LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ 26/11/2018 đến 30/11/2018)

01:28 PM 23/11/2018 |   Lượt xem: 1148 |   In bài viết | 

Lãnh đạo
Vụ/đơn vị

Thứ 2
(26/11)

Thứ 3
(27/11)

Thứ 4
(28/11)

Thứ 5
(29/11)

Thứ 6
(30/11)

VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 

Vụ trưởng
Nguyễn Văn Nhuận
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Họp kiểm điểm phân loại công chức, bình xét thi đua 2018
Phó Vụ trưởng
Nguyễn Huy Duẩn
Đi công tác địa phương Đi công tác địa phương Đi công tác địa phương Đi công tác địa phương Họp kiểm điểm phân loại công chức, bình xét thi đua 2018
Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Xô

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Họp kiểm điểm phân loại công chức, bình xét thi đua 2018

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Mạnh Huấn

Đi công tác địa phương Đi công tác địa phương Đi công tác địa phương Đi công tác địa phương Họp kiểm điểm phân loại công chức, bình xét thi đua 2018

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

Vụ trưởng
Cầm Văn Thanh
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Lý Bình Huy
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Lù Thị Lai
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Phạm Thúc Thủy
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VỤ PHÁP CHẾ 

Vụ trưởng
Lý Anh Tuấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Phó Vụ trưởng
Phan Hồng Thủy

Giải quyết công việc

Chỉ đạo Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho công chức, viên chức của UBDT

Chỉ đạo hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 2014 - 2018

Chỉ đạo kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Nghị định 116 của Chính phủ

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Chí Tuấn

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Phó Vụ trưởng - Phụ trách
Hà Việt Quân

Sáng: Đi học CCLL

Chiều: Tham dự lễ trao tặng quà cho sinh viên DTTS xuất sắc

Đi học CCLL

Đi học CCLL

Đi học CCLL

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Nữ Ngọc Anh

Giải quyết công việc

Sáng: Tổ chức Hội nghị Nhân Quyền

Chiều: Đón và tiếp đoàn Campuchia tại Cần Thơ

Đón và tiếp đoàn Campuchia tại Cần Thơ

Đón đoàn Campuchia tại Cần Thơ

Đi Công tác Quảng Ninh

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Bình

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Tham dự hội thảo của Vụ Pháp Chế về Phổ biến chính sách

Tham dự hội thảo với Ngân hàng Thế giới

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

THANH TRA

Chánh Thanh tra
Hoàng Đức Thành

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp đánh giá CC năm 2018

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Chánh Thanh tra
Nghiêm Xuân Hán

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép
Phó Chánh Thanh tra
Nguyễn Đình Vượng
Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp đánh giá CC năm 2018

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Chánh Thanh tra
Trần Phi Trường

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp đánh giá CC năm 2018

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VĂN PHÒNG 

Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú

Sáng: Làm việc tại cơ quan

14h00: Tháp tùng Bộ trưởng, CNUB đi công tác tại tỉnh Tuyên Quang

Tháp tùng Bộ trưởng, CNUB tiếp xúc cử tri tại tỉnh Tuyên Quang

Sáng: Làm việc tại cơ quan

14h30: Họp cấp ủy Lãnh đạo Văn phòng

8h00: Làm việc, báo cáo TT, PCN Nông Quốc Tuấn
Thành phần: Tập thể Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban; Trưởng các phòng: KTTV, QTBV, VTLT; đ/c Phạm Phú Thịnh, Phó Trưởng phòng HCTK
Địa điểm: Phòng họp nhà B

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Văn phòng
Mai Linh Nhâm

Đi công tác tỉnh Lào Cai

Đi công tác tỉnh Lào Cai

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Văn Thức

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Tháp tùng Bộ trưởng, CNUB đi công tác tại tỉnh Gia Lai

Tháp tùng Bộ trưởng, CNUB đi công tác tại tỉnh Gia Lai

Phó Chánh Văn phòng
Ngô Quang Hải 

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

16h00: Tham gia tiếp Đoàn người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Thanh Hóa (Hội trường nhà C)

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

VỤ TỔNG HỢP 

Vụ trưởng
Nguyễn Sỹ Tá

Giải quyết công việc

Họp lãnh đạo Vụ Tổng hợp

Họp Vụ Tổng hợp

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Phạm Chí Trung

Giải quyết công việc

Họp lãnh đạo Vụ Tổng hợp

Họp Vụ Tổng hợp

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Cao Thịnh
Giải quyết công việc Họp lãnh đạo Vụ Tổng hợp Họp Vụ Tổng hợp Họp Vụ Tổng hợp Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Văn Đoài

Nghỉ phép

Họp lãnh đạo Vụ Tổng hợp

Họp Vụ Tổng hợp

Nghỉ phép

Nghỉ phép

VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Vụ trưởng
Bùi Văn Lịch

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Dự họp hội ý lãnh đạo Ủy ban

Chiều: Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Bế Thị Hồng Vân

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Văn Tân

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Tuyên

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ TUYÊN TRUYỀN 

Vụ trưởng
Vũ Hữu Hoạt

- Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

- Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

 Phó Vụ trưởng
Đỗ Văn Đại

- Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

- Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Đinh Xuân Thắng

- Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

- Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Đi công tác địa phương Đi công tác địa phương

Đi công tác địa phương

Phó Vụ trưởng
Hoàng Thị Lề

- Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

- Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VỤ ĐỊA PHƯƠNG I

Vụ trưởng
Nguyễn Quang Đức

 

   

 

 

Phó Vụ trưởng
Ma Thế Luận
         

Phó Vụ trưởng
Tráng A Dương

       

 

Phó Vụ trưởng
Phạm Thúy Hà
         

VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

Vụ trưởng
Nguyễn Xuân Đức

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Chủ trì họp giao ban

- Sáng: Tham dự Hội nghị phổ biến pháp luật cho CBCC của cơ quan qua trực tuyến

- Chiều:  Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan Tham gia đoàn công tác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT tại tỉnh Gia Lai, Kon Tum Tiếp tục công tác tại tỉnh Gia Lai, Kon Tum

 Phó Vụ trưởng
Y Dẫn Êban

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Dự họp giao ban

- Sáng: Tham dự Hội nghị phổ biến pháp luật cho CBCC của cơ quan qua trực tuyến

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Phạm Thị Phước An

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Dự họp giao ban

- Sáng: Tham dự Hội nghị phổ biến pháp luật cho CBCC của cơ quan qua trực tuyến

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Điểu Mưu

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Dự họp giao ban

- Sáng: Tham dự Hội nghị phổ biến pháp luật cho CBCC của cơ quan qua trực tuyến

- Chiều: Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

VỤ ĐỊA PHƯƠNG III 

Vụ trưởng
Huỳnh Thị Sômaly

Chủ trì họp giao ban tuần;

Chỉ đạo phối hợp HVDT, Vụ HTQT tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ CTDT cho cán bộ Campuchia năm 2018 tại TP Cần Thơ

Dự Hội nghị (trực tuyến) phổ biến pháp luật cho CCVC của Cơ quan UBDT

Dự khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ CTDT cho cán bộ Campuchia năm 2018 tại TP Cần Thơ

Chỉ đạo, dự họp phân loại đánh giá công chức năm 2018 của Phòng chức năng

Chỉ đạo dự thảo báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành và tổng kết năm 2018 của Vụ

Chỉ đạo báo cáo tuần 48

Chủ trì phối hợp CĐBP tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2018 theo Kế hoạch số 54/KH/CĐ UBDT

Chỉ đạo dự thảo báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành và tổng kết năm 2018 của Vụ

 Phó Vụ trưởng
Lý Khon

Dự họp giao ban tuần

Dự Hội nghị (trực tuyến) phổ biến pháp luật cho CCVC của Cơ quan UBDT

Chỉ đạo tổ chức khám sức khỏe năm 2018 cho CC, NLĐ

Chỉ đạo Phòng Địa bàn dự thảo báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành và tổng kết năm 2018 của Vụ

Dự họp phân loại đánh giá công chức năm 2018 của Phòng Địa bàn

Dự Hội nghị công chức, người lao động năm 2018

VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ 

Vụ trưởng
Nguyễn Thị Tư

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

 Phó Vụ trưởng
Phạm Tuấn Mạnh

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Chi Mai

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Lưu Xuân Thủy

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135 

Chánh Văn phòng
 Võ Văn Bảy

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Làm việc với Văn phòng Quốc gia Giảm nghèo

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Chánh Văn phòng 
Đặng Tiến Hùng

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Làm việc với Văn phòng Quốc gia Giảm nghèo

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Chánh Văn phòng
 Nguyễn Thị Nga

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Làm việc với Văn phòng Quốc gia Giảm nghèo Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Chánh Văn phòng
Phạm Bình Sơn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Làm việc với Văn phòng Quốc gia Giảm nghèo Giải quyết công việc Giải quyết công việc

HỌC VIỆN DÂN TỘC

Quyền Giám đốc
Trần Trung

Cả ngày: Tham dự Đoàn công tác của BCT TW (từ 24/11-10/12/2018) tại Hoa Kỳ

Cả ngày: Tham dự Đoàn công tác của BCT TW (từ 24/11-10/12/2018) tại Hoa Kỳ

Cả ngày: Tham dự Đoàn công tác của BCT TW (từ 24/11-10/12/2018) tại Hoa Kỳ

Cả ngày: Tham dự Đoàn công tác của BCT TW (từ 24/11-10/12/2018) tại Hoa Kỳ

Cả ngày: Tham dự Đoàn công tác của BCT TW (từ 24/11-10/12/2018) tại Hoa Kỳ

Phó Giám đốc
Bế Trung Anh

- 8h30: Chủ trì Hội ý công tác tuần 48

- 10h30: Chủ trì họp BTC triển khai các kế hoạch

- 14h00: Chủ trì họp Ban chỉ đạo mở mã ngành đào tạo

- 16h00: Tiếp dân định kỳ

- 8h00: Dự Hội nghị phổ biến pháp luật cho CC, VC của cơ quan UBDT

- Chiều: Đi công tác Cần Thơ

- 8h00: Chủ trì Khai giảng lớp BD kiến thức CTDT cho cán bộ Vương quốc Campuchia tại Cần Thơ

- 14h00: Giảng bài Lớp Campuchia

Cả ngày: Trưởng đoàn công tác đi nghiên cứu thực tế của Lớp Campuchia tại Sóc Trăng

Cả ngày: Trưởng đoàn công tác đi nghiên cứu thực tế của Lớp Campuchia tại Sóc Trăng

TRUNG TÂM THÔNG TIN 

Giám đốc
Nguyễn Ngọc Hà

- Sáng: Chủ trì họp giao ban CBCC

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Lê Tuấn Hà

- Sáng: Họp giao ban CBCC

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Nguyễn Hoàng Hải

- Sáng: Họp giao ban CBCC

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Phó Giám đốc
Hồ Kim Hằng

- Sáng: Họp giao ban CBCC

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

TẠP CHÍ DÂN TỘC

Tổng Biên tập
Nguyễn Quang Hải

Sáng: Chủ trì họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Chủ trì họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Giải quyết công việc

Chủ trì họp toàn thể cơ quan về việc bình xét thi đua khen thưởng năm 2018, đồng thời kết hợp tổ chức Hội nghị CCVC, người lao động năm 2018

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Lương Thị Việt Yến

Sáng: Dự họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Dự họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Giải quyết công việc

Tham dự họp toàn thể cơ quan về việc bình xét thi đua khen thưởng năm 2018, đồng thời kết hợp tổ chức Hội nghị CCVC, người lao động năm 2018

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN 

Phó Tổng Biên tập Phụ trách
Lê Công Bình

 

 

 

 

 

Phó Tổng Biên tập
Nguyễn Văn Phong

 

 

 

 

 

Phó Tổng Biên tập
Bùi Thị Hạ

 

 

 

   

NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Giám đốc
Bùi Thiện Lạc

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc (Trưởng, phó các đơn vị cùng dự)

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Đinh Thanh Huyền

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Phùng Bá Tương

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

- 8h00: Dự Hội nghị phổ biến pháp luật cho công chức, viên chức UBDT (80 Phan Đình Phùng)

- 16h00: Dự buổi Gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Thanh Hóa (80 Phan Đình Phùng)

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Giám đốc
Đặng Hà Lự

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giám đốc dự án ĐMT
Nguyễn Văn Thanh

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Phó Giám đốc
Trương Anh Tuấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Lê Mạnh Dương

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Đỗ Anh Tuấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Nguyễn Văn Viên

Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn

Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn