Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại cuộc họp giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9 năm 2019 của Ủy ban Dân tộc

09:07 AM 17/09/2019 |   Lượt xem: 2310 |   In bài viết | 

Chi tiết Thông báo số 72/TB-UBDT ngày 11/9/2019: xem tại đây