LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ 28/5/2018 đến 1/6/2018)

03:57 PM 25/05/2018 |   Lượt xem: 1482 |   In bài viết | 

Lãnh đạo
Vụ/đơn vị

Thứ 2
(28/5)

Thứ 3
(29/5)

Thứ 4
(30/5)

Thứ 5
(31/5)

Thứ 6
(1/6)

VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 

Vụ trưởng
Nguyễn Văn Nhuận
Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều dự họp với Lãnh đạo Ủy ban trao đổi về đề án tiếp nhận nhiệm vụ của các Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ
Dự tập huấn hướng dẫn xây dựng Kế hoạch dự toán NSNN 5 năm, 3 năm do Bộ Tài chính chủ trì

Sáng: Dự họp giao ban công tác chỉ đạo điều hành tháng 4/2028

14h00: Hội ý lãnh đạo Vụ KHTC

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Huy Duẩn
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

14h00: Hội ý lãnh đạo Vụ KHTC
Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Xô

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

14h00: Hội ý lãnh đạo Vụ KHTC

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Mạnh Huấn

Giải quyết công việc Tháp tùng Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm về kiểm tra, đánh giá  kết quả thực hiện Chiến lược Công tác Dân tộc, tổ chức hội thảo về sửa đổi, bổ sung, thay thế thông tư 03/TT-UBDT về thống  kê  công tác  Dân tộc  tại tỉnh Cà Mau, Hậu Giang Tháp tùng Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm về kiểm tra, đánh giá  kết quả thực hiện Chiến lược Công tác Dân tộc, tổ chức hội thảo về sửa đổi, bổ sung, thay thế thông tư 03/TT-UBDT về thống  kê  công tác  Dân tộc  tại tỉnh Cà Mau, Hậu Giang Tháp tùng Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm về kiểm tra kết quả thực hiện Chiến lược Công tác Dân tộc, tổ chức hội thảo về sửa đổi, bổ sung,  thông tư 03/TT-UBDT về thống  kê  công tác  Dân tộc  tại tỉnh Cà Mau, Hậu Giang Tháp tùng Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm về kiểm tra, đánh giá  kết quả thực hiện Chiến lược Công tác Dân tộc, tổ chức hội thảo về sửa đổi, bổ sung, thay thế thông tư 03/TT-UBDT về thống  kê  công tác  Dân tộc  tại tỉnh Cà Mau, Hậu Giang

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

Vụ trưởng
Cầm Văn Thanh
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Sáng: Họp giao ban

Chiều: Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Lý Bình Huy
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Lù Thị Lai
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Phạm Thúc Thủy
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VỤ PHÁP CHẾ 

Vụ trưởng
Lý Anh Tuấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Phan Hồng Thủy

Họp nhóm Biên tập chuyên đề sổ tay

Họp nhóm Biên tập chuyên đề sổ tay

Họp nhóm kiểm tra văn bản QPPL

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Chí Tuấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Phó Vụ trưởng - Phụ trách
Hà Việt Quân

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Nữ Ngọc Anh

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Bình

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

THANH TRA

Chánh Thanh tra
Hoàng Đức Thành

Đi công tác Hà Giang

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Chánh Thanh tra
Nghiêm Xuân Hán

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Đi Lào Cai họp theo giấy mời

Phó Chánh Thanh tra
Trần Phi Trường

Đi công tác Hà Giang

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VĂN PHÒNG 

Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú

Làm việc tại Cơ quan

8h00: Làm việc về Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn thư - lưu trữ của Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2018-2022”
Thành phần: PCVP Vượng, TP VTLT (Địa điểm: Phòng CVP)

14h00: Làm việc với đội Xe
Thành phần: PCVP Nhâm, PCVP Thức, phòng KTTV: TP Hạnh, Đc Mạnh, Đc Bảy; Phòng HCTK, Tập thể Đội xe (Địa điểm: Nhà C

