Công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc tuần thứ 43

04:13 PM 27/10/2014 |   Lượt xem: 2218 |   In bài viết | 

Sau khi nghe Văn phòng Ủy ban báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần thứ 43 (từ ngày 20 đến ngày 24/10/2014), ý kiến phát biểu của Lãnh đạo Ủy ban và các Vụ, đơn vị dự họp; đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan kết luận như sau:


Về công tác cải cách hành chính, giao Vụ Tổ chức cán bộ tiếp tục triển khai thực hiện theo kế hoạch chung của Ủy ban; đôn đốc, nhắc nhở các Vụ, đơn vị chưa thành lập Tổ Cải cách hành chính, kế hoạch cải cách hành chính khẩn trương triển khai thực hiện.

Các Vụ, đơn vị được giao tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng cần rút kinh nghiệm trong việc xây dựng chương trình nội dung, đối tượng, thời gian học, giảng viên theo đúng các quy chế, quy định chung nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm.

Giao Trung tâm Thông tin chủ trì tổ chức hướng dẫn, bàn giao các Trang tin chuyên đề trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban cho các Vụ, đơn vị chủ quản; quy định rõ nội dung hoạt động theo quy định, nâng cao chất lượng trang tin.

Giao Vụ Tổ chức Cán bộ nghiên cứu, phối hợp chặt chẽ với các Vụ, đơn vị liên quan hướng dẫn phân loại các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban trong lộ trình thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP. Khẩn trương tham mưu trình Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Ủy ban về nhân sự để thực hiện quy trình xem xét, bổ nhiệm Vụ trưởng một số Vụ, đơn vị theo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

Giao Vụ Kế hoạch-Tài chính tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện xây dựng Đề án, khả năng hoàn thành (hoặc không hoàn thành, nguyên nhân…); hoàn thiện kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020, thống nhất tên gọi các Đề án, chính sách, thời gian trình, sản phẩm của Đề án, chính sách…báo cáo Lãnh đạo Ủy ban phụ trách, báo cáo Lãnh đạo Ủy ban về cuộc họp 14h00, ngày 28/10/2014.

Giao Vụ Dân tộc Thiểu số nắm chính xác thời gian tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II của các tỉnh, báo cáo Lãnh đạo Ủy ban phụ trách địa bàn bố trí đi dự đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm theo chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban.Các Vụ, đơn vị quản lý các chương trình, chính sách, dự án phải bám sát và phối hợp với Ban Dân tộc các địa phương trong quá trình thực hiện, kịp thời nắm, phản ánh những khó khăn, vướng mắc báo cáo Lãnh đạo Ủy ban xem xét chỉ đạo, xử lý kịp thời những phát sinh.Giao Ban Quản lý Dự án điện mặt trời phối hợp với Vụ Kế hoạch-Tài chính, Vụ Tổ chức Cán bộ hoàn thiện các công tác liên quan đến thanh, quyết toán, thử tục bàn giao Dự án theo quy định.

Văn phòng Ủy ban phối hợp với Vụ Kế hoạch-Tài chính rà soát, cân đối đảm bảo kinh phí cho các Đoàn công tác của Ủy ban theo chương trình kế hoạch và các Đoàn công tác liên ngành với các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương.Giao Vụ Tuyên truyền tiếp tục phối hợp với các Vụ, đơn vị, các cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện tốt nhất phục vụ cho Lễ tuyên dương học sinh dân tộc thiểu số đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và đỗ thủ khoa, điểm cao trong các kỳ thi đại học, cao đẳng năm 2014 (tổ chức ngày 01/11/2014 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh).

Ban biên tập (UBDT)