Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại cuộc hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 37 năm 2020

10:01 AM 09/09/2020 |   Lượt xem: 1550 |   In bài viết | 

Chi tiết Thông báo số 1136-TB-UBDT, ngày 07/9/2020 chi tiết xem tại đây