LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ 17/12/2018 đến 21/12/2018)

02:19 PM 15/12/2018 |   Lượt xem: 1208 |   In bài viết | 

Lãnh đạo
Vụ/đơn vị

Thứ 2
(17/12)

Thứ 3
(18/12)

Thứ 4
(19/12)

Thứ 5
(20/12)

Thứ 6
(21/12)

VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 

Vụ trưởng
Nguyễn Văn Nhuận

Sáng: Dự hội nghị lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí lãnh đạo Ủy ban 2018

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Họp về công tác chuẩn bị Hội nghị CNVC năm 2018

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Sáng: Họp hội ý Lãnh đạo Ủy ban

Chiều: Họp hội ý LĐ vụ
Phó Vụ trưởng
Nguyễn Huy Duẩn
Giải quyết công việc

Sáng :Giải quyết công việc

Chiều: Dự Hội nghị sơ kết ba năm thực hiện Chương trình KH&CN cấp quốc gia 2016-2020, CTDT/16-20
Giải quyết công việc

Sáng:Giải quyết công việc

Chiều: Họp giải quyết đơn kiến nghị của bà Hà đối với BQL Điện mặt trời

Sáng: Giải quyết công việc

 Chiều: Họp hội ý LĐ vụ
Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Xô
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp hội ý LĐ vụ

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Mạnh Huấn

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp hội ý LĐ vụ

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

Vụ trưởng
Cầm Văn Thanh
Giải quyết công việc Giải quyết công việc       Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Sáng: Họp Giao ban

Chiều: Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Lý Bình Huy
Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Lù Thị Lai

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự Hội nghị thống kê Bộ, ngành năm 2018
Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Sáng: Dự Họp thống nhất phương án tổ chức thi thăng hạng viên chức năm 2018

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Phạm Thúc Thủy

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VỤ PHÁP CHẾ 

Vụ trưởng
Lý Anh Tuấn

Giải quyết công việc

Họp Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương tại Bộ Tư pháp

Giải quyết công việc

Họp với Cục kiểm tra văn bản qppl - Bộ Tư pháp về rà soát, hệ thống hóa văn bản kỳ 2014 - 2018

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Phan Hồng Thủy

Giải quyết công việc

Họp Tọa đàm khoa học xây dựng hệ tiêu chí đánh giá thực trạng xây dựng pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi tại Viện nghiên cứu pháp luật và kinh tế ASEAN

Giải quyết công việc

Họp với Cục kiểm tra văn bản qppl - Bộ Tư pháp về rà soát, hệ thống hóa văn bản kỳ 2014 - 2018

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Chí Tuấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Phó Vụ trưởng - Phụ trách
Hà Việt Quân

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Nữ Ngọc Anh

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Bình

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

THANH TRA ỦY BAN

Chánh Thanh tra
Hoàng Đức Thành

Sáng: Họp lấy phiếu tín nhiệm Lãnh đạo Ủy ban và Thường trực Đảng ủy

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Họp chuẩn bị Hội ngị CBCC 2018

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp kiểm điểm Đảng viên

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Chánh Thanh tra
Nghiêm Xuân Hán

Giải quyết công việc

 

Giải quyết công việc

 

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp kiểm điểm Đảng viên

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc
Phó Chánh Thanh tra
Trần Phi Trường
Nghỉ phép Nghỉ phép Nghỉ phép Nghỉ phép Nghỉ phép

Phó Chánh Thanh tra
Nguyễn Đình Vượng

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp kiểm điểm Đảng viên

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VĂN PHÒNG ỦY BAN

Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú

8h00: Dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban năm 2018
Địa điểm: Hội trường nhà C

15h00: Họp Lãnh đạo, cấp ủy Văn phòng Ủy ban
Địa điểm: Phòng họp nhà B

8h00: Báo cáo TT, PCN Nông Quốc Tuấn về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ủy ban Dân tộc năm 2018
Thành phần: Đ/c PCVP Mai Linh Nhâm, PCVP Ngô Quang Hải, Trưởng phòng KTTV
Địa điểm: Phòng họp nhà B

14h00: Dự Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, CTDT/16-20

8h00: Báo cáo TT, PCN Nông Quốc Tuấn về công tác tổ chức cán bộ của Văn phòng Ủy ban
Thành phần: Tập thể Lãnh đạo Văn phòng
Địa điểm: Phòng họp nhà B

14h00: Họp cấp ủy Chi bộ KTTV, QTBV, Đội xe
Địa điểm: Hội trường nhà C

14h30: Họp Chi bộ KTTV, QTBV, Đội xe
Địa điểm: Hội trường nhà C

Sáng Làm việc tại cơ quan:

14h00: Dự Họp về đơn kiến nghị của  bà Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyên kế toán Ban quản lý dự án Điện  mặt trời
Địa điểm: Phòng họp nhà D

8h00: Tham dự Hội ý Lãnh đạo Ủy ban
Địa điểm: Phòng họp nhà D

Chiều: Làm việc tại cơ quan

20h00: Dự Chương trình tuyên dương, tôn vinh "Điểm tựa của bản, làng"
Địa điểm: Số 07 Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội

Phó Chánh Văn phòng
Mai Linh Nhâm

Làm việc tại cơ quan

8h00: Báo cáo TT, PCN Nông Quốc Tuấn về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ủy ban Dân tộc năm 2018

Chiều: Làm việc tại cơ quan

8h00: Báo cáo TT, PCN Nông Quốc Tuấn về công tác tổ chức cán bộ của Văn phòng Ủy ban

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Văn Thức

8h00: Dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban năm 2018

14h00: Dự họp thông qua Báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, CTDT/16-20

Sáng: Làm việc tại cơ quan

14h00: Dự Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, CTDT/16-20

8h00: Báo cáo TT, PCN Nông Quốc Tuấn về công tác tổ chức cán bộ của Văn phòng Ủy ban

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

8h00: Tham dự Hội ý Lãnh đạo Ủy ban
Địa điểm: Phòng họp nhà D

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Văn phòng
Ngô Quang Hải 

Làm việc tại cơ quan

8h00: Báo cáo TT, PCN Nông Quốc Tuấn về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ủy ban Dân tộc năm 2018

Chiều: Làm việc tại cơ quan

8h00: Báo cáo TT, PCN Nông Quốc Tuấn về công tác tổ chức cán bộ của Văn phòng Ủy ban

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

8h00: Tham dự Hội ý Lãnh đạo Ủy ban
Địa điểm: Phòng họp nhà D

Chiều: Làm việc tại cơ quan

VỤ TỔNG HỢP 

Vụ trưởng
Nguyễn Sỹ Tá

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Phạm Chí Trung

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Cao Thịnh
         

Phó Vụ trưởng
Trần Văn Đoài

 

 

 

 

 

VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Vụ trưởng
Bùi Văn Lịch

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Dự họp hội ý lãnh đạo Ủy ban

Chiều: Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Bế Thị Hồng Vân

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Văn Tân

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Tuyên

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ TUYÊN TRUYỀN 

Vụ trưởng
Vũ Hữu Hoạt

Đi công tác địa phương

Đi công tác địa phương

Đi công tác địa phương

Đi công tác địa phương

Đi công tác địa phương

 Phó Vụ trưởng
Đỗ Văn Đại

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Đinh Xuân Thắng

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Thị Lề

Nghỉ phép

Nghỉ phép Nghỉ phép Nghỉ phép Nghỉ phép

VỤ ĐỊA PHƯƠNG I

Vụ trưởng
Nguyễn Quang Đức

 

   

 

 

Phó Vụ trưởng
Ma Thế Luận
         

Phó Vụ trưởng
Tráng A Dương

       

 

Phó Vụ trưởng
Phạm Thúy Hà
         

VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

Vụ trưởng
Nguyễn Xuân Đức

Sáng: Làm việc tại Cơ quan

Chiều: Chủ trì họp giao ban

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Dự Họp tổng kết công tác xây dựng Đảng, đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng năm 2018

Chỉ đạo Xây dựng các báo cáo công tác PCTN, Báo cáo thực hiện QCDC năm 2018

 Phó Vụ trưởng
Y Dẫn Êban

Sáng: Làm việc tạ Cơ quan

Chiều: Dự họp giao ban

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chủ trì Họp tổng kết công tác xây dựng Đảng, đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng năm 2018

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Phạm Thị Phước An

Sáng: Làm việc tại Cơ quan

Chiều: Dự họp giao ban

 Chỉ đạo làm tờ Trình Lãnh đạo Ủy ban xin chủ trương tiếp Đoàn người uy tín tỉnh Bình Phước; đi thăm tặng quà một số chức sắc, chức việc tôn giáo, hộ đồng bào DTTS nghèo theo đạo Tin lành trong dịp Noel 2018 tại địa bàn Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Làm việc tại cơ quan

Dự Họp tổng kết công tác xây dựng Đảng, đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng năm 2018

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Điểu Mưu

Tham dự hội thảo về chính sách di cư do Ủy ban các vấn đề xã hội QH14 tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng

Tiếp tục công tác tại tỉnh Lâm Đồng Tiếp tục công tác tại tỉnh Lâm Đồng Dự Họp tổng kết công tác xây dựng Đảng, đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng năm 2018

Làm việc tại cơ quan

VỤ ĐỊA PHƯƠNG III 

Vụ trưởng
Huỳnh Thị Sômaly

Dự trực tuyến Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban năm 2018;

Hội nghị BCH Đảng bộ cơ quan Ủy ban lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2018;

Chủ trì họp giao ban tuần;

Chủ trì hoàn thiện Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng của Chi Bộ năm 2018

Phối hợp phục vụ Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh dự Hội nghị BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 5, do Hội LHPN VN tổ chức tại  TP.Cần Thơ;

Chủ trì đón tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh  Vĩnh Long

Chủ trì tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018; kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Chi bộ, đảng viên năm 2018

Chỉ đạo báo cáo tuần 51;

Chủ trì đón tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh Hậu Giang

Chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018; kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Chi bộ, đảng viên năm 2018

 Phó Vụ trưởng
Lý Khon

Dự họp giao ban tuần

Tham gia đón tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh Vĩnh Long

Giải quyết công việc

Dự Đại hội Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị TP. Cần Thơ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023;

Tham gia đón tiếp Đoàn đại biểu người có uy tín tỉnh Hậu Giang

Dự họp tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018; kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Chi bộ, đảng viên năm 2018

VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ 

Vụ trưởng
Nguyễn Thị Tư

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

 Phó Vụ trưởng
Phạm Tuấn Mạnh

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Chi Mai

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Lưu Xuân Thủy

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135 

Chánh Văn phòng
 Võ Văn Bảy

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Chánh Văn phòng 
Đặng Tiến Hùng

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Chánh Văn phòng
 Nguyễn Thị Nga

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Chánh Văn phòng
Phạm Bình Sơn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

HỌC VIỆN DÂN TỘC

Quyền Giám đốc
Trần Trung

8h00: Dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với Lãnh đạo UBDT năm 2018

9h30: Dự Hội nghị BCH Đảng bộ cq UBDT lấy phiếu tín nhiệm đối với các đ.c Ủy viên Đảng ủy năm 2018

14h00: Chủ trì hội ý công tác tuần 51

8h30: Làm việc với COMA6

14h00: Dự Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình KHCN cấp QG, CTDT/16-20

8h30: Chủ trì họp cq xét nâng lương, phụ cấp thường xuyên quý IV

14h00: Họp với Ban Thư ký Đề tài CTDT.02.16/16-20

9h00: Họp với TT, PCN Phan Văn Hùng về thống nhất phương án tổ chức thi thăng hạng viên chức từ hạng 4 lên hạng 3

14h00: Chủ trì họp Đảng ủy HVDT về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên và tổ chức cơ sở đảng năm 2018

Dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Học liệu Đại học Thái Nguyên

Phó Giám đốc
Bế Trung Anh

8h30: Chủ trì họp phân công công tác chuẩn bị Hội thảo triển khai QĐ 771 của TTg CP

11h00: Làm việc với TT, PCN Phan Văn Hùng về kế hoạch Hội thảo triển khai QĐ 771

14h00: Họp hội ý công tác tuần 51

8h30: Dự Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ tại Học viện HCQG

14h00: Dự Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình KHCN cấp QG, CTDT/16-20

8h30: Họp cq xét nâng lương, phụ cấp thường xuyên quý IV

9h30: Họp tổng kết năm của chi bộ Khối phòng số 2

14h00: Giảng dạy tại Học viện An ninh nhân dân

8h30: Chủ trì sinh hoạt chuyên đề Nhóm nghiên cứu thống kê, điều tra cơ bản về CTDT

14h00: Chủ trì họp Hội đồng nghiệm thu cơ sở Dự án bảo vệ môi trường do PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khải làm chủ nhiệm

8h30: Chủ trì họp Hội đồng nghiệm thu Đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2018

14h00: Chủ trì họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2019

TRUNG TÂM THÔNG TIN 

Giám đốc
Nguyễn Ngọc Hà

8h00: Dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo UBDT năm 2018 (Hội trường C, UBDT)

14h00: Làm việc với Văn phòng

Sáng: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Lê Tuấn Hà

Giải quyết công việc

Sáng: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Nguyễn Hoàng Hải

Giải quyết công việc

Sáng: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Giám đốc
Hồ Kim Hằng
Giải quyết công việc

Sáng: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

TẠP CHÍ DÂN TỘC

Tổng Biên tập
Nguyễn Quang Hải

Sáng: Chủ trì họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Chủ trì họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Giải quyết công việc

Sáng: Làm việc với khối nội dung

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Lương Thị Việt Yến

Sáng: Dự họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Dự họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự).

 

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN 

Phó Tổng Biên tập Phụ trách
Lê Công Bình

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Nguyễn Văn Phong

Giải quyết công việc

Sáng: Họp Giao ban Báo chí TW.

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Bùi Thị Hạ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Giám đốc
Bùi Thiện Lạc

8h00: Dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo UBDT năm 2018 (Hội trường C, UBDT)

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Đinh Thanh Huyền

8h00: Dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo UBDT năm 2018 (Hội trường C, UBDT)

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Phùng Bá Tương

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Giám đốc
Đặng Hà Lự

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giám đốc dự án ĐMT
Nguyễn Văn Thanh

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Phó Giám đốc
Trương Anh Tuấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Lê Mạnh Dương

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Đỗ Anh Tuấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Nguyễn Văn Viên

Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn

Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn