cấp Bộ năm 2018 tại 80 Phan Đình Phùng

Chiều: Giải quyết công việc

8h30: Tham dự họp liên tịch về công tác cán bộ; họp Đảng uỷ mở rộng định kỳ tháng 4/2018 tại Hội trường tầng 3 nhà A

14h00: Tham dự họp về xây dựng Chiến lược phát triển HVDT giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại Hội trường tầng 3 nhà A

8h30: Tham dự Hội nghị phát triển đội ngũ đáp ứng yêu cầu công tác nghiên cứu, đào tạo và bồi dưỡng của HVDT tại Hội trường tầng 3 nhà A

Chiều: Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Bế Trung Anh

8h30: Tham dự Hội ý công tác tuần 16 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

14h00: Nghe báo cáo về phương án sử dụng máy điểm danh bằng vân tay tại Phòng họp tầng 2 nhà A

15h00:  Tham dự họp với Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngành Công tác xã hội tại Hội trường tầng 3 nhà A

Sáng: Giải quyết công việc

14h00: Chủ trì họp với chuyên gia của WB chuẩn bị đi nghiên cứu hiện trường tại Phòng họp tầng 2 nhà A

Tham gia đoàn công tác thực hiện Đề tài khoa học cấp quốc gia CTDT.22.17/16-20 tại tỉnh An Giang và Thành phố Hồ Chí Minh

Tham gia đoàn công tác thực hiện Đề tài khoa học cấp quốc gia CTDT.22.17/16-20 tại tỉnh An Giang và Thành phố Hồ Chí Minh

Tham gia đoàn công tác thực hiện Đề tài khoa học cấp quốc gia CTDT.22.17/16-20 tại tỉnh An Giang và Thành phố Hồ Chí Minh

TRUNG TÂM THÔNG TIN 

Giám đốc
Nguyễn Ngọc Hà

Sáng: Chủ trì họp CBCC TTTT

Chiều: Họp Ban quản lý dự án CNTT TTTT

Sáng: Họp TCT 119

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Làm việc Trung tâm Thông tin - Bộ Nội vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Làm việc Trung tâm Thông tin - Bộ TTTT

Chiều: Giải quyết công việc.

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Lê Tuấn Hà

Sáng: Họp CBCC TTTT

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Nguyễn Hoàng Hải

Sáng: Họp CBCC TTTT

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Hồ Kim Hằng

Sáng: Họp CBCC TTTT

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

TẠP CHÍ DÂN TỘC

Tổng Biên tập
Nguyễn Quang Hải

Tham dự Tổng kết toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Tham dự Tổng kết toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Tham dự Tổng kết toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Sáng: Chủ trì họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Chủ trì họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Lương Thị Việt Yến

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Dự họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT;

Chiều: Dự họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Giải quyết công việc

BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN 

Phó Tổng Biên tập Phụ trách
Lê Công Bình

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Họp về công tác cán bộ

Chiều: Họp sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Nguyễn Văn Phong

Giải quyết công việc

Sáng: Dự  giao ban Báo chí TW

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Họp về công tác cán bộ

Chiều: Họp sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Bùi Thị Hạ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Họp về công tác cán bộ

Chiều: Họp sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Giám đốc
Bùi Thiện Lạc

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc (Trưởng, phó các đơn vị cùng dự)

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Đinh Thanh Huyền

08h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Phùng Bá Tương

Tham dự Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2

Tham dự Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2

Tham dự Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2

Tham dự Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2

Tham dự Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2