LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ 24/12/2018 đến 28/12/2018)

05:06 PM 21/12/2018 |   Lượt xem: 1177 |   In bài viết | 

Lãnh đạo
Vụ/đơn vị

Thứ 2
(19/11)

Thứ 3
(20/11)

Thứ 4
(21/11)

Thứ 5
(22/11)

Thứ 6
(23/11)

VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 

Vụ trưởng
Nguyễn Văn Nhuận
Giải quyết công việc

Sáng: Hội thảo  cấp vụ về chiến lược công tác Dân tộc

Chiều: Hội nghị tổng kết Chi bộ

Giải quyết công việc

Sáng: Báo cáo Bộ trưởng CNUB về kế hoạch và dự toán NSNN 2018

Chiều: Giải quyết công việc
Họp Hội nghị trực tuyến tại Văn phòng Chính phủ
Phó Vụ trưởng
Nguyễn Huy Duẩn

Giải quyết công việc

Sáng: Hội thảo  cấp vụ về chiến lược công tác Dân tộc

Chiều: Hội nghị tổng kết Chi bộ

Giải quyết công việc

Sáng: Báo cáo Bộ trưởng CNUB về kế hoạch và dự toán NSNN 2018

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Xô
Giải quyết công việc

Sáng:Giải quyết công việc

Chiều:Hội nghị tổng kết Chi bộ

Giải quyết công việc

Sáng: Báo cáo Bộ trưởng CNUB về kế hoạch và dự toán NSNN 2018

Chiều: Giải quyết công việc
Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Mạnh Huấn

Giải quyết công việc

 

Sáng: Hội thảo  cấp vụ về chiến lược công tác Dân tộc

Chiều: Hội nghị tổng kết Chi bộ

Giải quyết công việc

Sáng: Báo cáo Bộ trưởng CNUB về kế hoạch và dự toán NSNN 2018

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

Vụ trưởng
Cầm Văn Thanh
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Sáng: Họp Giao ban

Chiều: Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Lý Bình Huy
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Lù Thị Lai
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Phạm Thúc Thủy
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VỤ PHÁP CHẾ 

Vụ trưởng
Lý Anh Tuấn

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Phan Hồng Thủy

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Chí Tuấn

 

       

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Phó Vụ trưởng - Phụ trách
Hà Việt Quân

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Nữ Ngọc Anh

Dự phiên giả định Đối thoại UPR BNG

Công tác tại Đà Lạt

Công tác tại Đà Lạt

Công tác tại Đà Lạt

Công tác tại Đà Lạt

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Bình

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

THANH TRA ỦY BAN

Chánh Thanh tra
Hoàng Đức Thành

Giải quyết công việc

Sáng: Họp BCH Đảng bộ

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp tổng kết đơn vị

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Chánh Thanh tra
Nghiêm Xuân Hán

Sáng: Dự hội nghị về công tác bồi dưỡng công tác dân tộc GĐ 2018-2025 (KS Khăn quảng đỏ)

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp tổng kết đơn vị

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc
Phó Chánh Thanh tra
Trần Phi Trường
Nghỉ phép Nghỉ phép Nghỉ phép Nghỉ phép Nghỉ phép

Phó Chánh Thanh tra
Nguyễn Đình Vượng

Giải quyết công việc

Dự hội thảo chiến lược công tác dân tộc 2018 (KS Khăn quảng đỏ)

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp tổng kết đơn vị

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VĂN PHÒNG ỦY BAN

Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú

8h30: Làm việc với Lãnh đạo Phòng Quản trị - Bảo vệ về công tác chuẩn bị tiếp Đoàn Đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước
Thành phần: PCVP Mai Linh Nhâm
Địa điểm: Phòng họp nhà B

15h30: Họp Liên tịch Lãnh đạo, cấp ủy Văn phòng.
Địa điểm: Phòng họp nhà B

8h00: Dự Hội nghị BCH Đảng bộ Lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy
Địa điểm: Hội trường nhà C

Làm việc tại cơ quan

18h00: Dự tiếp Đoàn Đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước
Địa điểm: Ks. Sheraton, Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội

Làm việc tại cơ quan

8h00: Báo cáo TT, PCN Nông Quốc Tuấn về nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 năm 2019
Thành phần: Tập thể Lãnh đạo Văn phòng; Trưởng các phòng QTBV, KTTV, Đ/c Bùi Thị Hiền PTP VTLT, Phạm Phú Thịnh PTP HCTK
Địa điểm: Phòng họp nhà B

14h00: Làm việc với Lãnh đạo Phòng KTTV
Địa điểm: Phòng họp nhà B

Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương
Địa điểm: Hội trường tầng 2, Nhà 9 tầng, Trụ sở Chính phủ

Phó Chánh Văn phòng
Mai Linh Nhâm

8h30: Làm việc với Phòng Quản trị - Bảo vệ về công tác chuẩn bị tiếp Đoàn Đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước
Địa điểm: Phòng họp nhà B

15h30: Họp Liên tịch Lãnh đạo, cấp ủy Văn phòng.
Địa điểm: Phòng họp nhà B

Làm việc tại cơ quan

16h00: Tiếp Đoàn Đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Bình Dương

Làm việc tại cơ quan

8h00: Dự họp báo cáo TT, PCN Nông Quốc Tuấn về nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 năm 2019
Địa điểm: Phòng họp nhà B

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Văn Thức

Sáng: Làm việc tại cơ quan

15h30: Họp Liên tịch Lãnh đạo, cấp ủy Văn phòng.
Địa điểm: Phòng họp nhà B

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Làm việc tại cơ quan:

18h00: Tiếp Đoàn Đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước
Địa điểm: Ks. Sheraton, Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội

Làm việc tại cơ quan

8h00: Dự họp báo cáo TT, PCN Nông Quốc Tuấn về nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 năm 2019
Địa điểm: Phòng họp nhà B

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Văn phòng
Ngô Quang Hải 

Sáng: Làm việc tại cơ quan

15h30: Họp Liên tịch Lãnh đạo, cấp ủy Văn phòng.
Địa điểm: Phòng họp nhà B

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

8h00: Dự họp báo cáo TT, PCN Nông Quốc Tuấn về nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 năm 2019
Địa điểm: Phòng họp nhà B

Chiều: Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan

VỤ TỔNG HỢP 

Vụ trưởng
Nguyễn Sỹ Tá

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Phạm Chí Trung

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Cao Thịnh
         

Phó Vụ trưởng
Trần Văn Đoài

 

 

 

 

 

VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Vụ trưởng
Bùi Văn Lịch

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Bế Thị Hồng Vân

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Văn Tân

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Tuyên

 

 

 

 

 

VỤ TUYÊN TRUYỀN 

Vụ trưởng
Vũ Hữu Hoạt

 

 

 

   

 Phó Vụ trưởng
Đỗ Văn Đại

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Đinh Xuân Thắng

 

     

 

Phó Vụ trưởng
Hoàng Thị Lề

 

       

VỤ ĐỊA PHƯƠNG I

Vụ trưởng
Nguyễn Quang Đức

 

   

 

 

Phó Vụ trưởng
Ma Thế Luận
         

Phó Vụ trưởng
Tráng A Dương

       

 

Phó Vụ trưởng
Phạm Thúy Hà
         

VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

Vụ trưởng
Nguyễn Xuân Đức

Sáng: Làm việc tại Cơ quan

Chiều: Chủ trì họp giao ban

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chủ trì tổng kết hoạt động của cơ quan năm 2018

 Phó Vụ trưởng
Y Dẫn Êban

Sáng: Làm việc tại Cơ quan

Chiều: Dự họp giao ban

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Dự họp tổng kết hoạt động của cơ quan năm 2018

Phó Vụ trưởng
Phạm Thị Phước An

Thăm, tặng quà một số chức sắc, chức việc tôn giáo, hộ đồng bào DTTS nghèo theo đạo Tin lành trong dịp Giáng sinh năm 2018 tại xã Hòa Xuân Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Dự họp tổng kết hoạt động của cơ quan năm 2018

Phó Vụ trưởng
Điểu Mưu

Sáng: Làm việc tại Cơ quan

Chiều: Dự họp giao ban

       

VỤ ĐỊA PHƯƠNG III 

Vụ trưởng
Huỳnh Thị Sômaly

Nghỉ phép năm 2018

Nghỉ phép năm 2018

Nghỉ phép năm 2018

Nghỉ phép năm 2018

Nghỉ phép năm 2018

 Phó Vụ trưởng
Lý Khon

Chủ trì họp giao ban tuần

Chỉ đạo Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ năm 2018

Chỉ đạo Báo cáo tổng kết bảo vệ chính trị nội bộ năm 2018

Dự Hội nghị tổng kết công tác năn 2018 của Ban Dân tộc Sóc Trăng

Chỉ đạo Báo cáo tuần 52

Dự Đại hội Hội ĐKSSYN tỉnh Bạc Liêu

VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ 

Vụ trưởng
Nguyễn Thị Tư

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

 Phó Vụ trưởng
Phạm Tuấn Mạnh

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Chi Mai

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Lưu Xuân Thủy

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135 

Chánh Văn phòng
 Võ Văn Bảy

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Tổ chức Hội thảo “CT135 - dấu ấn 20 năm đồng hành cùng vùng KTXH đặc biệt khó khăn

Phó Chánh Văn phòng 
Đặng Tiến Hùng

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Tổ chức Hội thảo “CT135 - dấu ấn 20 năm đồng hành cùng vùng KTXH đặc biệt khó khăn

Phó Chánh Văn phòng
 Nguyễn Thị Nga

Công tác tại: Thái Nguyên, Yên Bái, Tuyên Quang Công tác tại: Thái Nguyên, Yên Bái, Tuyên Quang Công tác tại: Thái Nguyên, Yên Bái, Tuyên Quang Công tác tại: Thái Nguyên, Yên Bái, Tuyên Quang

Tổ chức Hội thảo “CT135 - dấu ấn 20 năm đồng hành cùng vùng KTXH đặc biệt khó khăn

Phó Chánh Văn phòng
Phạm Bình Sơn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Tổ chức Hội thảo “CT135 - dấu ấn 20 năm đồng hành cùng vùng KTXH đặc biệt khó khăn

HỌC VIỆN DÂN TỘC

Quyền Giám đốc
Trần Trung

Cả ngày: Nghỉ phép

- 8h00: Dự Hội nghị Đảng uỷ cq UBDT về lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2018

- 11h00: Tiếp dân định kỳ tháng 12/2018

- 14h00: Chủ trì Hội ý công tác tuần 52

- 8h30: Chủ trì họp Đảng uỷ mở rộng định kỳ tháng 12/2018

- 15h00: Chủ trì họp về việc thăng hạng viên chức từ hạng IV lên hạng III

- 8h30: Chủ trì họp tổng kết hoạt động Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT, Ban biên tập Trang tin điện tử HVDT năm 2018

- 14h00: Dự Lễ ra mắt Chi hội Nhà báo Tạp chí NCDT và Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí NCDT lần I, nhiệm kỳ 2018-2021

- 8h00: Dự Hội thảo "Chương trình 135 - Dấu ấn 20 năm đồng hành với đồng bào DTTS và vùng KT-XH đặc biệt khó khăn"

- 14h00: Chủ trì họp tổng kết hoạt động năm 2018 của 05 Nhóm nghiên cứu trực thuộc HVDT

Phó Giám đốc
Bế Trung Anh

- 8h00: Dự Hội thảo tham vấn triển khai thực hiện Đề án "Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2025" tại KS Khăn Quàng Đỏ

- Chiều: Đi công tác tổ chức lớp BDKTDT tại tỉnh Thừa Thiên-Huế

Đi công tác tổ chức lớp BDKTDT tại tỉnh Thừa Thiên-Huế

Đi công tác tổ chức lớp BDKTDT tại tỉnh Thừa Thiên-Huế

- 8h30: Họp tổng kết hoạt động Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT, Ban biên tập Trang tin điện tử HVDT năm 2018

- 14h00: Dự Lễ ra mắt Chi hội Nhà báo Tạp chí NCDT và Đại hội Chi hội Nhà báo Tạp chí NCDT lần I, nhiệm kỳ 2018-2021

- 8h30: Chủ trì sát hạch chuyên môn xét chuyển chức danh nghề nghiệp cho viên chức hạng II của HVDT

- 14h00: Họp tổng kết hoạt động năm 2018 của 05 Nhóm nghiên cứu trực thuộc HVDT

TRUNG TÂM THÔNG TIN 

Giám đốc
Nguyễn Ngọc Hà

Sáng: Dự Hội thảo Bồi dưỡng CTDT

Chiều: Chủ trì họp giao ban CBCC

Sáng: Dự Hội thảo Chiến lược CTDT

Chiều: Làm việc tại cơ quan

14h00: Ban Giám đốc họp, báo cáo TT, PCN Phan Văn Hùng (tại phòng làm việc của TT, PCN)

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự Hội thảo Chương trình 135

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Lê Tuấn Hà

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Họp giao ban CBCC

Làm việc tại cơ quan

14h00: Ban Giám đốc họp, báo cáo TT, PCN Phan Văn Hùng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Nguyễn Hoàng Hải

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Họp giao ban CBCC

Làm việc tại cơ quan 14h00: Ban Giám đốc họp, báo cáo TT, PCN Phan Văn Hùng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Phó Giám đốc
Hồ Kim Hằng

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Họp giao ban CBCC

Làm việc tại cơ quan 14h00: Ban Giám đốc họp, báo cáo TT, PCN Phan Văn Hùng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

TẠP CHÍ DÂN TỘC

Tổng Biên tập
Nguyễn Quang Hải

Sáng: Chủ trì họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT;

Chiều: Chủ trì họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Lương Thị Việt Yến

Sáng: Dự họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT;

Chiều: Dự họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN 

Phó Tổng Biên tập Phụ trách
Lê Công Bình

Sáng: Tổng kết Chi bộ

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Nguyễn Văn Phong

Sáng: Tổng kết Chi bộ

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Họp Giao ban Báo chí TW.

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Bùi Thị Hạ

Sáng: Tổng kết Chi bộ

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Giám đốc
Bùi Thiện Lạc

8h00: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc (Trưởng, phó các đơn vị cùng dự)

9h30: Họp tổng kết Chi bộ Nhà khách Dân tộc năm 2018 (các đồng chí Đảng viên cùng dự).

8h30: Làm việc với Vụ Kế hoạch - Tài chính về công tác dự án (Đ/c Nguyễn Hữu Sơn, Thiều Đức Long cùng dự).

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Đinh Thanh Huyền

8h00: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

8h00: Hội nghị BCH Đảng bộ: Lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy (Hội trường C, UBDT)

9h30: Họp tổng kết Chi bộ Nhà khách Dân tộc năm 2018.

8h30: Làm việc với Vụ Kế hoạch - Tài chính về công tác dự án.

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Phùng Bá Tương

8h00: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

 

9h30: Họp tổng kết Chi bộ Nhà khách Dân tộc năm 2018.

16h00: Dự buổi Lãnh đạo Ủy ban tiếp Đoàn Đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Bình Dương (Hội trường C, UBDT)

 

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Giám đốc
Đặng Hà Lự

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giám đốc dự án ĐMT
Nguyễn Văn Thanh

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Phó Giám đốc
Trương Anh Tuấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Lê Mạnh Dương

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Đỗ Anh Tuấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Nguyễn Văn Viên

Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn

Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn