LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ 21/5/2018 đến 25/5/2018)

03:15 PM 18/05/2018 |   Lượt xem: 1523 |   In bài viết | 

Lãnh đạo
Vụ/đơn vị

Thứ 2
(21/5)

Thứ 3
(22/5)

Thứ 4
(23/5)

Thứ 5
(24/5)

Thứ 6
(25/5)

VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 

Vụ trưởng
Nguyễn Văn Nhuận
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Dự họp giao ban công tác chỉ đạo điều hành tháng 4/2028

14h00: Hội ý lãnh đạo Vụ KHTC
Phó Vụ trưởng
Nguyễn Huy Duẩn
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

14h00: Hội ý lãnh đạo Vụ KHTC
Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Xô
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc.

14h00: Hội ý lãnh đạo Vụ KHTC

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Mạnh Huấn

Chỉ đạo công tác duyệt quyết toán các đơn vị dự toán thuộc UBDT Chỉ đạo công tác duyệt quyết toán các đơn vị dự toán thuộc UBDT Chỉ đạo công tác duyệt quyết toán các đơn vị dự toán thuộc UBDT Chỉ đạo công tác duyệt quyết toán các đơn vị dự toán thuộc UBDT

Sáng: Giải quyết công việc.

14h00: Hội ý lãnh đạo Vụ KHTC

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

Vụ trưởng
Cầm Văn Thanh
Giải quyết công việc Họp Hội đồng xét chuyển ngạch từ chuyên viên sang Thanh tra viên Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Sáng: Họp giao ban

Chiều: Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Lý Bình Huy
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Lù Thị Lai
Giải quyết công việc Họp Hội đồng xét chuyển ngạch từ chuyên viên sang Thanh tra viên Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Phạm Thúc Thủy
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VỤ PHÁP CHẾ 

Vụ trưởng
Lý Anh Tuấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Dự họp do Bộ Tư pháp tổ chức

Chiều: Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Phan Hồng Thủy

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Dự họp do Bộ Tư pháp tổ chức

Chiều: Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Chí Tuấn

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Phó Vụ trưởng - Phụ trách
Hà Việt Quân

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Họp ban tổ chức triển khai đêm nghệ thuật Khát vọng khởi nghiệp

Chiều: Họp ban tổ chức triển khai đêm nghệ thuật Khát vọng khởi nghiệp

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Nữ Ngọc Anh

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Họp với nhóm Nhân quyền nhằm triển khai kế hoạch năm 2018

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Bình

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

THANH TRA 

Chánh Thanh tra
Hoàng Đức Thành

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp đánh giá rà soát công tác cán bộ

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo cấp phòng

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Chánh Thanh tra
Nghiêm Xuân Hán

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp đánh giá rà soát công tác cán bộ

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo cấp phòng

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Chánh Thanh tra
Trần Phi Trường

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp đánh giá rà soát công tác cán bộ

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo cấp phòng

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VĂN PHÒNG 

Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú

10h00: Họp rà soát công tác Cán bộ
Thành phần: Cấp ủy, LĐVP, CT Công đoàn, BT Đoàn TN VPUB. (Địa điểm: Nhà B)

Chiều: Làm việc tại cơ quan

8h00: Làm việc với Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo sơ kết Nghị quyết 25-NQ/TW về công tác dân vận
Thành phần: Địa điểm như lịch của LĐUB

15h00: Dự chương trình trao tiền mua báo tặng thiếu nhi Dân tộc. (Địa điểm:16 Phan chu Trinh)

8h00: Dự HN chuyên đề phong cách người đứng đầu của CB, Đảng viên trong học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách HCM.
Thành phần: LĐVP, TP, PTP, ĐT, PĐT đội xe. (Địa điểm: HT Nhà C)

14h00: Họp cấp ủy VP phân công nhiệm vụ chuyển bị làm việc với đoàn kiểm tra của BCT.
Thành phần: Cấp ủy VP. (Địa điểm Nhà B)

8h00: Họp Hội đồng lương UBDT
Thành phần, địa điểm theo lịch công tác của LĐUB

14h00: Giao ban Lãnh đạo Văn phòng
Thành phần: LĐVP; TP HCTK, VTLT, KTTV,  KSTTHC; PTP QTBV
(Địa điểm: Nhà B)

8h00: Dự họp Hội ý Lãnh đạo UBDT
Thành phần, địa điểm: Như lịch của LĐUB

14h00: Họp về ứng dụng công nghệ thông tin của Ủy ban
Thành phần:TP VTLT; TP HCTK; PTP HCTK Hùng, PTP QTBV Huấn. (Địa điểm: Nhà D)

Phó Chánh Văn phòng
Mai Linh Nhâm

Sáng: Sáng: 10h00 Họp rà soát công tác Cán bộ
Thành phần: Cấp ủy, LĐVP, CTCông đoàn, BT Đoàn TN VPUB. (Địa điểm: Nhà B)

16h00: Tiếp đoàn người có uy tín tỉnh Lai châu.

Làm việc tại Cơ quan

8h00: Dự HN chuyên đề phong cách người đứng đầu của CB, Đảng viên trong học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách HCM.
Thành phần: LĐVP, TP, PTP, ĐT, PĐT đội xe. (Địa điểm: HT Nhà C)

Làm việc tại Cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

14h00: Giao ban Lãnh đạo Văn phong
Thành phần: LĐVP; TP HCTK, VTLT, KTTV, KSTTHC; PTP QTBV. (Địa điểm: Nhà B)

8h00: Dự họp Hội ý Lãnh đạo UBDT
Thành phần, địa điểm: Như lịch của LĐUB

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Văn Thức

10h00: Họp rà soát công tác Cán bộ
Thành phần: Cấp ủy , LĐVP, CT Công đoàn, BT Đoàn TN VPUB. (Địa điểm: Nhà B)

Chiều: làm việc tại cơ quan

Làm việc tại Cơ quan

8h00: Dự HN chuyên đề phong cách người đứng đầu của CB, Đảng viên trong học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách HCM.
Thành phần: LĐVP, TP, PTP, ĐT, PĐT đội xe. (Địa điểm: HT Nhà C)

Làm việc tại Cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

14h00: Giao ban Lãnh đạo Văn phòng
Thành phần: LĐVP; TP HCTK, VTLT, KTTV, KSTTHC; PTP QTBV. (Địa điểm: Nhà B)

8h00: Dự họp Hội ý Lãnh đạo UBDT

Thành phần, địa điểm: Như lịch của LĐUB

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Đình Vượng

10h00: Họp rà soát công tác Cán bộ.
Thành phần: Cấp ủy , LĐVP, CT Công đoàn, BT Đoàn TN VPUB. (Địa điểm: Nhà B)

Chiều: làm việc tại cơ quan

Làm việc tại Cơ quan

8h00: Dự HN chuyên đề phong cách người đứng đầu của CB, Đảng viên trong học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách HCM.
Thành phần: LĐVP, TP, PTP, ĐT,PĐTđội xe. (Địa điểm: HT Nhà C)

Chiều:14h00 Giao ban Lãnh đạo Văn phòng
Thành phần: LĐVP; TP HCTK, VTLT, KTTV,  KSTTHC; PTP QTBV (Địa điểm: Nhà B)

8h00: Dự họp Hội ý Lãnh đạo UBDT
Thành phần, địa điểm: Như lịch của LĐUB

VỤ TỔNG HỢP 

Vụ trưởng
Nguyễn Sỹ Tá

Sáng: Làm việc với LĐUB

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Làm việc với LĐUB

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc 

Chiều: Làm việc với các Vụ, đơn vị

8h00: Tham dự Họp LĐUB

14h00: Họp LĐ Vụ

Phó Vụ trưởng
Phạm Chí Trung

Họp Lãnh đạo vụ

Chỉ đạo xây dựng BC CĐĐH của UBDT 6 tháng đầu năm 2018

Chỉ đạo xây dựng BC CTDT và BC CĐĐH tháng 5 của UBDT

Chỉ đạo xây dựng dự thảo lần 1 Thông tư sửa đổi, thay thế, bổ sung TT số 04

Sáng: Giải quyết công việc

14h00: Họp LĐ Vụ

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Cao Thịnh
Họp Lãnh đạo vụ Chỉ đạo  xác định nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2019 Chỉ đạo  xác định nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2019 Chỉ đạo  xác định nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2019 Chỉ đạo thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia, CTDT/16-20

Phó Vụ trưởng
Trần Văn Đoài

Đi Công tác Hải Phòng

Đi Công tác Hải Phòng

Đi công tác Cao Bằng (chỉ đạo tổ chức Hội nghị tập huấn BVMT 2018)

Đi công tác Cao Bằng (chỉ đạo tổ chức Hội nghị tập huấn BVMT 2018)

Đi công tác Cao Bằng (chỉ đạo tổ chức Hội nghị tập huấn BVMT 2018)

VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Vụ trưởng
Bùi Văn Lịch

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Dự họp hội ý lãnh đạo Ủy ban

Chiều: Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Bế Thị Hồng Vân

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Văn Tân

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Tuyên

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ TUYÊN TRUYỀN 

Vụ trưởng
Vũ Hữu Hoạt

Sáng: Chủ trì hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Hoàn thiện báo cáo đoàn kiểm tra sơ kết NQ 25-NQ/TW về công tác dân vận

Dự họp giữa UBDT với Ban Chỉ đạo về công tác dân vận

Sáng: Họp liên tịch về công tác rà soát cán bộ theo Kế hoạch 190-KH/BCS

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

 Phó Vụ trưởng
Đỗ Văn Đại

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Dự tiếp Đoàn người có uy tín tỉnh Lai Châu

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Đinh Xuân Thắng

Đi công tác 2 tỉnh Cà Mau, Kon Tum

Đi công tác 2 tỉnh Cà Mau, Kon Tum Đi công tác 2 tỉnh Cà Mau, Kon Tum Đi công tác 2 tỉnh Cà Mau, Kon Tum

Đi công tác 2 tỉnh Cà Mau, Kon Tum

Phó Vụ trưởng
Hoàng Thị Lề

Học lớp QP-AN đối tượng II

Học lớp QP-AN đối tượng II Xây dựng Kế hoạch tổ chức 3 lớp tập huấn triển khai Quyết định 1163/QĐ-TTg Xây dựng Kế hoạch tổ chức 3 lớp tập huấn triển khai Quyết định 1163/QĐ-TTg

Giải quyết công việc

VỤ ĐỊA PHƯƠNG I

Vụ trưởng
Nguyễn Quang Đức

Làm việc tại cơ quan

Họp Vụ về công tác tự kiểm tra rà soát công tác cán bộ

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Hội ý Lãnh đạo Vụ

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Ma Thế Luận

Làm việc tại cơ quan

Họp Vụ về công tác tự kiểm tra rà soát công tác cán bộ
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Hội ý Lãnh đạo Vụ

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Tráng A Dương

Làm việc tại cơ quan

Họp Vụ về công tác tự kiểm tra rà soát công tác cán bộ
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Tham gia đoàn công tác của Ủy ban trung ương mặt trận Tổ quốc VN tại TP Hà Nội, Bắc Giang, Quảng Ninh

Tham gia đoàn công tác của Ủy ban trung ương mặt trận Tổ quốc VN tại TP Hà Nội, Bắc Giang, Quảng Ninh

Phó Vụ trưởng
Phạm Thúy Hà

Báo cáo Thứ trưởng phụ trách về Đề án Dân số 

Họp Vụ về công tác tự kiểm tra rà soát công tác cán bộ

Rà soát hiệu quả sử dụng kinh phí sự nghiệp và đầu tư đối với Đề án 1672 từ 2013 - 2017 Làm việc với Tổng cục Dân số Làm việc tại cơ quan

Hội ý Lãnh đạo Vụ

Làm việc tại cơ quan

VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

Vụ trưởng
Nguyễn Xuân Đức

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Chủ trì họp giao ban

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

   Trình TT, PCN Nông Quốc Tuấn xem xét phê duyệt Chương trình kiểm tra CTDT và thực hiện CSDT 6 tháng đầu năm 2018 tại 02 tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông

Giải quyết công việc

 Phó Vụ trưởng
Y Dẫn Êban

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự họp giao ban

Tổ chức đi thăm hỏi, hỗ trợ hộ DTTS bị thiệt hại về người, về nhà do sét đánh, lốc xoáy tại tỉnh  Đắk Nông

Tiếp tục đi công tác tại tỉnh Đắk Nông

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Phạm Thị Phước An

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự họp giao ban

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Chỉ đạo xây dựng báo cáo CTDT tháng 5/2018 của khu vực vàn của đơn vị Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Điểu Mưu

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự họp giao ban

Tổ chức đi thăm hỏi, hỗ trợ hộ DTTS bị thiệt hại về người, về nhà do sét đánh, lốc xoáy tại  tỉnh Đắk Lắk Tiếp tục đi công tác tại tỉnh Đắk Lắk Tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện dự thảo báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo yêu cầu Vụ pháp chế Giải quyết công việc

VỤ ĐỊA PHƯƠNG III 

Vụ trưởng
Huỳnh Thị Sômaly

Sáng: Chủ trì họp giao ban tuần

Chiều: Chỉ đạo hoàn thiện báo cáo công tác xây dựng Đảng tháng 5/2018

Chỉ đạo Báo cáo kết quả tổ chức tự kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác cán bộ tại Vụ

Chỉ đạo tổng hợp các ý kiến tham gia góp ý dự thảo ấn phẩm giới thiệu Ủy ban Dân tộc

Sáng: Chỉ đạo báo cáo tuần 21

Chiều: Chỉ đạo hoàn thiện báo cáo công tác dân tộc tháng 5/2018

Chỉ đạo CĐBP lựa chọn bài dự thi Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM

 Phó Vụ trưởng
Lý Khon

Đi công tác Cà Mau

Đi công tác Cà Mau

Đi công tác Cà Mau

Đi công tác Cà Mau

Đi công tác Cà Mau

VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ 

Vụ trưởng
Nguyễn Thị Tư

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

 Phó Vụ trưởng
Phạm Tuấn Mạnh

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Chi Mai

Nghỉ phép Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Lưu Xuân Thủy

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135 

Chánh Văn phòng
 Võ Văn Bảy

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Chánh Văn phòng 
Đặng Tiến Hùng

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Chánh Văn phòng
 Nguyễn Thị Nga

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Chánh Văn phòng
Phạm Bình Sơn
Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

HỌC VIỆN DÂN TỘC

Quyền Giám đốc
Trần Trung

8h30: Chủ trì Hội ý công tác tuần 21 năm 2018 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

14h00: Tham dự họp tại Trường Đại học sư phạm Hà Nội, Bộ GD&ĐT tại 144 Xuân Thủy

9h00: Tham dự Họp thẩm định kế hoạch và dự toán thực hiện Ðề án 402 năm 2018 với Vụ Kế hoạch - Tài chính tại 80 Phan Đình Phùng

14h00: Chủ trì họp Liên tịch (mở rộng) tại Hội trường tầng 3 nhà A

8h00: Tham dự Hội nghị chuyên đề của Đảng bộ cơ quan UBDT về xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại 80 Phan Đình Phùng

14h00: Làm việc với Ban Quản lý Dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng về thực hiện nội dung Hợp đồng ủy thác quản lý Dự án xây dựng HVDT năm 2018 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

20h00: Tham dự đêm Gala "Khởi nghiệp ở vùng DTTS" của Ủy ban Dân tộc và Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức tại Hà Nội

8h30: Chủ trì Hội nghị cải cách quản lý tài chính công tại Hội trường tầng 3 nhà A

14h00: Tham dự họp tại Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2, Bộ GD&ĐT tại Vĩnh Phúc

Tham dự họp tại Trường Đại học sư phạm Thái Nguyên

Phó Giám đốc
Ngô Quang Sơn

8h30: Tham dự Hội ý công tác tuần 21 năm 2018 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Nghỉ phép 

14h00: Tham dự họp Liên tịch (mở rộng) tại Hội trường tầng 3 nhà A

8h00: Tham dự Hội nghị chuyên đề của Đảng bộ cơ quan UBDT về xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại 80 Phan Đình Phùng

14h00: Chủ trì họp Tạp chí Nghiên cứu dân tộc tại Phòng làm việc

20h00: Tham dự đêm Gala "Khởi nghiệp ở vùng DTTS" của Ủy ban Dân tộc và Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức tại Hà Nội

8h30: Tham dự Hội nghị cải cách quản lý tài chính công tại Hội trường tầng 3 nhà A

14h00: Tham dự họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập Đề án "Xác định thành phần, tên gọi một số dân tộc và xây dựng Bảng danh mục thành phần các dân tộc Việt Nam" tại 80 Phan Đình Phùng

8h30: Chủ trì họp Ban soạn thảo Chiến lược phát triển HVDT giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại Hội trường tầng 3 nhà A

Chiều: Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Trịnh Quang Cảnh

8h30: Tham dự Hội ý công tác tuần 21 năm 2018 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

14h00: Chủ trì họp phân công sinh hoạt chuyên môn cho giảng viên và viên chức tại Phòng họp tầng 2 nhà A

9h00: Tham dự Họp thẩm định kế hoạch và dự toán thực hiện Ðề án 402 năm 2018 với Vụ Kế hoạch - Tài chính tại 80 Phan Đình Phùng

14h00: Tham dự họp Liên tịch (mở rộng) tại Hội trường tầng 3 nhà A

8h00: Tham dự Hội nghị chuyên đề của Đảng bộ cơ quan UBDT về xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại 80 Phan Đình Phùng

Chiều: Giải quyết công việc

20h00: Tham dự đêm Gala "Khởi nghiệp ở vùng DTTS" của UBDT và Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức tại Hà Nội

8h30: Tham dự Hội nghị cải cách quản lý tài chính công tại Hội trường tầng 3 nhà A

14h00: Tham dự họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập Đề án "Xác định thành phần, tên gọi một số dân tộc và xây dựng Bảng danh mục thành phần các dân tộc Việt Nam" tại 80 Phan Đình Phùng

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Bế Trung Anh

Trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh Cao Bằng về xây dựng dự án  phòng chống tác hại Amiăng với tổ chức UnionAid Abroad APHEDA tại tỉnh Cao Bằng

Sáng: Trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh Cao Bằng về xây dựng dự án  phòng chống tác hại Amiăng với tổ chức UnionAid Abroad APHEDA tại tỉnh Cao Bằng

14h00: Tham dự họp Liên tịch (mở rộng) tại Hội trường tầng 3 nhà A

8h00: Tham dự Hội nghị chuyên đề của Đảng bộ cơ quan UBDT về xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại 80 Phan Đình Phùng

14h00: Làm việc với Ban Quản lý Dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng về thực hiện nội dung Hợp đồng ủy thác quản lý Dự án xây dựng HVDT năm 2018 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

20h00: Tham dự đêm Gala "Khởi nghiệp ở vùng DTTS" của UBDT và Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức tại Hà Nội

Trưởng đoàn công tác nghiên cứu hiện trường của Dự án hợp tác với Ngân hàng Thế giới (WB) tại tỉnh Thái Nguyên

Trưởng đoàn công tác của UBDT Việt Nam tham dự Khóa tập huấn về công tác dân tộc của Ủy ban Dân tộc Nhà nước Trung Quốc (từ ngày 25/5/2018-13/6/2018) tại Trung Quốc

TRUNG TÂM THÔNG TIN 

Giám đốc
Nguyễn Ngọc Hà

Sáng: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Họp Ban QLDA CNTT

Sáng: Họp cùng VPUB

Chiều: Họp triển khai CSDL DTTS cho các Ban DT

Sáng: Họp tập huấn thông tư 03/2014/TT-BTTTT về CNTT

Chiều: Giải quyết công việc

 

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp cùng lãnh đạo phòng TCHC

Phó Giám đốc
Lê Tuấn Hà

Sáng: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Nguyễn Hoàng Hải

Sáng: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Giám đốc
Hồ Kim Hằng

Sáng: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

TẠP CHÍ DÂN TỘC

Tổng Biên tập
Nguyễn Quang Hải

Sáng: Chủ trì họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Chủ trì họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Sáng: Làm việc với Phòng Hành chính - Trị sự

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Chủ trì họp toàn thể cơ quan

Chiều:  Giải quyết công việc

Sáng: Dự họp khối nội dung  

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Lương Thị Việt Yến

Sáng: Dự họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Dự họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Sáng: Dự làm việc với Phòng Hành chính - Trị sự  

Chiều: Giải quyết công việc.

Sáng: Dự họp toàn thể cơ quan

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Dự họp khối nội dung 

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN 

Phó Tổng Biên tập Phụ trách
Lê Công Bình

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp  tự kiểm tra, rà soát cán bộ

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Nguyễn Văn Phong

Giải quyết công việc

Sáng: Họp Giao ban Báo chí TW

Chiều: Họp  tự kiểm tra, rà soát cán bộ

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Bùi Thị Hạ

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp  tự kiểm tra, rà soát cán bộ

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Giám đốc
Bùi Thiện Lạc

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc (Trưởng, phó các đơn vị cùng dự)

16h00: Dự buổi gặp mặt của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc với đoàn Đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Lai Châu

Giải quyết công việc

8h00: Dự Hội nghị chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Các đ/c đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên cùng dự). 
Hội trường Nhà C - UBDT

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Đinh Thanh Huyền

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

Giải quyết công việc

8h00: Dự Hội nghị chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Hội trường Nhà C - UBDT

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Phùng Bá Tương

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

Giải quyết công việc

8h00: Dự Hội nghị chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Hội trường Nhà C - UBDT

Giải quyết công việc Giải quyết công việc
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Giám đốc
Đặng Hà Lự

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giám đốc dự án ĐMT
Nguyễn Văn Thanh

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Phó Giám đốc
Trương Anh Tuấn

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Lê Mạnh Dương

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Đỗ Anh Tuấn

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Nguyễn Văn Viên

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn