LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO VỤ, ĐƠN VỊ (từ 7/5/2018 đến 11/5/2018)

04:18 PM 04/05/2018 |   Lượt xem: 1411 |   In bài viết | 

Lãnh đạo
Vụ/đơn vị

Thứ 2
(7/5)

Thứ 3
(8/5)

Thứ 4
(9/5)

Thứ 5
(10/5)

Thứ 6
(11/5)

VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Vụ trưởng
Nguyễn Văn Nhuận

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Dự họp giao ban công tác chỉ đạo điều hành tháng 4/2028.

14h00: Hội ý lãnh đạo Vụ KHTC

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Huy Duẩn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc.

14h00: Hội ý lãnh đạo Vụ KHTC

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Xô

Làm việc với một số tỉnh về triển khai dự án ADB

Làm việc với một số tỉnh về triển khai dự án ADB

Làm việc với một số tỉnh về triển khai dự án ADB

Làm việc với một số tỉnh về triển khai dự án ADB

Làm việc với một số tỉnh về triển khai dự án ADB

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Mạnh Huấn

Chỉ đạo công tác duyệt quyết toán các đơn vị dự toán thuộc UBDT

Chỉ đạo công tác duyệt quyết toán các đơn vị dự toán thuộc UBDT

Chỉ đạo công tác duyệt quyết toán các đơn vị dự toán thuộc UBDT

Chỉ đạo công tác duyệt quyết toán các đơn vị dự toán thuộc UBDT

Sáng: Giải quyết công việc.

14h00: Hội ý lãnh đạo Vụ KHTC

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

Vụ trưởng
Cầm Văn Thanh
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Sáng: Họp giao ban

Chiều: Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Lý Bình Huy
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Lù Thị Lai
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Vụ trưởng
Phạm Thúc Thủy
Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VỤ PHÁP CHẾ 

Vụ trưởng
Lý Anh Tuấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Phan Hồng Thủy

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Chí Tuấn

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Phó Vụ trưởng - Phụ trách
Hà Việt Quân

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Tham gia Hội thảo tại Ngân hàng Thế giới

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Nữ Ngọc Anh

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Họp Ban nữ công UBDT

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Bình

Sáng: Hội ý lãnh đạo Vụ

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

THANH TRA

Chánh Thanh tra
Hoàng Đức Thành

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Chánh Thanh tra
Nghiêm Xuân Hán

Giải quyết công việcv

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Chánh Thanh tra
Trần Phi Trường

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VĂN PHÒNG

Chánh Văn phòng
Lò Quang Tú

Sáng: Làm việc tại Cơ quan

14h30: Họp thường trực Tổ soạn thảo Đề án Quản lý, vận hành trụ sở UBDT tại 349 Đội Cấn

Thành phần: TT Tổ công tác Nhâm, Viên, Tuấn, Huấn

Địa điểm: Nhà B

 Làm việc tại Cơ quan

8h00: Dự họp buổi làm việc của Thứ trưởng, PCN Nông Quốc Tuấn Làm việc với Tổ  soạn thảo Đề án Quản lý, vận hành trụ sở UBDT tại 349 Đội Cấn

Thành phần, Địa điểm như lịch LĐUB

9h00: Họp thông qua nội dung tham mưu sửa đổi quy chế Cơ quan liên quan đến VP; phân công nhiệm vụ và KH của Tổ công tác 137.

Thành phần: PVP Vượng; TP HCTK,VTLT

Đia điểm: Nhà B

15h00: Họp tiếp thu chỉ đạo của TT, PCN Nông Quốc Tuấn về Đề án Quản lý, vận hành trụ sở UBDT tại 349 Đội Cấn

Thành phần: PCVP Nhâm; Tuấn

Địa điểm: Nhà B

8h00: Dự Họp Hội ý Lãnh đạo UBDT

Thành phần, địa điểm: Như lịch của LĐUB

14h00: Giao ban Lãnh đạo Văn phòng

Thành phần: TP HCTK, VTLT, KTTV,  KSTTHC

Phó Chánh Văn phòng
Mai Linh Nhâm

Sáng: Làm việc tại Cơ quan

14h30: Họp thường trực Tổ soạn thảo Đề án Quản lý, vận hành trụ sở UBDT tại 349 Đội Cấn

Thành phần:TT Tổ công tác Nhâm, Viên, Tuấn, Huấn

Địa điểm: Nhà B

 Làm việc tại Cơ quan

8h00: Dự họp buổi làm việc của Thứ trưởng, PCN Nông Quốc Tuấn Làm việc với Tổ  soạn thảo Đề án Quản lý, vận hành trụ sở UBDT tại 349 Đội Cấn

Thành phần, Địa điểm như lịch LĐUB

15h00: Họp tiếp thu chỉ đạo của TT, PCN Nông Quốc Tuấn về Đề án Quản lý, vận hành trụ sở UBDT tại 349 Đội Cấn

Thành phần: PCVP Nhâm; Tuấn

Địa điểm: Nhà B

8h00: Dự Họp Hội ý Lãnh đạo UBDT

Thành phần, địa điểm: Như lịch của LĐUB

14h00: Giao ban Lãnh đạo Văn phòng

Thành phần: TP HCTK, VTLT, KTTV,  KSTTHC

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Văn Thức

Làm việc tại Cơ quan

Làm việc tại Cơ quan

Làm việc tại Cơ quan

Làm việc tại Cơ quan

8h00: Dự Họp Hội ý Lãnh đạo UBDT

Thành phần, địa điểm: Như lịch của LĐUB

14h00: Giao ban Lãnh đạo Văn phòng

Thành phần: TP HCTK, VTLT, KTTV, KSTTHC

Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Đình Vượng

Làm việc tại Cơ quan

Làm việc tại Cơ quan

Làm việc tại Cơ quan

9h00: Họp thông qua nội dung tham mưu sửa đổi quy chế Cơ quan liên quan đến VP; phân công nhiệm vụ và KH của Tổ công tác 137.

Thành phần: PVP Vượng; TP HCTK,VTLT

Đia điểm: Nhà B

8h00: Dự Họp Hội ý Lãnh đạo UBDT

Thành phần, địa điểm: Như lịch của LĐUB

14h00: Giao ban Lãnh đạo Văn phòng

Thành phần: TP HCTK, VTLT, KTTV,  KSTTHC

VỤ TỔNG HỢP 

Vụ trưởng
Nguyễn Sỹ Tá

Sáng: Làm việc với LĐUB

Chiều: Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Làm việc với LĐUB

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc 

Chiều: Làm việc với các Vụ, đơn vị

8h00: Tham dự Họp LĐUB

14h00: Họp LĐ Vụ

Phó Vụ trưởng
Phạm Chí Trung

Giải quyết công việc

Chỉ đạo công tác tổng hợp, báo cáo tháng 4

Chỉ đạo triển khai xây dựng Thông tư sửa đổi, thay thế, bổ sung TT số 04

Chỉ đạo thực hiện đề án đơn giản hoá chế độ BC của UBDT

Sáng: Giải quyết công việc

14h00: Họp LĐ Vụ

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Cao Thịnh
Chỉ đạo thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia, CTDT/16-20 Chỉ đạo  xác định nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2019

Chỉ đạo thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia, CTDT/16-20

Chỉ đạo  xác định nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2019

Sáng: Giải quyết công việc

14h00: Họp LĐ Vụ

Phó Vụ trưởng
Trần Văn Đoài

Giải quyết công việc

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch Chương trình nước sạch và VSMTNT 2018  

Chỉ đạo chuẩn bị  tổ chức Hội nghị tập huấn BVMT 2018

Chỉ đạo thực hiện dự án ĐTCB và BVMT

Sáng: Giải quyết công việc

14h00: Họp LĐ Vụ

VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Vụ trưởng
Bùi Văn Lịch

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp chi bộ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Dự họp hội ý lãnh đạo Ủy ban

Chiều: Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Bế Thị Hồng Vân

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp chi bộ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Nguyễn Văn Tân

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp chi bộ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Hoàng Văn Tuyên

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp chi bộ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ TUYÊN TRUYỀN 

Vụ trưởng
Vũ Hữu Hoạt

Chủ trì hội ý triển khai công tác tuần và họp Chi Bộ

Làm việc với Ban Quản lý dự án về địa điểm xây dựng Phòng Truyền thống UBDT

Giải quyết công việc

Làm việc với Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam về việc xác định tiêu chí kỹ thuật radio theo Quyết định số 1860/QĐ-TTg

Triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định 1163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 Phó Vụ trưởng
Đỗ Văn Đại

Hội ý triển khai công tác tuần và họp Chi Bộ

Đi công tác tại tỉnh Sơn La

Đi công tác tại tỉnh Sơn La

Đi công tác tại tỉnh Sơn La

Đi công tác tại tỉnh Sơn La

Phó Vụ trưởng
Đinh Xuân Thắng

Hội ý triển khai công tác tuần và họp Chi Bộ

Làm việc với Ban Quản lý dự án về địa điểm xây dựng Phòng Truyền thống UBDT Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định 1163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Phó Vụ trưởng
Hoàng Thị Lề

Học lớp Quốc phòng - an ninh  đối tượng 2

Học lớp Quốc phòng - an ninh  đối tượng 2 Học lớp Quốc phòng - an ninh  đối tượng 2 Học lớp Quốc phòng - an ninh  đối tượng 2

Học lớp Quốc phòng - an ninh  đối tượng 2

VỤ ĐỊA PHƯƠNG I

Vụ trưởng
Nguyễn Quang Đức

Sáng:  Sinh hoạt chi bộ

Chiều: Họp Vụ

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

- Hội ý Lãnh đạo Vụ

- Làm việc tại cơ quan

Tham dự đoàn kiểm tra việc thực hiện kết luận số 68-KL/TW của Ban thường trực MTTQ Việt Nam tại TP.Hà Nội

Phó Vụ trưởng
Ma Thế Luận

Sáng: Sinh hoạt chi bộ

Chiều: Họp Vụ

Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

- Hội ý Lãnh đạo Vụ

- Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Tráng A Dương

Sáng: Sinh hoạt chi bộ

Chiều: Họp Vụ
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

- Hội ý Lãnh đạo Vụ

- Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Phó Vụ trưởng
Phạm Thúy Hà

Sáng: Sinh hoạt chi bộ

Chiều: Họp Vụ
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan

- Hội ý Lãnh đạo Vụ

- Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan

VỤ ĐỊA PHƯƠNG II

Vụ trưởng
Nguyễn Xuân Đức

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Chủ trì họp giao ban

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự họp chi bộ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

 Phó Vụ trưởng
Y Dẫn Êban

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự họp giao ban

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Chủ trì họp Chi bộ

Giải quyết công việc

Chỉ đạo xây dựng báo cáo công tác tiếp công dân tháng 5 năm 2018 của đơn vị

Phó Vụ trưởng
Phạm Thị Phước An

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự họp giao ban

Chỉ đạo việc rà soát đánh giá việc thực hiện các nội dung Thông tư 04/2014/TT-UBDT theo yêu cầu của Vụ Tổng hợp

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự họp chi bộ

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
 Điểu Mưu

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự họp giao ban

Chỉ đạo góp ý Đề án “Chính sách ưu đãi phát triển KT-XH cho vùng đồng bào DTTS Khơ mer theo yêu cầu của Vụ Chính sách Dân tộc”

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Dự họp chi bộ

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

VỤ ĐỊA PHƯƠNG III 

Vụ trưởng
Huỳnh Thị Sômaly

Sáng: Chủ trì họp giao ban tuần

Chiều: Giải quyết công việc

Chủ trì họp Cơ quan, Chi bộ và dự họp Công đoàn tháng 4/2018

Tiếp tục chỉ đạo phối hợp Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2018 khu vực Tây Nam Bộ

Sáng: Chỉ đạo báo cáo tuần 19

Chiều: Giải quyết công việc

Chỉ đạo hoàn thiện Kế hoạch phối hợp thực hiện Đề án Chính sách ưu đãi nhằm phát triển KT- XH cho vùng đồng bào DTTS Khmer; đào tạo bồi dưỡng cán bộ DTTS Khmer vùng ĐBSCL (theo Quyết định 162/QĐ-UBDT)

 Phó Vụ trưởng
Lý Khon

Dự họp giao ban tuần

Dự họp Cơ quan, Chi bộ, Công đoàn tháng 4/2018

Chỉ đạo báo cáo Tiếp công dân tháng 5/2018

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

VỤ DÂN TỘC THIỂU SỐ 

Vụ trưởng
Nguyễn Thị Tư

Đi công tác tỉnh Điện Biên

Đi công tác tỉnh Điện Biên

Đi công tác tỉnh Điện Biên

Đi công tác tỉnh Điện Biên

Đi công tác tỉnh Điện Biên

 Phó Vụ trưởng
Phạm Tuấn Mạnh

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Trần Chi Mai

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Vụ trưởng
Lưu Xuân Thủy

Đi công tác  tỉnh Vĩnh Long Đi công tác  tỉnh Vĩnh Long Đi công tác  tỉnh Vĩnh Long Đi công tác  tỉnh Vĩnh Long Đi Công tác tỉnh Bình Phước

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 135 

Chánh Văn phòng
 Võ Văn Bảy

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần

Giải quyết công việc

Làm việc với đại diện Tổ chức CARE về đánh giá giữa kỳ Chương trình 135

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Chánh Văn phòng 
Đặng Tiến Hùng

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Chánh Văn phòng
 Nguyễn Thị Nga

Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Chánh Văn phòng
Phạm Bình Sơn
Họp nội bộ triển khai nhiệm vụ tuần Giải quyết công việc Dự họp về Mạng lưới Môi trường và Xã hội do Ngân hàng Thế giới tổ chức Giải quyết công việc Giải quyết công việc

HỌC VIỆN DÂN TỘC

Quyền Giám đốc
Trần Trung

- 8h30: Chủ trì Hội nghị giao ban tháng 5/2018; phổ biến Kế hoạch tự kiểm tra công tác cán bộ theo chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, UBDT tại Hội trường tầng 3 nhà A.

- 14h00: Làm việc với BQL Làng VH-DL các dân tộc Việt Nam về khu đất xây dựng HVDT tại 02 Hoa Lư.

Nghỉ phép tại Đồng Tháp

Nghỉ phép tại Đồng Tháp

Nghỉ phép tại Đồng Tháp

Nghỉ phép tại Đồng Tháp

Phó Giám đốc
Ngô Quang Sơn

- 8h30: Tham dự Hội nghị giao ban tháng 5/2018; phổ biến Kế hoạch tự kiểm tra công tác cán bộ theo chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, UBDT tại Hội trường tầng 3 nhà A.

- 14h00: Tham dự họp với TT, PCN Phan Văn Hùng và Vụ DTTS về Đề cương Đề án “Xây dựng Bảng danh mục thành phần các dân tộc Việt Nam” tại 80 Phan Đình Phùng.

- 8h30: Chủ trì họp Tổ tự kiểm tra của Đảng uỷ HVDT tại Hội trường tầng 3 nhà A.

- 14h00: Làm việc với Văn phòng Chương trình NTM; Vụ KHCN&MT của Bộ NN&PTNT tại Hà Nội.

- Buổi sáng: Khám sức khỏe định kỳ tại Hà Nội.

- 15h00: Chủ trì sinh hoạt chuyên đề quý II của Nhóm nghiên cứu chuyển giao KHCN và BVMT về đề xuất nhiệm vụ/dự án bảo vệ môi trường mở mới thực hiện năm 2019 tại Hội trường tầng 3 nhà A.

- 8h30: Chủ trì họp giao ban tháng 5/2018 khối Khoa học tại Phòng họp tầng 2 nhà A

- Buổi chiều: Giải quyết công việc.

- 8h30: Chủ trì họp Tạp chí Nghiên cứu dân tộc tại Phòng họp tầng 2 nhà A.

- 14h00: Họp Hội đồng xét công nhận sáng kiến cơ sở đợt 1/2018 tại Hội trường tầng 3 nhà A.

Phó Giám đốc
Trịnh Quang Cảnh

- 8h30: Tham dự Hội nghị giao ban tháng 5/2018; phổ biến Kế hoạch tự kiểm tra công tác cán bộ theo chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, UBDT tại Hội trường tầng 3 nhà A.

- 14h00: Làm việc với Văn phòng Chính phủ về hồ sơ trình Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho CBCCVC giai đoạn 2018-2025” tại Văn phòng Chính phủ.

- Buổi sáng: Giải quyết công việc.

- 14h00: Chủ trì họp giao ban tháng 5/2018 khối Bồi dưỡng tại Phòng họp tầng 2 nhà A.

- Buổi sáng: Giải quyết công việc.

- 15h00: Trưởng đoàn đi công tác địa phương tại Hải Phòng

Tham dự Hội nghị của Bộ Nội vụ về đào tạo bồi dưỡng CBCCVC theo Nghị định 101/2017/NĐ-CP tại Hải Phòng.

- Buổi sáng: Giải quyết công việc.

- 14h00: Chủ trì họp Hội đồng xét công nhận sáng kiến cơ sở đợt 1/2018 tại Hội trường tầng 3 nhà A.

Phó Giám đốc
Bế Trung Anh

- 8h30: Tham dự Hội nghị giao ban tháng 5/2018; phổ biến Kế hoạch tự kiểm tra công tác cán bộ theo chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, UBDT tại Hội trường tầng 3 nhà A.

- 14h00: Làm việc với BQL Làng VH-DL các dân tộc Việt Nam về khu đất xây dựng HVDT tại 02 Hoa Lư

- 8h30: Làm việc với Trung tâm Thông tin-Thư viện tại Phòng họp tầng 2 nhà A.

- 14h00: Chủ trì họp giao ban tháng 5/2018 khối Đào tạo tại Hội trường tầng 3 nhà A.

Trưởng đoàn đi công tác địa phương tại Sơn La.

Trưởng đoàn đi công tác địa phương tại Sơn La.

Trưởng đoàn công tác nghiên cứu hiện trường của Dự án hợp tác với Ngân hàng Thế giới (WB) tại Sơn La.

TRUNG TÂM THÔNG TIN 

Giám đốc
Nguyễn Ngọc Hà

Sáng: Chủ trì họp giao ban CBCC

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Sinh hoạt chi bộ TTTT

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Lê Tuấn Hà

Sáng: Họp giao ban CBCC

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Sinh hoạt chi bộ TTTT

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Nguyễn Hoàng Hải

Sáng: Họp giao ban CBCC

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Sinh hoạt chi bộ TTTT

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Giám đốc
Hồ Kim Hằng

Sáng: Họp giao ban CBCC

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Sinh hoạt chi bộ TTTT

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc

TẠP CHÍ DÂN TỘC

Tổng Biên tập
Nguyễn Quang Hải

Sáng: Chủ trì họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Chủ trì họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Sáng: Chiều: Duyệt đề cương Tạp chí số tháng 05/2018

Chiều: Giải quyết công việc.

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Làm việc với Phòng Hành chính -Trị sự

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Lương Thị Việt Yến

Sáng: Dự họp giao ban Chi ủy, Lãnh đạo TCDT

Chiều: Dự họp giao ban tuần TCDT, (Trưởng, phó các phòng chuyên môn + Kế toán trưởng cùng dự)

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

BÁO DÂN TỘC VÀ PHÁT TRIỂN 

Phó Tổng Biên tập Phụ trách
Lê Công Bình

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Nguyễn Văn Phong

Giải quyết công việc

Sáng: Dự giao ban báo chí Trung ương

Chiều: Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc.

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Tổng Biên tập
Bùi Thị Hạ

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Sáng: Giải quyết công việc.

Chiều: Sinh hoạt khối nội dung

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

NHÀ KHÁCH DÂN TỘC

Giám đốc
Bùi Thiện Lạc

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc (Trưởng, phó các đơn vị cùng dự)

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Đinh Thanh Huyền

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Phùng Bá Tương

8h30: Họp giao ban Nhà khách Dân tộc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Giám đốc
Đặng Hà Lự

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giám đốc dự án ĐMT
Nguyễn Văn Thanh

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc

Giải quyết công việc Giải quyết công việc

Phó Giám đốc
Trương Anh Tuấn

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Giám đốc
Lê Mạnh Dương

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Giám đốc
Đỗ Anh Tuấn

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc Giải quyết công việc
Phó Giám đốc
Nguyễn Văn Viên

Sáng: Giải quyết công việc

Chiều: Họp giao ban tuần BQLDA

Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn Giải quyết công việc tại công trường Trụ sở UBDT 349 Đội Cấn