LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ 31/12/2018 đến 04/01/2019)

08:22 AM 02/01/2019 |   Lượt xem: 1144 |   In bài viết | 

Lãnh đạo
Vụ/đơn vị

Thứ 2 - 3
(31/12, 1/1)

Thứ 4
(02/1)

Thứ 5
(03/1)

Thứ 6
(04/1)

Thứ 7
(05/1)

VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 

Vụ trưởng
Nguyễn Văn Nhuận
Nghỉ tết dương lịch

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Hội ý Lãnh đạo vụ

Làm việc tại cơ quan Họp Hội đồng thi đua Ủy ban Dân tộc  
Phó Vụ trưởng
Nguyễn Huy Duẩn
Nghỉ tết dương lịch

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Hội ý Lãnh đạo vụ

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan  
Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Xô
Nghỉ tết dương lịch

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Hội ý Lãnh đạo vụ

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan  

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Mạnh Huấn

Nghỉ tết dương lịch

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Hội ý Lãnh đạo vụ

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan  

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

Vụ trưởng
Cầm Văn Thanh
Nghỉ Lễ

Sáng: Họp BCSĐ Ủy ban

Chiều: Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan Họp Hội đồng thi đua khen thưởng

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Lý Bình Huy
Nghỉ Lễ Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng
Lù Thị Lai
Nghỉ Lễ Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Làm việc tại cơ quan
Phó Vụ trưởng
Phạm Thúc Thủy
Nghỉ Lễ Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

VỤ PHÁP CHẾ 

Vụ trưởng
Lý Anh Tuấn

Nghỉ lễ

Chỉ đạo xây dựng các kế hoạch năm 2019

Chỉ đạo xây dựng các kế hoạch năm 2019

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Phan Hồng Thủy

Nghỉ lễ

Chỉ đạo hệ thống hóa văn bản kỳ 2014 - 2018

Làm việc tại cơ quan

Chỉ đạo kiểm tra văn bản

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Chí Tuấn

Nghỉ lễ

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Phó Vụ trưởng - Phụ trách
Hà Việt Quân

Nghỉ Lễ

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Trần Nữ Ngọc Anh

Nghỉ Lễ

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Bình

Nghỉ Lễ

Đi công tác Vĩnh Phúc

Đi công tác Vĩnh Phúc

Đi công tác Vĩnh Phúc

Đi công tác Vĩnh Phúc

THANH TRA ỦY BAN

Chánh Thanh tra
Hoàng Đức Thành

Nghỉ Tết

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Phó Chánh Thanh tra
Nghiêm Xuân Hán

Nghỉ Tết

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Họp với TT, PCN Y Thông (theo lịch)

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan
Phó Chánh Thanh tra
Trần Phi Trường
Nghỉ Tết Nghỉ phép Nghỉ phép Nghỉ phép Nghỉ phép

Phó Chánh Thanh tra
Nguyễn Đình Vượng

Nghỉ Tết

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Họp với TT, PCN Y Thông (theo lịch)

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

VĂN PHÒNG ỦY BAN

Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú

Thứ 2: 
- Sáng: Trực Tết dương lịch năm 2019
- Chiều: Nghỉ Tết dương lịch năm 2019

Thứ 3: Nghỉ Tết dương lịch năm 2019

Làm việc tại cơ quan

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- 14h00: Họp cấp ủy, Lãnh đạo Văn phòng.
Địa điểm: Phòng họp nhà B

- 8h00:  Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban

Chiều: Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Văn phòng
Mai Linh Nhâm

Thứ 2: 
- Sáng: Nghỉ Tết dương lịch năm 2019
- Chiều: Trực Tết dương lịch năm 2019

Thứ 3: Nghỉ Tết dương lịch năm 2019

Làm việc tại cơ quan

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- 14h00: Họp cấp ủy, Lãnh đạo Văn phòng 
Địa điểm: Phòng họp nhà B

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Văn Thức

Thứ 2: Nghỉ Tết dương lịch năm 2019

Thứ 3: 
- Sáng: Nghỉ Tết dương lịch năm 2019

- Chiều: Trực Tết dương lịch năm 2019

Làm việc tại cơ quan

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- 14h00: Họp cấp ủy, Lãnh đạo Văn phòng (Phòng họp nhà B)
Địa điểm: Phòng họp nhà B

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Văn phòng
Ngô Quang Hải 

Thứ 2: Nghỉ Tết dương lịch năm 2019

Thứ 3: 
- Sáng: Trực Tết dương lịch năm 2019
- Chiều: Nghỉ Tết dương lịch năm 2019

Làm việc tại cơ quan

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- 14h00: Họp cấp ủy, Lãnh đạo Văn phòng (Phòng họp nhà B)
Địa điểm: Phòng họp nhà B

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

VỤ TỔNG HỢP 

Vụ trưởng
Nguyễn Sỹ Tá

Nghỉ Lễ

Dự Hội thảo chính sách dân tộc tại KS Sheraton

Làm việc tại cơ quan

Họp lãnh đạo Vụ

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Phạm Chí Trung

Nghỉ Lễ

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Họp lãnh đạo Vụ

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Cao Thịnh

Nghỉ Lễ

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Họp lãnh đạo Vụ Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Trần Văn Đoài

Nghỉ Lễ

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Họp lãnh đạo Vụ

Làm việc tại cơ quan

VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Vụ trưởng
Bùi Văn Lịch

Nghỉ Tết Dương lịch 2019

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Bế Thị Hồng Vân

Nghỉ Tết Dương lịch 2019

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Văn Tân

Nghỉ Tết Dương lịch 2019

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Tuyên

Nghỉ Tết Dương lịch 2019

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

VỤ TUYÊN TRUYỀN 

Vụ trưởng
Vũ Hữu Hoạt

Nghỉ Lễ

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 Phó Vụ trưởng
Đỗ Văn Đại

Nghỉ Lễ

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Đinh Xuân Thắng

Nghỉ Lễ

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Hoàng Thị Lề

Nghỉ Lễ

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

VỤ ĐỊA PHƯƠNG I

Vụ trưởng
Nguyễn Quang Đức

 

   

 

 

Phó Vụ trưởng
Ma Thế Luận
         

Phó Vụ trưởng
Tráng A Dương

       

 

Phó Vụ trưởng
Phạm Thúy Hà
         

VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

Vụ trưởng
Nguyễn Xuân Đức

Nghỉ Tết Dương lịch

Sáng: Làm việc tại Cơ quan

Chiều: Chủ trì họp giao ban

Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan

 Phó Vụ trưởng
Y Dẫn Êban

Nghỉ Tết Dương lịch

Sáng: Làm việc tại Cơ quan

Chiều: Dự họp giao ban

Làm việc tại Cơ quan

Làm việc tại Cơ quan

Làm việc tại Cơ quan

Phó Vụ trưởng
Phạm Thị Phước An
Trực tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại Cơ quan

Chiều: Dự họp giao ban

Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan
Phó Vụ trưởng
Điểu Mưu

Nghỉ Tết Dương lịch

Sáng: Làm việc tại Cơ quan

Chiều: Dự họp giao ban

Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan Làm việc tại Cơ quan

VỤ ĐỊA PHƯƠNG III 

Vụ trưởng
Huỳnh Thị Sômaly

Nghỉ Lễ

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

Nghỉ phép

 Phó Vụ trưởng
Lý Khon

Nghỉ Lễ / Trực Tết dương lịch

Làm việc tại cơ quan

Chỉ đạo Báo cáo tuần 01

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ 

Vụ trưởng
Nguyễn Thị Tư

Nghỉ Tết Dương lịch năm 2019

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

 Phó Vụ trưởng
Phạm Tuấn Mạnh

Nghỉ Tết Dương lịch năm 2019

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Trần Chi Mai

Nghỉ Tết Dương lịch năm 2019 Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Lưu Xuân Thủy

Nghỉ Tết Dương lịch năm 2019 Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135 

Chánh Văn phòng
 Võ Văn Bảy

Nghỉ Tết Dương lịch

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Văn phòng 
Đặng Tiến Hùng

Nghỉ Tết Dương lịch

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Phó Chánh Văn phòng
 Nguyễn Thị Nga

Nghỉ Tết Dương lịch Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Phó Chánh Văn phòng
Phạm Bình Sơn

Nghỉ Tết Dương lịch

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

HỌC VIỆN DÂN TỘC

Quyền Giám đốc
Trần Trung

Nghỉ Tết Dương lịch

- 8h30: Chủ trì họp giao ban tháng 01

- 14h00: Chủ trì họp giao ban tháng 01 khối Khoa học

- 8h00: Dự Hội thảo quốc gia về định hướng chính sách dân tộc giai đoạn 2021-2025 tại KS Sheraton

- 14h00: Họp về kế hoạch sử dụng chứng thư số, chữ ký số tại HVDT

- 8h30: Họp Hội đồng định giá tài sản thanh lý

- 10h30: Họp về dự kiến phương án giao dự toán NSNN năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc HVDT

- 14h00: Họp Hội đồng thanh lý tài sản

- 15h30: Họp về dự kiến phương án hoạt động của bộ phận 1 cửa liên thông tại HVDT

- 8h30: Họp tại ĐH Sư phạm Hà Nội, Bộ GD&ĐT

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Bế Trung Anh

Nghỉ Tết Dương lịch

- 8h30: Họp giao ban tháng 01

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- 15h00: Chủ trì làm việc với Hội đồng nghiệm thu cơ sở Dự án bảo vệ môi trường do PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khải làm chủ nhiệm

- 8h30: Chủ trì làm việc với tập thể Khoa Dự bị Đại học

- 15h00: Dự Hội nghị tổng kết năm 2018 của Vụ Địa phương I

- 8h30: Chủ trì họp giao ban tháng 01 khối Đào tạo, khối Bồi dưỡng

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

TRUNG TÂM THÔNG TIN 

Giám đốc
Nguyễn Ngọc Hà

Nghỉ tết dương lịch

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Họp Chi ủy Chi bộ TTTT

Sáng: Dự tổng kết Bộ TT&TT

Chiều: Sinh hoạt Chi bộ TTTT

Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Lê Tuấn Hà

Nghỉ tết dương lịch

Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Họp Chi ủy Chi bộ TTTT

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Sinh hoạt chi bộ TTTT

Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Nguyễn Hoàng Hải

Nghỉ tết dương lịch

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Sinh hoạt chi bộ TTTT

Làm việc tại cơ quan
Phó Giám đốc
Hồ Kim Hằng
Nghỉ tết dương lịch Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Sinh hoạt chi bộ TTTT

Làm việc tại cơ quan

TẠP CHÍ DÂN TỘC

Tổng Biên tập
Nguyễn Quang Hải

Nghỉ Tết Dương lịch năm 2019

Sáng: Chủ trì họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Chủ trì họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

Phó Tổng Biên tập
Lương Thị Việt Yến

Nghỉ Tết Dương lịch năm 2019

Sáng: Dự họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Dự họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN 

Phó Tổng Biên tập Phụ trách
Lê Công Bình

Nghỉ Tết Dương lịch

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Tổng Biên tập
Nguyễn Văn Phong

Nghỉ Tết Dương lịch

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Tổng Biên tập
Bùi Thị Hạ

Nghỉ Tết Dương lịch

Sáng: Làm việc tại cơ quan

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Giám đốc
Bùi Thiện Lạc

Nghỉ Lễ

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Đinh Thanh Huyền

Nghỉ Lễ

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Giám đốc
Phùng Bá Tương

Nghỉ Lễ

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Giám đốc
Đặng Hà Lự

 

 

 

 

 

Giám đốc dự án ĐMT
Nguyễn Văn Thanh

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc
Trương Anh Tuấn

 

 

 

   

Phó Giám đốc
Lê Mạnh Dương

 

       

Phó Giám đốc
Đỗ Anh Tuấn

 

       

Phó Giám đốc
Nguyễn Văn Viên