Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình CTDT/16-20 tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình CTDT/16-20

10:59 AM 10/01/2019 |   Lượt xem: 765 |   In bài viết | 

Theo Thông báo số 02/TB-UBDT ngày 09/01/2019: xem tại đây