9h00: Họp cấp Ủy Văn phòng; LĐVP cho ý kiến với Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn thư - lưu trữ của Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2018-2022” và Đề án Quản lý, vận hành trụ sở UBDT tại 349 Đội Cấn;
Thành phần: Cấp ủy, LĐVP
(Địa điểm: Nhà B)

14h00: Dự Họp góp ý kiến về Đề án tiếp nhận nhiệm vụ của các Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ
Thành phần:Như lich của LĐUB (Địa điểm Nhà C)

Làm việc tại Cơ quan

8h00: Dự họp Hội nghị Giao ban công tác chỉ đạo điều hành tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2018
Thành phần, địa điểm: Như lịch của LĐUB

14h00: Giao ban Lãnh đạo Văn phòng
Thành phần: LĐVP; TP HCTK, VTLT, KTTV,  KSTTHC; PTP QTBV (Địa điểm: Nhà B)

Phó Chánh Văn phòng
Mai Linh Nhâm

Làm việc tại Cơ quan

14h00: Làm việc với đội xe 
Thành phần: PCVP Nhâm, PCVP Thức, phòng KTTV: TP Hạnh, Đc Mạnh, Đc Bảy; Phòng HCTK, Đội xe (Địa điểm: Nhà C)

9h00: Họp cấp Ủy Văn phòng; LĐVP về về Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn thư - lưu trữ của Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2018-2022” và Đề án Quản lý, vận hành trụ sở UBDT tại 349 Đội Cấn;
Thành phần: Cấp ủy, LĐVP (Địa điểm: Nhà B)

11h00: Tiếp đoàn học sinh giỏi tiêu biểu người dân tộc thiểu số thuộc các trường DTNT tỉnh Hòa Bình
Thành phần, địa điểm: Như lich của LĐUB

Chiều: Làm việc tại Cơ quan

Làm việc tại Cơ quan

8h00: Dự họp Hội nghị Giao ban công tác chỉ đạo điều hành tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2018
Thành phần, địa điểm: Như lịch của LĐUB

14h00: Giao ban Lãnh đạo Văn phòng

Thành phần: LĐVP; TP HCTK, VTLT,KTTV, KSTTHC; PTP QTBV (Địa điểm: Nhà B)

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Văn Thức

Làm việc tại Cơ quan

14h00: Làm việc với đội Xe
Thành phần: PCVP Nhâm, PCVP Thức, phòng KTTV: TP Hạnh, Đc Mạnh, Đc Bảy; Phòng HCTK, Đội xe (Địa điểm: Nhà C)

9h00: Họp cấp Ủy Văn phòng; LĐVP về về Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn thư - lưu trữ của Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2018-2022” và Đề án Quản lý, vận hành trụ sở UBDT tại 349 Đội Cấn;
Thành phần: Cấp ủy, LĐVP (Địa điểm: Nhà B)

Làm việc tại Cơ quan

8h00: Dự họp Hội nghị Giao ban công tác chỉ đạo điều hành 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2018
Thành phần: địa điểm: Như lịch của LĐUB

14h00: Giao ban L ãnh đạo Văn phòng
Thành phần: LĐVP; TP HCTK, VTLT; KTTV; KSTTHC; PTP QTBV (Địa điểm: Nhà B)

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Đình Vượng

 

8h00: Làm việc về Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn thư - lưu trữ của Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2018-2022”
Thành phần: PCVP Vượng, TP VTLT (Địa điểm: Phòng CV

9h00: Họp cấp Ủy Văn phòng; LĐVP về về Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn thư - lưu trữ của Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2018-2022” và Đề án Quản lý, vận hành trụ sở UBDT tại 349 Đội Cấn;
Thành phần: Cấp ủy, LĐVP
(Địa điểm: Nhà B)

Làm việc tại Cơ quan

8h00: Dự họp Hội nghị Giao ban công tác chỉ đạo điều hành tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2018
Thành phần, địa điểm: Như lịch của LĐUB

14h00: Giao ban Lãnh đạo Văn phòng
Thành phần: LĐVP; TP HCTK, VTLT, KTTV,  KSTTHC; PTP QTBV (Địa điểm: Nhà B)

VỤ TỔNG HỢP 

Vụ trưởng
Nguyễn Sỹ Tá

Sáng: Làm việc với LĐUB

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Làm việc với LĐUB

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc 

Chiều: Làm việc với các Vụ, đơn vị

8h00:  Tham dự Họp LĐUB

14h00: họp LĐ Vụ

Phó Vụ trưởng
Phạm Chí Trung

Họp Lãnh đạo vụ

Chỉ đạo xây dựng BC CTDT và BC CĐĐH tháng 5 của UBDT

Chỉ đạo xây dựng BC CĐĐH của UBDT 6 tháng đầu năm 2018

Chỉ đạo xây dựng dự thảo lần 1 Thông tư sửa đổi, thay thế, bổ sung TT số 04

Sáng: Giải quyết công việc

14h00: Họp LĐ Vụ

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Cao Thịnh
Họp Lãnh đạo vụ Chỉ đạo thực hiện Chương trình KH&CN cấp quốc gia, CTDT/16-20 Chỉ đạo  xác định nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2019 Chỉ đạo thực hiện Chương trình KH&CN cấp quốc gia, CTDT/16-20 Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2019

Phó Vụ trưởng
Trần Văn Đoài

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Vụ trưởng
Bùi Văn Lịch

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Dự họp hội ý lãnh đạo Ủy ban

Chiều: Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Bế Thị Hồng Vân

Giải quyết công việc

Đi công tác

Đi công tác

Đi công tác

Đi công tác

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Văn Tân

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Tuyên

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ TUYÊN TRUYỀN 

Vụ trưởng
Vũ Hữu Hoạt

- Hội ý lãnh đạo Vụ

- Rà soát hợp đồng báo chí, tạp chí thực hiện QĐ 59/QĐ-TTg

Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính ký Hợp đồng với các báo, tạp chí thực hiện QĐ 59/QĐ-TTg

Họp lồng ghép nhiệm vụ công tác thực hiện các Đề án của Vụ Tuyên truyền

Hoàn thiện tiêu chí kỹ thuận ra-đi-ô.

Dự Hội nghị Giao ban công tác chỉ đạo điều hành tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2018

 Phó Vụ trưởng
Đỗ Văn Đại

Hội ý lãnh đạo Vụ

Giải quyết công việc

Họp lồng ghép nhiệm vụ công tác thực hiện các Đề án của Vụ Tuyên truyền

Hoàn thiện tiêu chí kỹ thuận ra-đi-ô.

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Đinh Xuân Thắng

Đi công tác tại tỉnh Kon Tum và Cà Mau

Đi công tác tại tỉnh Kon Tum và Cà Mau Đi công tác tại tỉnh Kon Tum và Cà Mau Đi công tác tại tỉnh Kon Tum và Cà Mau

Đi công tác tại tỉnh Kon Tum và Cà Mau

Phó Vụ trưởng
Hoàng Thị Lề

Hội ý lãnh đạo Vụ

Triển khai Kế hoạch triển khai Quyết định 1163/QĐ-TTg.

Họp lồng ghép nhiệm vụ công tác thực hiện các Đề án của Vụ Tuyên truyền

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ ĐỊA PHƯƠNG I

Vụ trưởng
Nguyễn Quang Đức

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Hội ý Lãnh đạo Vụ

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Ma Thế Luận
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Đi công tác tại tỉnh Lào Cai Đi công tác tại tỉnh Lào Cai

Phó Vụ trưởng
Tráng A Dương

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Hội ý Lãnh đạo Vụ

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Phạm Thúy Hà
Làm việc với Tổng cục dân số Làm việc tại cơ quan Tổng hợp số liệu địa phương chuẩn bị báo cáo 6 tháng Làm việc tại cơ quan

Hội ý Lãnh đạo Vụ

Làm việc tại cơ quan

VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

Vụ trưởng
Nguyễn Xuân Đức

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Chủ trì họp giao ban đầu tuần

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh nhiệm vụ và dự toán NSNN năm 2018 gửi về Vụ Kế hoạch - Tài chính

Chỉ đạo xây dựng báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2018 của đơn vị

 Phó Vụ trưởng
Y Dẫn Êban

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự họp giao ban đầu tuần

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
 Phạm Thị Phước An

Sáng: Chỉ đạo rà soát, xử lý hiệu lựcVBQPPL do Chính phủ,Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chiều: Dự họp giao ban đầu tuần

Chỉ đạo đề xuất hỗ trợ hộ người DTTS bị hoạn nạn tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Kon Tum Giải quyết công việc Giải quyết công việc Chỉ đạo xây dựng đề cương báo cáo kết quả công tác năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 gửi các Ban Dân tộc trong khu vực
Phó Vụ trưởng
Điểu Mưu
Tham gia đoàn công tác của UBDT đi công tác trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tiếp tục đi công tác tại tỉnh Kon Tum Tiếp tục đi công tác tại tỉnh Kon Tum Tiếp tục đi công tác tại tỉnh Kon Tum Tiếp tục đi công tác tại tỉnh Kon Tum

VỤ ĐỊA PHƯƠNG III 

Vụ trưởng
Huỳnh Thị Sômaly

Sáng: Chủ trì họp giao ban tuần

Chiều: Giải quyết công việc

Chỉ đạo phối hợp Văn phòng Đại diện tại TPHCM chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức nắm tình hình di cư của đồng bào DTTS khu vực TNB đến các đô thị, khu công nghiệp thuộc các  tỉnh Miền Đông NB để sinh sống, tìm việc làm

Giải quyết công việc

Chỉ đạo báo cáo tuần 22

Dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, tại Hà Nội

 Phó Vụ trưởng
Lý Khon

Sáng: Dự họp giao ban tuần

Chiều: Chỉ đạo hoàn thiện báo cáo theo dõi thi hành pháp luật phục vụ Đoàn kiểm tra Bộ tư pháp (theo công văn số 140/PC)

Chỉ đạo phối hợp cung cấp thông tin tổng hợp báo cáo kết quả công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm 2018

Phối hợp Vụ Kế hoạch - Tài chính tổ chức Hội thảo báo cáo thống kê công tác dân tộc sửa đổi và xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê đưa vào điều tra thực trạng KT-XH 53 DTTS số 2019

Dự Hội thảo báo cáo thống kê công tác dân tộc sửa đổi và xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê đưa vào điều tra thực trạng KT-XH 53 DTTS số 2019

Giải quyết công việc

VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ 

Vụ trưởng
Nguyễn Thị Tư

Công tác tại tỉnh Ninh Thuận

Công tác tại tỉnh Ninh Thuận

Công tác tại tỉnh Ninh Thuận

Công tác tại tỉnh Ninh Thuận

Công tác tại tỉnh Ninh Thuận

 Phó Vụ trưởng
Phạm Tuấn Mạnh

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Chi Mai

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Lưu Xuân Thủy

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135 

Chánh Văn phòng
 Võ Văn Bảy

Đi công tác tại Lào Cai

Đi công tác tại Lào Cai

Đi công tác tại Lào Cai

Đi công tác tại Lào Cai

Đi công tác tại Lào Cai

Phó Chánh Văn phòng 
Đặng Tiến Hùng

Đi công tác tại Lào Cai

Đi công tác tại Lào Cai

Đi công tác tại Lào Cai

Đi công tác tại Lào Cai Đi công tác tại Lào Cai

Phó Chánh Văn phòng
 Nguyễn Thị Nga

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Chánh Văn phòng
Phạm Bình Sơn
Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

HỌC VIỆN DÂN TỘC

Quyền Giám đốc
Trần Trung

- 8h30: Chủ trì Hội ý công tác tuần 22 năm 2018 tại Phòng họp tầng 2 nhà A.

- 14h00: Chủ trì họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo thông qua đề xuất danh mục Dự án BCMT năm 2019 tại Hội trường tầng 3 nhà A.

 - 8h30: Tham dự buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS. Trần Thùy Dương, - giảng viên Khoa Cơ bản tại trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội.

- 14h00: Tiếp dân định kỳ tại Phòng làm việc

- 8h30: Đồng chủ trì Hội nghị về chương trình phối hợp giữa Chính quyền và Công đoàn năm 2018; Hội nghị chuyên đề về giải pháp tăng thu nhập cho CB, CCVC và người lao động của HVDT tại Hội trường tầng 3 nhà A.

- 14h00: Nghe báo cáo về quản lý, sử dụng hợp đồng lao động theo nguồn thu tại Phòng họp tầng 2 nhà A.

 - 8h00: Tham dự Hội nghị Đảng ủy cơ quan UBDT đánh giá kết quả công tác tháng 5/2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2018; thực hiện công tác cán bộ tại 80 Phan Đình Phùng.

 - 14h00: Tham dự họp tại Đại học sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, Bộ GD&ĐT tại TP Hồ Chí Minh.

- 8h00: Tham dự Hội nghị giao ban công tác tháng 6/2018 của UBDT tại 80 Phan Đình Phùng.

- Buổi chiều: Nghỉ phép tại Thanh Hóa.

Phó Giám đốc
Ngô Quang Sơn

- 8h30: Tham dự Hội ý công tác tuần 22 năm 2018 tại Phòng họp tầng 2 nhà A.

- 14h00: Tham dự họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo thông qua đề xuất danh mục Dự án BCMT năm 2019 tại Hội trường tầng 3 nhà A.

- 8h30: Chủ trì Hội nghị sinh hoạt chuyên đề quý II/2018 của Đảng bộ HVDT; sơ khảo cấp Học viện cuộc thi "Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tại Hội trường tầng 3 nhà A.

- Buổi chiều: Giải quyết công việc.

- 8h30: Tham dự Hội nghị về chương trình phối hợp giữa Chính quyền và Công đoàn năm 2018; Hội nghị chuyên đề về giải pháp tăng thu nhập cho CB, CCVC và người lao động của HVDT tại Hội trường tầng 3 nhà A.

- Buổi chiều: Nghỉ phép tại Hưng Yên.

- 8h30: Đồng chủ trì Hội nghị quản lý hoạt động KH&CN các cấp của HVDT; rà soát tiến độ thực hiện cơ chế liên thông giữa nghiên cứu - bồi dưỡng - đào tạo năm 2018 tại Hội trường tầng 3 nhà A.

- 14h00: Chủ trì họp Tạp chí Nghiên cứu dân tộc tại Phòng họp tầng 2 nhà A.

- 8h00: Tham dự họp tại Đại học sư phạm Hà Nội, Bộ GD&ĐT tại 144 Xuân Thủy.

- Buổi chiều: Giải quyết công việc.

Phó Giám đốc
Trịnh Quang Cảnh

- 8h30: Tham dự Hội ý công tác tuần 22 năm 2018 tại Phòng họp tầng 2 nhà A.

- 14h00: Tham dự họp Đoàn công tác của Ban Dân vận TƯ sang giảng dạy cho cán bộ Ủy ban TƯ Mặt trận Lào xây dựng đất nước tại 105 Quán Thánh.

- 8h30: Tham dự Hội nghị sinh hoạt chuyên đề quý II/2018 của Đảng bộ HVDT; sơ khảo cấp Học viện cuộc thi "Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tại Hội trường tầng 3 nhà A.

- Buổi chiều: Giải quyết công việc.

- 8h30: Tham dự Hội nghị về chương trình phối hợp giữa Chính quyền và Công đoàn năm 2018; Hội nghị chuyên đề về giải pháp tăng thu nhập cho CB, CCVC và người lao động của HVDT tại Hội trường tầng 3 nhà A.

- 14h00: Chủ trì họp triển khai công tác biên soạn tài liệu cho đối tượng 3 và đối tượng 4 theo Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho CB, CCV giai đoạn 2018-2025” tại Hội trường tầng 3 nhà A.

- 8h30: Đồng chủ trì Hội nghị quản lý hoạt động KH&CN các cấp của HVDT; rà soát tiến độ thực hiện cơ chế liên thông giữa nghiên cứu - bồi dưỡng - đào tạo năm 2018 tại Hội trường tầng 3 nhà A.

- Buổi chiều: Giải quyết công việc.

Giải quyết công việc.

Phó Giám đốc
Bế Trung Anh

Trưởng đoàn công tác của UBDT Việt Nam tham dự Khóa tập huấn về công tác dân tộc của Ủy ban Dân tộc Nhà nước Trung Quốc (từ ngày 25/5-13/6) tại Trung Quốc.

Trưởng đoàn công tác của UBDT Việt Nam tham dự Khóa tập huấn về công tác dân tộc của Ủy ban Dân tộc Nhà nước Trung Quốc (từ ngày 25/5-13/6) tại Trung Quốc.

Trưởng đoàn công tác của UBDT Việt Nam tham dự Khóa tập huấn về công tác dân tộc của Ủy ban Dân tộc Nhà nước Trung Quốc (từ ngày 25/5-13/6) tại Trung Quốc.

Trưởng đoàn công tác của UBDT Việt Nam tham dự Khóa tập huấn về công tác dân tộc của Ủy ban Dân tộc Nhà nước Trung Quốc (từ ngày 25/5-13/6) tại Trung Quốc.

Trưởng đoàn công tác của UBDT Việt Nam tham dự Khóa tập huấn về công tác dân tộc của Ủy ban Dân tộc Nhà nước Trung Quốc (từ ngày 25/5-13/6) tại Trung Quốc.

TRUNG TÂM THÔNG TIN 

Giám đốc
Nguyễn Ngọc Hà

Sáng: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Đi công tác Lào Cai

Đi công tác Lào Cai

Phó Giám đốc
Lê Tuấn Hà

Sáng: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Nguyễn Hoàng Hải

Sáng: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Giám đốc
Hồ Kim Hằng

Sáng: Họp giao ban CBCC TTTT

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

TẠP CHÍ DÂN TỘC

Tổng Biên tập
Nguyễn Quang Hải

Sáng: Chủ trì họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Chủ trì họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Giải quyết công việc

Sáng: Làm việc với phòng Thư ký Toà soạn

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Lương Thị Việt Yến

Sáng: Dự họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Dự họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN 

Phó Tổng Biên tập Phụ trách
Lê Công Bình

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Họp sửa các Quy chế

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Nguyễn Văn Phong

Giải quyết công việc

Sáng: Họp Giao ban Báo chí TW

 Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Họp sửa Quy các Quy chế

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Bùi Thị Hạ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Họp sửa các Quy chế

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Giám đốc
Bùi Thiện Lạc

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc (Trưởng, phó các đơn vị cùng dự)

Giải quyết công việc

11h00: Dự buổi gặp mặt của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc với đoàn học sinh giỏi tiêu biểu người DTTS thuộc các Trường DTNT tỉnh Hòa Bình

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Đinh Thanh Huyền

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

Giải quyết công việc

 

8h00: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ủy ban về kiểm điểm công tác tháng 5, phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2018; triển khai công tác cán bộ. (Hội trường Nhà C - UBDT)

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Phùng Bá Tương

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

Giải quyết công việc

 

Giải quyết công việc Giải quyết công việc
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Giám đốc
Đặng Hà Lự

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giám đốc dự án ĐMT
Nguyễn Văn Thanh

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Phó Giám đốc
Trương Anh Tuấn

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Lê Mạnh Dương

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Đỗ Anh Tuấn

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Nguyễn Văn Viên

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn