Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 30 năm 2021

10:39 PM 22/07/2021 |   Lượt xem: 2163 |   In bài viết | 

Chi tiết Thông báo số 1013/TB-UBDT, ngày 22/7/2021 chi tiết xem tại đây