LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ 19/11/2018 đến 23/11/2018)

10:02 PM 16/11/2018 |   Lượt xem: 1220 |   In bài viết | 

Lãnh đạo
Vụ/đơn vị

Thứ 2
(19/11)

Thứ 3
(20/11)

Thứ 4
(21/11)

Thứ 5
(22/11)

Thứ 6
(23/11)

VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 

Vụ trưởng
Nguyễn Văn Nhuận

Sáng: Họp hội ý tuần Lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Nguyễn Huy Duẩn

Sáng: Họp hội ý tuần Lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Xô

Sáng: Họp hội ý tuần Lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Mạnh Huấn

Sáng: Họp hội ý tuần Lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

Vụ trưởng
Cầm Văn Thanh
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Lý Bình Huy
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Lù Thị Lai
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Phạm Thúc Thủy
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VỤ PHÁP CHẾ 

Vụ trưởng
Lý Anh Tuấn

Thống nhất với tập thể lãnh đạo Vụ về kế hoạch công tác năm 2019

Giải quyết công việc

Chỉ đạo việc tổ chức  tọa đàm về việc trao đổi nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc TS&MN

Chỉ đạo tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cho công chức của UBDT tại Hà Nội

Chỉ đạo việc tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cho công chức của UBDT tại Hà Nội

Phó Vụ trưởng
Phan Hồng Thủy

Thống nhất với tập thể lãnh đạo Vụ về kế hoạch công tác năm 2019

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Dự lớp tập huấn nghiệp vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cho công chức của UBDT tại Hà Nội

Dự lớp tập huấn nghiệp vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cho công chức của UBDT tại Hà Nội

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Chí Tuấn

Thống nhất với tập thể lãnh đạo Vụ về kế hoạch công tác năm 2019

Giải quyết công việc Dự  tọa đàm trao đổi nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc TS&MN Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Phó Vụ trưởng - Phụ trách
Hà Việt Quân

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Họp hội đồng sáng kiến UBDT

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Đi học CCLL  

Tổ chức Hội nghị sơ kết Đề án 2214

Đi học CCLL

Phó Vụ trưởng
Trần Nữ Ngọc Anh

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Bình

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Tổ chức Hội nghị sơ kết Đề án 2214

Giải quyết công việc

THANH TRA

Chánh Thanh tra
Hoàng Đức Thành

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp đơn vị

Giải quyết công việc

Họp giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2026

Làm việc với Học viện Dân tộc

Phó Chánh Thanh tra
Nghiêm Xuân Hán

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép
Phó Chánh Thanh tra
Nguyễn Đình Vượng
Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp đơn vị

Sáng: Họp HN sơ kết 5 năm thực hiện QĐ 2214

Chiều: Giải quyết công việc

Họp giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2026

Giải quyết công việc

Phó Chánh Thanh tra
Trần Phi Trường

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp đơn vị

Giải quyết công việc

Họp giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2026

Giải quyết công việc

VĂN PHÒNG 

Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú

Sáng: Làm việc tại cơ quan

16h00: Làm việc với Phó Tổng Biên tập Phụ trách Báo DT&PT về công tác chuẩn bị cho Lễ Tuyên dương HSSV DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2018

8h30: Tham dự buổi làm việc của TT, PCN Hoàng Thị Hạnh với BTC Lễ Tuyên dương HSSV DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2018 về công tác chuẩn bị cho Lễ Tuyên dương
Địa điểm: Hội trường nhà C

14h00: Làm việc tại cơ quan

9h00: Làm việc với Lãnh đạo Phòng VTLT
Địa điểm: Phòng họp nhà B

14h00: Làm việc tại cơ quan

Cả ngày: Tham dự Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2026
Địa điểm: Hội trường nhà C

8h00: Làm việc với TT, PCN Nông Quốc Tuấn 
Thành phần: Tập thể Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban; Trưởng các phòng: KTTV, QTBV, VTLT; đ/c Phạm Phú Thịnh, Phó Trưởng phòng HCTK
Địa điểm: Phòng họp nhà B

14h00: Họp Chi ủy Chi bộ KTTV, QTBV, Đôi xe

14h30: Sinh hoạt Chi bộ KTTV, QTBV, Đôi xe

Phó Chánh Văn phòng
Mai Linh Nhâm

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

16h00: Tiếp Đoàn người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Đồng Nai

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

8h00: Tham dự buổi làm việc với TT, PCN Nông Quốc Tuấn 
Địa điểm: Phòng họp nhà B

Chiều: Làm việc tại cơ quan

15h00: Tiếp Đoàn người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Cà Mau

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Văn Thức

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Cả ngày: Tham dự Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2026
Địa điểm: Hội trường nhà C

8h00: Tham dự buổi làm việc với TT, PCN Nông Quốc Tuấn 
Địa điểm: Phòng họp nhà B

Phó Chánh Văn phòng
Ngô Quang Hải 

 

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

8h00: Tham dự buổi làm việc với TT, PCN Nông Quốc Tuấn 
Địa điểm: Phòng họp nhà B

Chiều: Làm việc tại cơ quan

VỤ TỔNG HỢP 

Vụ trưởng
Nguyễn Sỹ Tá

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Họp lãnh đạo Vụ Tổng hợp

Dự họp về thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2026

Dự tọa đàm khoa học.

Phó Vụ trưởng
Phạm Chí Trung

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Họp lãnh đạo Vụ Tổng hợp

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Cao Thịnh
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Họp lãnh đạo Vụ Tổng hợp Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Văn Đoài

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Họp lãnh đạo Vụ Tổng hợp

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Vụ trưởng
Bùi Văn Lịch

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Dự họp hội ý lãnh đạo Ủy ban

Chiều: Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Bế Thị Hồng Vân

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Văn Tân

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Tuyên

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ TUYÊN TRUYỀN 

Vụ trưởng
Vũ Hữu Hoạt

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Chi bộ Vụ Tuyên truyền làm việc với Đoàn kiểm tra của Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

 Phó Vụ trưởng
Đỗ Văn Đại

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Đinh Xuân Thắng

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Thị Lề

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VỤ ĐỊA PHƯƠNG I

Vụ trưởng
Nguyễn Quang Đức

 

   

 

 

Phó Vụ trưởng
Ma Thế Luận
         

Phó Vụ trưởng
Tráng A Dương

       

 

Phó Vụ trưởng
Phạm Thúy Hà
         

VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

Vụ trưởng
Nguyễn Xuân Đức

Sáng: Làm việc tại Cơ quan

Chiều: Chủ trì họp giao ban

Chỉ đạo hoàn thiện Kế hoạch công tác và dự toán NSNN năm 2019 của đơn vị gửi Vụ KH-TC tổng hợp Khám sức khỏe định kỳ Chỉ đạo Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành công tác năm 2018 của đơn vi

Làm việc tại cơ quan

 Phó Vụ trưởng
Y Dẫn Êban

Sáng: Làm việc tại Cơ quan

Chiều: Dự họp giao ban

Báo cáo Lãnh đạo UBDT kết quả kiểm tra tình hình thực hiện CSDT tại các tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định

Khám sức khỏe định kỳ

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Phạm Thị Phước An

Sáng: Làm việc tại Cơ quan

Chiều: Dự họp giao ban

Làm việc tại cơ quan

Khám sức khỏe định kỳ

Chỉ đạo Báo cáo kết quả CTDT tháng 11 và nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 2018 của khu vực và của đơn vị

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Điểu Mưu

Sáng: Làm việc tại Cơ quan

Chiều: Dự họp giao ban

Báo cáo lãnh đạo UBDT về tình hình và kết quả Hội nghị triển khai Đề án hổ trợ thôn, bản, ấp xây dựng nông thôn mới và sơ kết Đề án thí điểm mô hình bảo vệ môi trường tại các xã khó khăn, khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo tại tỉnh Gia Lai Khám sức khỏe định kỳ Chỉ đạo Xây dựng đề cương báo cáo Tổng kết công tác dân tộc năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019 gửi các Ban Dân tộc trong khu vực

Làm việc tại cơ quan

VỤ ĐỊA PHƯƠNG III 

Vụ trưởng
Huỳnh Thị Sômaly

Chủ trì họp giao ban tuần

Chỉ đạo phối hợp Học viện Dân tộc, Vụ HTQT tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc cho cán bộ Campuchia năm 2018, tổ chức tại TP. Cần Thơ

Chỉ đạo hoàn thiện báo cáo cáo công tác tháng  11/2018

Dự khai mạc Lớp tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc cho cán bộ Campuchia năm 2018, tổ chức tại TP. Cần Thơ

Dự Ngày hội Văn hóa, Thể thao, du lịch đồng bào DT Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ XII năm 2018;

Chỉ đạo báo cáo tuần 47

Chủ trì tiếp Đoàn người có uy tín tỉnh Lâm Đồng

 Phó Vụ trưởng
Lý Khon

Dự họp giao ban tuần

Trưởng Đoàn kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện CT135, các chính sách giảm nghèo và CTMTQG xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2018, chính sách vùng biên giới tại tỉnh Đồng Tháp

Trưởng Đoàn kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện CT135, các chính sách giảm nghèo và CTMTQG xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2018, chính sách vùng biên giới tại tỉnh Đồng Tháp

Trưởng Đoàn kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện CT135, các chính sách giảm nghèo và CTMTQG xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2018, chính sách vùng biên giới tại tỉnh Đồng Tháp

Dự tiếp Đoàn người có uy tín tỉnh Lâm Đồng

Chỉ đạo Phòng Địa bàn dự thảo báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành, tổng kết công tác dân tộc năm 2018

VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ 

Vụ trưởng
Nguyễn Thị Tư

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

 Phó Vụ trưởng
Phạm Tuấn Mạnh

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Chi Mai

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Lưu Xuân Thủy

Đi công tác hội thảo tại Huế Đi công tác hội thảo tại Huế Đi công tác hội thảo tại Huế Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135 

Chánh Văn phòng
 Võ Văn Bảy

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Chánh Văn phòng 
Đặng Tiến Hùng

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Chánh Văn phòng
 Nguyễn Thị Nga

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Chánh Văn phòng
Phạm Bình Sơn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

HỌC VIỆN DÂN TỘC

Quyền Giám đốc
Trần Trung

- 8h30: Chủ trì Hội ý công tác tuần 47

- 10h30: Chủ trì họp Đảng ủy HVDT thông qua Báo cáo giám sát 2018

- 14h00: Chủ trì Tọa đàm kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Hội trường tầng 3 nhà A

- 9h00:  Dự họp HĐ sáng kiến của UBDT tại 80 Phan Đình Phùng

- Chiều: Giải quyết công việc

- 8h30: Chủ trì họp triển khai công việc Dự án đầu tư xây dựng HVDT

- 14h00: Chủ trì họp Đảng uỷ (mở rộng) định kỳ tháng 11

- Cả ngày: Dự họp theo quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 tại 80 Phan Đình Phùng

- 8h30: Họp tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Bộ GD&ĐT

- 14h00: Chủ trì họp Đảng ủy HVDT với Đoàn giám sát năm 2018 tại Hội trường tầng 3 nhà A

- 8h30: Chủ trì Hội nghị về Chiến lược phát triển HVDT gđ 2018-2025, tầm nhìn đến 2030

- 14h00: Họp Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương

Phó Giám đốc
Bế Trung Anh

Đi công tác địa phương tổ chức Hội thảo góp ý tài liệu Đề án 771 tại tỉnh Khánh Hòa

Đi công tác địa phương tổ chức Hội thảo góp ý tài liệu Đề án 771 tại tỉnh Khánh Hòa

- 8h00: Dự Tọa đàm trao đổi nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng DTTS&MN tại 80 Phan Đình Phùng

- 14h00: Họp Đảng uỷ (mở rộng) định kỳ tháng 11

- Cả ngày: Dự họp theo quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH TƯ nhiệm kỳ 2021-2026 tại 80 Phan Đình Phùng

- 8h00: Dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Qđ số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của TTCP tại Ks Khăn Quàng Đỏ

- 8h30: Chủ trì họp HĐ nghiệm thu cấp cơ sở Tài liệu BDKT dân tộc đối với CB, CC, VC thuộc đối tuợng 3, 4 gđ 2018-2025 

- 14h00: Dự Toạ đàm của HĐ KH&CN UBDT về khung chính phủ điện tử tại 80 Phan Đình Phùng

TRUNG TÂM THÔNG TIN 

Giám đốc
Nguyễn Ngọc Hà

 

Sáng: Chuẩn bị báo cáo kế hoạch NS 2019 của TTTT

Chiều: Dự tọa đàm ngày Nhà giáo VN tại HVDT

8h30: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Họp triển khai Hội nghị CPĐT

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp triển khai đề án CNTT trình TTG CP

Sáng: Dự Hội nghị Vụ HTQT - KS KQĐ

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Hội nghị CPĐT

Phó Giám đốc
Lê Tuấn Hà

Giải quyết công việc

8h30: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Nguyễn Hoàng Hải

Giải quyết công việc

8h30: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Giám đốc
Hồ Kim Hằng
Giải quyết công việc

8h30: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

TẠP CHÍ DÂN TỘC

Tổng Biên tập
Nguyễn Quang Hải

Sáng: Chủ trì họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Chủ trì họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Giải quyết công việc

Chiều: Làm việc với khối nội dung

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Tham dự Lớp tập huấn Công đoàn UBDT

Phó Tổng Biên tập
Lương Thị Việt Yến

Tham gia Lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức Lãnh đạo, Quản lý Nhà nước về Báo chí và Xuất bản

Tham gia Lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức Lãnh đạo, Quản lý Nhà nước về Báo chí và Xuất bản

Tham gia Lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức Lãnh đạo, Quản lý Nhà nước về Báo chí và Xuất bản

Tham gia Lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức Lãnh đạo, Quản lý Nhà nước về Báo chí và Xuất bản

Tham gia Lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức Lãnh đạo, Quản lý Nhà nước về Báo chí và Xuất bản

BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN 

Phó Tổng Biên tập Phụ trách
Lê Công Bình

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc

Tổ chức Lễ tuyên dương

Phó Tổng Biên tập
Nguyễn Văn Phong

Giải quyết công việc

Sáng: Họp Giao ban Báo chí TW

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc

Tổ chức Lễ tuyên dương

 

Phó Tổng Biên tập
Bùi Thị Hạ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc Tổ chức Lễ tuyên dương

NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Giám đốc
Bùi Thiện Lạc

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc (Trưởng, phó các đơn vị cùng dự)

Giải quyết công việc

16h00: Dự buổi Gặp mặt của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc với đoàn Đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Đồng Nai (Hội trường C - UBDT)

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

15h00: Dự buổi Gặp mặt của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc với đoàn Đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Cà Mau (Hội trường C - UBDT)

Phó Giám đốc
Đinh Thanh Huyền

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Phùng Bá Tương

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Giám đốc
Đặng Hà Lự

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giám đốc dự án ĐMT
Nguyễn Văn Thanh

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Phó Giám đốc
Trương Anh Tuấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Lê Mạnh Dương

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Đỗ Anh Tuấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Nguyễn Văn Viên

Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn

Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn