LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ 4/6/2018 đến 8/6/2018)

05:14 PM 01/06/2018 |   Lượt xem: 1525 |   In bài viết | 

Lãnh đạo
Vụ/đơn vị

Thứ 2
(4/6)

Thứ 3
(5/6)

Thứ 4
(6/6)

Thứ 5
(7/6)

Thứ 6
(8/6)

VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 

Vụ trưởng
Nguyễn Văn Nhuận
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Sáng: Dự họp hội ý tuần với các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban

14h00: Hội ý lãnh đạo Vụ KHTC

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Huy Duẩn
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc.

14h00: Hội ý lãnh đạo Vụ KHTC

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Xô

Làm việc với một số tỉnh về triển khai dự án ADB

Làm việc với một số tỉnh về triển khai dự án ADB

Làm việc với một số tỉnh về triển khai dự án ADB

Làm việc với một số tỉnh về triển khai dự án ADB

Làm việc với một số tỉnh về triển khai dự án ADB

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Mạnh Huấn

Chỉ đạo công tác duyệt quyết toán các đơn vị dự toán thuộc UBDT Chỉ đạo công tác duyệt quyết toán các đơn vị dự toán thuộc UBDT Chỉ đạo công tác duyệt quyết toán các đơn vị dự toán thuộc UBDT Chỉ đạo công tác duyệt quyết toán các đơn vị dự toán thuộc UBDT

Sáng: Giải quyết công việc.

14h00: Hội ý lãnh đạo Vụ KHTC

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

Vụ trưởng
Cầm Văn Thanh

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Lý Bình Huy

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Lù Thị Lai

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Phạm Thúc Thủy

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ PHÁP CHẾ 

Vụ trưởng
Lý Anh Tuấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Phan Hồng Thủy

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Chí Tuấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Phó Vụ trưởng - Phụ trách
Hà Việt Quân

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ
Họp Chi bộ Vụ

Chiều: Họp với Ngân hàng Thế giới

Sáng: Làm việc với Nhóm chuyên viên phụ trách cuộc thi “Ý tưởng chuỗi giá trị”

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Nữ Ngọc Anh

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ
Họp Chi bộ Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Triển khai viết báo cáo quốc gia công ước CERD

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Họp nhóm Chuyên viên phụ trách nhằm rà soát kế hoạch, chương trình tổ chức Đoàn cán bộ UBDT sang làm việc tại Campuchia dự kiến tháng 06/2018

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Triển khai cung cấp thông tin cho báo chí về công tác Nhân quyền và thông tin đối ngoại

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Triển khai công tác Nhân quyền

Chiều: Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Bình

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ
Họp Chi bộ Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

THANH TRA

Chánh Thanh tra
Hoàng Đức Thành

Giải quyết công việc

- Sáng: Họp đơn vị

- Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Chánh Thanh tra
Nghiêm Xuân Hán

Giải quyết công việc

- Sáng: Họp đơn vị

- Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Chuẩn bị hồ sơ đoàn Thanh Hóa

Phó Chánh Thanh tra
Trần Phi Trường

Giải quyết công việc

- Sáng: Họp đơn vị

- Chiều: Họp đoàn thanh tra Hà Giang

- Sáng: Giải quyết công việc

- Chiều: Họp đoàn thanh tra Hà Giang

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VĂN PHÒNG 

Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú

Làm Việc tại Cơ quan

Sáng: Báo cáo công việc với LĐUB

Chiều: Làm Việc tại Cơ quan

Sáng: Làm Việc tại Cơ quan

14h00: Họp cấp ủy LĐVP thực hiện giải quyết ý kiến chỉ đạo của LĐUB về một số nội dung tại Hội ý Tuần 21
Thành phần: Cấp ủy, LĐVP, LĐ đội xe, LĐ phòng KTTV, Cán bộ theo thông báo của CVP. (Địa điểm: Nhà C)

Sáng: Làm việc tại Cơ quan

16h00: Họp tham mưu nội dung Hội ý Tuần  của LĐUB
Thành phần: LĐVP; Phòng HCTK, TP VTLT.
(Địa điểm: Phòng HCTK)

8h00: Dự Hội ý Tuần 23 của Lãnh đạo Ủy ban
Thành phần, địa điểm: Như lịch của LĐUB

14h00:Giao ban Lãnh đạo Văn phòng
Thành phần: LĐVP; Trưởng các phòng Văn phòng UB; PTPQT
(Địa điểm: Nhà B)

Phó Chánh Văn phòng
Mai Linh Nhâm

Làm Việc tại Cơ quan

Làm Việc tại Cơ quan

Sáng: Làm Việc tại Cơ quan

14h00: Họp cấp ủy LĐVP thực hiện giải quyết ý kiến chỉ đạo của LĐUB về một số nội dung tại Hội ý Tuần 21
Thành phần: Cấp ủy, LĐVP, LĐ đội xe, LĐ phòng KTTV, Cán bộ theo thông báo của CVP. (Địa điểm: Nhà C)

Sáng: Làm việc tại Cơ quan

16h00: Họp tham mưu nội dung Hội ý Tuần của LĐUB
Thành phần: LĐVP; Phòng HCTK, TPVTLT. (Địa điểm: Phòng HCTK)

8h00: Dự Hội ý Tuần 23 của Lãnh đạo Ủy ban
Thành phần, địa điểm: Như lịch của LĐUB

14h00: Giao ban Lãnh đạo Văn phòng
Thành phần: LĐVP; Trưởng các phòng Văn phòng UB; PTPQT. (Địa điểm: Nhà B)

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Văn Thức

Làm Việc tại Cơ quan

Làm Việc tại Cơ quan

Sáng: Làm Việc tại Cơ quan

14h00: Họp cấp ủy LĐVP thực hiện giải quyết ý kiến chỉ đạo của LĐUB về một số nội dung tại Hội ý Tuần 21
Thành phần: Cấp ủy, LĐVP, LĐ đội xe, LĐ phòng KTTV, Cán bộ theo thông báo của CVP. (Địa điểm: Nhà 

Sáng: Làm việc tại Cơ quan

16h00: Họp tham mưu nội dung Hội ý Tuần  của LĐUB
Thành phần: LĐVP; Phòng HCTK, TP VTLT. (Địa điểm: Phòng HCTK)

8h00: Dự Hội ý Tuần 23 của Lãnh đạo Ủy ban
Thành phần, địa điểm: Như lịch của LĐUB

14h00: Giao ban Lãnh đạo Văn phòng
Thành phần: LĐVP; Trưởng các phòng Văn phòng UB; PTPQT. (Địa điểm: Nhà B)

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Đình Vượng

Sáng: Làm Việc tại Cơ quan

15h00: Họp Đảng chi Bộ Hành Chính Thư Ký Và Văn Thư Lưu Trữ. Thành phần: Cấp ủy, Đảng Viên
(Địa điểm: Nhà D)

Làm Việc tại Cơ quan

Sáng: Làm Việc tại Cơ quan

14h00: Họp cấp ủy LĐVP thực hiện giải quyết ý kiến chỉ đạo của LĐUB về một số nội dung tại Hội ý Tuần 21
Thành phần: Cấp ủy, LĐVP, LĐ đội xe, LĐ phòng KTTV, Cán bộ theo thông báo của CVP. (Địa điểm: Nhà C)

Sáng: Làm Việc tại Cơ quan

16h00: Họp tham mưu nội dung Hội ý Tuần  của LĐUB
Thành phần: LĐVP; Phòng HCTK, TP VTLT. (Địa điểm: Phòng HCTK)

8h00: Dự Hội ý Tuần 23 của Lãnh đạo Ủy ban
Thành phần, địa điểm: Như lịch của LĐUB

14h00: Giao ban Lãnh đạo Văn phòng
Thành phần: LĐVP; Trưởng các phòng Văn phòng UB; PTPQT (Địa điểm: Nhà B)

VỤ TỔNG HỢP 

Vụ trưởng
Nguyễn Sỹ Tá

Sáng: Làm việc với LĐUB

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Làm việc với LĐUB

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc 

Chiều: Làm việc với các Vụ, đơn vị

8h00: Tham dự Họp LĐUB

Phó Vụ trưởng
Phạm Chí Trung

Họp Lãnh đạo vụ

Chỉ đạo hoàn thiện BC CTDT tháng 5 của UBDT

Họp góp ý Thông tư thay thế Thông tư 04/2014/TT-UBDT

Chỉ đạo hoàn thiện BC CTDT tháng 5 của UBDT

Giải quyết công việc 

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Cao Thịnh
Họp Lãnh đạo vụ Chỉ đạo thực hiện Chương trình KH&CN cấp quốc gia, CTDT/16-20 Chỉ đạo  thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ Chỉ đạo thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia, CTDT/16-20 Chỉ đạo  thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ

Phó Vụ trưởng
Trần Văn Đoài

cc

Giải quyết công việc

Họp với Bộ NN&PT nông thôn báo cáo tình hình chương trình vệ sinh nước sạch

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Vụ trưởng
Bùi Văn Lịch

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Dự họp hội ý Lãnh đạo Ủy ban

Chiều: Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Bế Thị Hồng Vân

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Văn Tân

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Tuyên

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ TUYÊN TRUYỀN 

Vụ trưởng
Vũ Hữu Hoạt

- Sáng: Hội ý Lãnh đạo Vụ

- Chiều: Họp Chi ủy

- Sáng: Họp Chi bộ

- Chiều: Họp Ban Tổ chức cuộc Thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

Chỉ đạo Báo cáo kết quả khảo sát theo QĐ 1163/QĐ-TTg

- Chiều: Trình Kế hoạch “Năm dân vận chính quyền” năm 2018 của UBDT

Làm việc về Đề cương tờ Trình Thủ tướng Chính phủ xin tiếp tục thực hiện QĐ 59/QĐ-TTg

Giải quyết công việc

 Phó Vụ trưởng
Đỗ Văn Đại

Hội ý Lãnh đạo Vụ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Đinh Xuân Thắng

Hội ý Lãnh đạo Vụ

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Thị Lề

Hội ý Lãnh đạo Vụ

Làm việc về Đề cương tờ Trình Thủ tướng Chính phủ xin tiếp tục thực hiện QĐ 59/QĐ-TTg

Họp lồng ghép nhiệm vụ công tác thực hiện các Đề án của Vụ Tuyên truyền

Dự “Hội nghị sơ kết triển khai Đề án tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Lào trong tình hình mới” tại TP Huế.

Dự “Hội nghị sơ kết triển khai Đề án tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Lào trong tình hình mới” tại TP Huế.

VỤ ĐỊA PHƯƠNG I

Vụ trưởng
Nguyễn Quang Đức

Nghỉ phép

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

- Hội ý Lãnh đạo Vụ

- Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Ma Thế Luận

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

- Hội ý Lãnh đạo Vụ

- Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Tráng A Dương

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

- Hội ý Lãnh đạo Vụ

- Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Phạm Thúy Hà

Làm việc với Tổng cục Dân số

Giải quyết công việc

Tổng hợp số liệu địa phương chuẩn bị báo cáo 6 tháng

Giải quyết công việc

- Hội ý Lãnh đạo Vụ

- Giải quyết công việc

VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

Vụ trưởng
Nguyễn Xuân Đức

Sáng: Chỉ đạo, báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2018 của Vụ

Chiều: Chủ trì họp giao ban

Trình TT, PCN Nông Quốc Tuấn xem xét, phê duyệt kế hoạch đi kiểm tra tại địa phương

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

 Phó Vụ trưởng
Y Dẫn Êban

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự họp giao ban

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Phạm Thị Phước An

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự họp giao ban

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Điểu Mưu

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự họp giao ban

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VỤ ĐỊA PHƯƠNG III 

Vụ trưởng
Huỳnh Thị Sômaly

Sáng: Chủ trì họp giao ban tuần

Chiều: Chỉ đạo hoàn thiện Báo cáo chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2018

Chỉ đạo phối hợp cung cấp thông tin tổng hợp báo cáo kết quả công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm 2018

Chủ trì họp cơ quan, chi bộ tháng 5/2018

Sáng: Chỉ đạo báo cáo tuần 23

Chiều: Chỉ đạo dự thảo báo cáo Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018

Giải quyết công việc

 Phó Vụ trưởng
Lý Khon

Sáng: Dự họp giao ban tuần

Chiều: Giải quyết công việc

Phối hợp Vụ Chính sách Dân tộc chuẩn bị các điều kiện tổ chức đoàn Khảo sát đánh giá thực trạng chính sách dân tộc, định hướng chính sách dân tộc giai đoạn 2021-2025 tại tỉnh Sóc Trăng

Dự họp cơ quan, chi bộ tháng 5/2018

Chỉ đạo dự thảo báo cáo Tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2018

Giải quyết công việc

VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ 

Vụ trưởng
Nguyễn Thị Tư

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

 Phó Vụ trưởng
Phạm Tuấn Mạnh

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Chi Mai

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Lưu Xuân Thủy

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135 

Chánh Văn phòng
 Võ Văn Bảy

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Chánh Văn phòng 
Đặng Tiến Hùng

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Chánh Văn phòng
 Nguyễn Thị Nga

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Chánh Văn phòng
Phạm Bình Sơn
Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

HỌC VIỆN DÂN TỘC

Quyền Giám đốc
Trần Trung

- 8h30:Chủ trì Họp giao ban tháng 6 năm 2018; Thông qua Đề án vị trí việc làm năm 2018 của HVDT tại Hội trường tầng 3 Nhà A

- 14h00: Chủ trì họp về kế hoạch tổ chức hoạt động của Hội đồng KH&CN UBDT tháng 6/2018 tại Phòng họp tầng  2 nhà A

 -8h00: Tham dự Tọa đàm khoa học với TT, PCN Lê Sơn Hải về xây dựng Luật hỗ trợ phát triển vùng DTTS&MN tại 80 Phan Đình Phùng

- 14h00: Tham dự họp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi "Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" của Công đoàn UBDT tại 80 Phan Đình Phùng

- 8h30: Tham dự họp với các giảng viên sinh hoạt chuyên môn tại Khoa Cơ bản tại Phòng họp tầng 2 nhà A

- Chiều: Giải quyết công việc

- 8h30: Đồng chủ trì Hội nghị về chương trình phối hợp giữa Chính quyền và Công đoàn năm 2018; Hội nghị chuyên đề về giải pháp tăng thu nhập cho CC, VC, người lao động của HVDT tại Hội trường tầng 3 Nhà A

- Chiều: Giải quyết công việc

- 8h30: Chủ trì họp giao ban tháng 6/2018 khối Tổng hợp tại Phòng họp tầng 2 nhà A

- Chiều: Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Ngô Quang Sơn

- 8h30: Tham dự Họp giao ban tháng 6 năm 2018; Thông qua Đề án vị trí việc làm năm 2018 của HVDT tại Hội trường tầng 3 Nhà A

- 14h00: Tham dự họp về kế hoạch tổ chức hoạt động của Hội đồng KH&CN UBDT tháng 6/2018 tại Phòng họp tầng 2 nhà A

- 8h30: Chủ trì họp Tạp chí Nghiên cứu dân tộc tại Phòng họp tầng 2 nhà A

- 8h30: Tham dự họp với các giảng viên sinh hoạt chuyên môn tại Khoa Cơ bản tại Phòng họp tầng 2 nhà A

- Chiều: Giải quyết công việc

- 8h30: Tham dự Hội nghị về chương trình phối hợp giữa Chính quyền và Công đoàn năm 2018; Hội nghị chuyên đề về giải pháp tăng thu nhập cho CC, VC, người lao động của HVDT tại Hội trường tầng 3 Nhà A

- Chiều: Giải quyết công việc

- Buổi sáng: Khám sức khỏe định kỳ

- 14h00: Chủ trì họp giao ban tháng 6/2018 khối Khoa học tại Phòng họp tầng 2 nhà A

Phó Giám đốc
Trịnh Quang Cảnh

Tham gia Đoàn công tác của Ban Dân vận TƯ giảng dạy cho cán bộ UBMT Lào xây dựng đất nước (từ ngày 03-09/6) tại CHDCND Lào

Phó Giám đốc
Bế Trung Anh

Trưởng đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc Việt Nam tham dự Khóa tập huấn về công tác dân tộc của Ủy ban Dân tộc Nhà nước Trung Quốc (từ ngày 25/5-13/6) tại Trung Quốc

TRUNG TÂM THÔNG TIN 

Giám đốc
Nguyễn Ngọc Hà

- 8h30:Chủ trì Họp giao ban CBCC TTTT

- 14h00: Chủ trì họp về dự án CNTT

- 8h00: Hợp triển khai CSDL DTTS với các đơn vị liên quan

- 14h00: Sinh hoạt chi bộ tháng 6/2018

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Lê Tuấn Hà

- 8h30: Họp giao ban TTTT

- Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Nguyễn Hoàng Hải

- 8h30: Họp giao ban TTTT

- Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Hồ Kim Hằng

- 8h30: Họp giao ban TTTT

- Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

TẠP CHÍ DÂN TỘC

Tổng Biên tập
Nguyễn Quang Hải

Sáng: Chủ trì họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Chủ trì họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Sáng: Chủ trì Họp định kỳ Chi bộ Tạp chí Dân tộc tháng 6/2018

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Lương Thị Việt Yến

Sáng: Dự họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Dự họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Sáng: Tham dự Họp định kỳ Chi bộ Tạp chí Dân tộc tháng 6/2018

Chiều: Giải quyết công việc.

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN 

Phó Tổng Biên tập Phụ trách
Lê Công Bình

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Họp sửa các Quy chế

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Nguyễn Văn Phong

Giải quyết công việc

Sáng: Họp Giao ban Báo chí TW

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Họp sửa các Quy chế

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Bùi Thị Hạ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Họp sửa các Quy chế

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Giám đốc
Bùi Thiện Lạc

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc (Trưởng, phó các đơn vị cùng dự)

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

9h00: Họp Chi bộ Nhà khách Dân tộc (các đ/c đảng viên cùng dự)

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Đinh Thanh Huyền

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

9h00: Họp Chi bộ Nhà khách Dân tộc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Phùng Bá Tương

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

9h00: Họp Chi bộ Nhà khách Dân tộc Giải quyết công việc

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Giám đốc
Đặng Hà Lự

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giám đốc dự án ĐMT
Nguyễn Văn Thanh

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Giải quyết công việc liên quan dự án Điện mặt trời

Phó Giám đốc
Trương Anh Tuấn

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Lê Mạnh Dương

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Đỗ Anh Tuấn

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Nguyễn Văn Viên

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn