LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ 24/9/2018 đến 28/9/2018)

10:00 PM 23/09/2018 |   Lượt xem: 351 |   In bài viết | 

Lãnh đạo
Vụ/đơn vị

Thứ 2
(24/9)

Thứ 3
(25/9)

Thứ 4
(26/9)

Thứ 5
(27/9)

Thứ 6
(28/9)

VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 

Vụ trưởng
Nguyễn Văn Nhuận
Tháp tùng BTCN Ủy ban dự họp thẩm tra của HDDT Quốc hội

Sáng: Cùng Lãnh đạo một số vụ nghe chỉ đạo của BTCN về hoàn thiện Báo cáo  gửi HDDT Quốc Hội

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Đi công  tác Quảng Ninh

Đi công tác Quảng  Ninh
Phó Vụ trưởng
Nguyễn Huy Duẩn
Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Họp tại Bộ Xây dựng Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Xô

Giải quyết công việc

Đi công tác địa phương Đi công tác địa phương Đi công tác địa phương Đi công tác địa phương

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Mạnh Huấn

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

 

Giải quyết công việc

 

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Đi công  tác Quảng Ninh

Đi công tác Quảng  Ninh

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

Vụ trưởng
Cầm Văn Thanh

 

       
Phó Vụ trưởng
Lý Bình Huy
         
Phó Vụ trưởng
Lù Thị Lai
         
Phó Vụ trưởng
Phạm Thúc Thủy
         

VỤ PHÁP CHẾ 

Vụ trưởng
Lý Anh Tuấn

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Phan Hồng Thủy

 

 

 

 

 

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Chí Tuấn

 

 

 

 

 

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Phó Vụ trưởng - Phụ trách
Hà Việt Quân

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Làm việc với IFA

Đi học CCLLCT

Đi học CCLLCT

Đi học CCLLCT

Đi học CCLLCT

Phó Vụ trưởng
Trần Nữ Ngọc Anh

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp nhóm Nhân quyền nhằm rà soát tình hình triển khai kế hoạch theo QĐ151/QĐ-UBDT

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Bình

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

THANH TRA 

Chánh Thanh tra
Hoàng Đức Thành

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp lãnh đạo thanh tra

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Họp hội đồng lương

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Họp giao ban tháng 8

Chiều: Giải quyết công việc

Phó Chánh Thanh tra
Nghiêm Xuân Hán

Sáng: Thanh tra báo Công thương

Chiều: Họp lãnh đạo thanh tra

Thanh tra báo Công thương

Thanh tra báo Công thương

Thanh tra báo Công thương

Thanh tra báo Công thương

Phó Chánh Thanh tra
Trần Phi Trường

 Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp lãnh đạo thanh tra

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Họp hội đồng lương

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Họp giao ban tháng 8

Chiều: Giải quyết công việc

VĂN PHÒNG 

Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú

Làm việc tại cơ quan

8h00: Dự Hội nghị tổng quan tình hình thanh niên DTTS
Địa điểm: Số 5 Chùa Láng, Hà Nội

15h00: Họp Lãnh đạo Văn phòng
Thành phần: Trưởng phòng: HCTK, VT
Địa điểm: Hội trường nhà B

Sáng: Làm việc tại cơ quan

14h00: Họp Chi ủy, chi bộ Kế toán - Tài Vụ, Quản trị - Bảo vệ, Đội xe

14h30: Sinh hoạt chi bộ tháng 9/2018
Địa điểm: Hội trường nhà C

10h00: Tháp tùng TT, PCN Nông Quốc Tuấn tiếp đoàn cán bộ cơ sở vùng DTTS tỉnh Kon Tum
Địa điểm: Hội trường nhà C

15h00: Họp Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng Ủy ban
Địa điểm: Hội trường nhà B

Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Văn phòng
Mai Linh Nhâm

Làm việc tại cơ quan

Nghỉ phép năm 2018

Nghỉ phép năm 2018

Nghỉ phép năm 2018

Nghỉ phép năm 2018

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Văn Thức

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

15h00: Tham dự Họp Lãnh đạo Văn phòng
Địa điểm: Hội trường nhà B

Sáng: Làm việc tại cơ quan

14h00: Tháp tùng Bộ trưởng, Chủ nhiệm đi công tác tại tỉnh Tuyên Quang tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

8h00: Tháp tùng Bộ trưởng, Chủ nhiệm đi công tác tại tỉnh Tuyên Quang tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Sáng: Làm việc tại cơ quan

14h00: Tháp tùng Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đi Quảng Ninh dự phiên họp toàn thể Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Đình Vượng

Sáng: Làm việc tại cơ quan

16h00: Tháp tùng TT, PCN Phan Văn Hùng tiếp đoàn Đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Phú Yên
Thành phần: công chức phòng Quản trị - Bảo vệ.
Địa điểm: Ks. Lavish, số 14 Hồ Giám, Hà Nội

8h30: Dự Hội nghị phổ biến, tăng cường sử dụng chữ ký số
Địa điểm: Cục Tần số Vô tuyến điển

15h00: Tham dự Họp Lãnh đạo Văn phòng
Địa điểm: Hội trường nhà B

Sáng: Làm việc tại cơ quan

14h00: Tham dự Họp Chi ủy, chi bộ Kế toán - Tài Vụ, Quản trị - Bảo vệ, Đội xe

14h30: Sinh hoạt chi bộ tháng 9/2018
Địa điểm: Hội trường nhà C

Sáng: Làm việc tại cơ quan

15h00: Tham dự Họp Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng Ủy ban
Địa điểm: Hội trường nhà B

Làm việc tại cơ quan

VỤ TỔNG HỢP 

Vụ trưởng
Nguyễn Sỹ Tá

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Họp chi bộ; Họp Vụ Tổng hợp

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Phạm Chí Trung

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Họp chi bộ; Họp Vụ Tổng hợp

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Cao Thịnh

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Họp chi bộ; Họp Vụ Tổng hợp Họp tuyển chọn đề tài cấp quốc gia tại Bộ KH&CN

Phó Vụ trưởng
Trần Văn Đoài

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Họp chi bộ; Họp Vụ Tổng hợp

Giải quyết công việc

VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Vụ trưởng
Bùi Văn Lịch

Giải quyết công việc

Sáng: Chủ trì Hội thảo Tổng kết chính sách dân tộc

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Dự họp hội ý lãnh đạo Ủy ban

Chiều: Giải quyết CV

Phó Vụ trưởng
Bế Thị Hồng Vân

Giải quyết công việc

Sáng: Tổ chức Hội thảo Tổng kết chính sách dân tộc

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Văn Tân

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Tuyên

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ TUYÊN TRUYỀN 

Vụ trưởng
Vũ Hữu Hoạt

 Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

 Phó Vụ trưởng
Đỗ Văn Đại

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Đi công tác địa phương

Đi công tác địa phương

Đi công tác địa phương

Phó Vụ trưởng
Đinh Xuân Thắng

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Đi công tác địa phương Đi công tác địa phương

Đi công tác địa phương

Phó Vụ trưởng
Hoàng Thị Lề

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ ĐỊA PHƯƠNG I

Vụ trưởng
Nguyễn Quang Đức

 

   

 

 

Phó Vụ trưởng
Ma Thế Luận
         

Phó Vụ trưởng
Tráng A Dương

       

 

Phó Vụ trưởng
Phạm Thúy Hà
         

VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

Vụ trưởng
Nguyễn Xuân Đức

Sáng: Làm việc tại Cơ quan

Chiều: Chủ trì họp giao ban

Giải quyết công việc

Chủ trì tiếp Đoàn đại biểu NCUT tỉnh Đắk Nông tại đơn vị

Chỉ đạo báo cáo tuần 39

Giải quyết công việc

 Phó Vụ trưởng
Y Dẫn Êban

Sáng: Làm việc tại Cơ quan

Chiều: Dự họp giao ban

Giải quyết công việc

Tham gia tiếp Đoàn đại biểu NCUT tỉnh Đắk Nông tại đơn vị

Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Phạm Thị Phước An

Sáng: Làm việc tại Cơ quan

Chiều:  Dự họp giao ban

Tổ chức đi thăm hỏi, hỗ trợ các hộ DTTS bị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Tiếp tục công tác tại tỉnh Kon Tum

Tiếp tục công tác tại tỉnh Kon Tum Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Điểu Mưu

Sáng: Làm việc tại Cơ quan

Chiều: Dự họp giao ban

Giải quyết công việc Tham gia tiếp Đoàn đại biểu NCUT tỉnh Đắk Nông tại đơn vị Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VỤ ĐỊA PHƯƠNG III 

Vụ trưởng
Huỳnh Thị Sômaly

Sáng: Chủ trì họp giao ban tuần

Chiều: Giải quyết công việc

Chỉ đạo hoàn thiện Kế hoạch và dự trù kinh phí tổ chức phục vụ Lãnh đạo Ủy ban chủ trì Hội thảo Chính sách đặc thù của đồng bào Khmer ĐBSCL

Giải quyết công việc

Chỉ đạo phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn an toàn giao thông và phòng chống ma túy, HIV/AIDS, tại TP.Cần Thơ;

Chỉ đạo báo cáo tuần 39;

Chỉ đạo hoàn thiện Kế hoạch Chi bộ thực hiện Nghị quyết lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng khóa XII

 Phó Vụ trưởng
Lý Khon

Sáng: Dự họp giao ban tuần

Chiều: Giải quyết công việc

Dự Lễ kỷ niệm 25 thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

Giải quyết công việc

Dự Hội nghị tập huấn an toàn giao thông và phòng chống ma túy, HIV/AIDS, tại TP.Cần Thơ

Dự Hội nghị tập huấn an toàn giao thông và phòng chống ma túy, HIV/AIDS, tại TP.Cần Thơ

VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ 

Vụ trưởng
Nguyễn Thị Tư

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

 Phó Vụ trưởng
Phạm Tuấn Mạnh

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Chi Mai

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Lưu Xuân Thủy

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135 

Chánh Văn phòng
 Võ Văn Bảy

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Chánh Văn phòng 
Đặng Tiến Hùng

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần

Giải quyết công việc

Công tác tại tỉnh Thừa Thiên-Huế và Quảng Nam

Công tác tại tỉnh Thừa Thiên-Huế và Quảng Nam Công tác tại tỉnh Thừa Thiên-Huế và Quảng Nam

Phó Chánh Văn phòng
 Nguyễn Thị Nga

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Chánh Văn phòng
Phạm Bình Sơn
Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

HỌC VIỆN DÂN TỘC

Quyền Giám đốc
Trần Trung

- 8h30: Chủ trì Hội ý công tác tuần 39 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

- 14h00: Tiếp dân định kỳ tại Phòng làm việc

- 8h30: Dự Hội thảo tham vấn dự thảo Báo cáo “Thực trạng CSDT, định hướng CSDT giai đoạn 2021-2025” tại KS  Khăn Quàng Đỏ

- 14h00: Dự họp chi bộ khối Phòng số 1 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

- 8h30: Họp với đơn vị tư vấn về Dự án ứng dụng CNTT trong hoạt động KH&CN của HVDT năm 2019 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

- 14h00: Chủ trì họp về công tác chuẩn bị tự đánh giá Đề tài khoa học cấp quốc gia CTDT. 02.16/16-20 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

- 8h30: Chủ trì Tọa đàm khoa học “Định hướng quan điểm, mục tiêu Chiến lược CTDT giai đoạn 2021-2030” tại Hội trường tầng 3 nhà A

- 14h00: Chủ trì góp ý báo cáo tham luận của Đề tài khoa học CTDT.28.17/16-20 tại Hội thảo quốc gia “Thực trạng CSDT, định hướng CSDT giai đoạn 2021-2025” tại Hội trường tầng 3 nhà A

- 8h30: Chủ trì họp xét nâng lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên nghề giáo quý III/2018 tại Hội trường tầng 3 nhà A

- 9h00: Chủ trì Hội nghị chuyên đề quý III/2018 của Đảng bộ HVDT tại Hội trường tầng 3 nhà A

- 14h00: Dự Tọa đàm “Thống nhất cách viết, tên gọi của một số DTTS trong chương trình sách giáo khoa phổ thông trong thời gian tới” tại 80 Phan Đình Phùng

Phó Giám đốc
Bế Trung Anh

 - 8h30: Dự Hội ý công tác tuần 39 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

- 14h00: Làm việc với TT, PCN Phan Văn Hùng về thẩm định chương trình BDKT dân tộc cho CB, CC, VC  theo Đề án 771 tại 141 Hoàng Hoa Thám

- 8h30: Chủ trì họp Hội đồng xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở đợt 2/2018 tại Hội trường tầng 3 nhà A

- 14h00: Chủ trì họp triển khai công việc và  thông qua các dự thảo văn bản của Đề án 402,  Đề án 771 tại Hội trường tầng 3 nhà A

- 8h30: Họp với đơn vị tư vấn về Dự án ứng dụng CNTT trong hoạt động KH&CN của HVDT năm 2019 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

- 14h00: Làm việc với HV Hành chính Quốc gia về mô hình xây dựng Phòng truyền thống tại 77 Nguyễn Chí Thanh

- 8h30: Dự Tọa đàm khoa học “Định hướng quan điểm, mục tiêu Chiến lược CTDT giai đoạn 2021-2030” tại Hội trường tầng 3 nhà A

- 14h00: Họp góp ý báo cáo tham luận của Đề tài khoa học CTDT.28.17/16-20 tại Hội thảo quốc gia “Thực trạng CSDT, định hướng CSDT giai đoạn 2021-2025” tại Hội trường tầng 3 nhà A

- 8h00: Dự Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 khối cơ sở giáo dục đại học của Bộ GD&ĐT tại 01 Đại Cồ Việt

- 14h00: Dự Tọa đàm “Thống nhất cách viết, tên gọi của một số DTTS trong chương trình sách giáo khoa phổ thông trong thời gian tới” tại 80 Phan Đình Phùng

TRUNG TÂM THÔNG TIN 

Giám đốc
Nguyễn Ngọc Hà

- Sáng: Họp giao ban CBCC

- Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Dự hội thảo về Chủ đề API Management within Microservice Architechturre and Enterprise Integration

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Lê Tuấn Hà

- Sáng: Họp giao ban CBCC

- Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Nguyễn Hoàng Hải

- Sáng: Họp giao ban CBCC

- Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Hồ Kim Hằng

- Sáng: Họp giao ban CBCC

- Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

TẠP CHÍ DÂN TỘC

Tổng Biên tập
Nguyễn Quang Hải

Sáng: Chủ trì họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Chủ trì họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Sáng: Làm việc với phòng Biên tập - Phóng viên

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Lương Thị Việt Yến

Sáng: Dự họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Dự họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN 

Phó Tổng Biên tập Phụ trách
Lê Công Bình

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Nguyễn Văn Phong

Giải quyết công việc

Sáng: Họp Giao ban Báo chí TW.

 Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Bùi Thị Hạ

Giải  quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Giám đốc
Bùi Thiện Lạc

08h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc (Trưởng, phó các đơn vị cùng dự)

16h00: Dự buổi gặp mặt của Lãnh đạo Ủy ban với Đoàn đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Phú Yên (Hội trường Nhà C - UBDT)

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

10h00: Dự buổi gặp mặt của Lãnh đạo Ủy ban với Đoàn cán bộ cơ sở địa bàn các xã tỉnh Kon Tum tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình sản xuất thuộc Chương trình 135 tại các tỉnh phía Bắc (Hội trường Nhà C-UBDT)

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Đinh Thanh Huyền

08h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Phùng Bá Tương

08h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Giám đốc
Đặng Hà Lự

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giám đốc dự án ĐMT
Nguyễn Văn Thanh

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Phó Giám đốc
Trương Anh Tuấn

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Lê Mạnh Dương

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Đỗ Anh Tuấn

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Nguyễn Văn Viên

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn