Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại hội ý Lãnh đạo Ủy ban về công tác chỉ đạo, điều hành tuần 20 và nhiệm vụ trọng tâm tuần 21 năm 2018

09:53 AM 21/05/2018 |   Lượt xem: 167 |   In bài viết | 

Sau khi nghe Chánh Văn phòng Ủy ban trình bày Dự thảo báo cáo, ý kiến phát biểu của các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm và Vụ trưởng các vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc kết luận như sau:

I. Về kết quả điều hành của Lãnh đạo Ủy ban tuần 20:

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; nghe Thanh tra Ủy ban báo cáo về kết quả 02 cuộc thanh tra tại tỉnh Hà Giang và tỉnh Đắk Lắk.

Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban: Dự phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự Hội thảo tại Tạp chí Cộng sản; họp Ban Chỉ đạo đổi mới Hợp tác xã; họp về chuẩn bị tổ chức “Chương trình tôn vinh gương sáng khởi nghiệp vùng DTTS”; dự Hội nghị sơ kết công tác phối hợp xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ (2015-2018), phương hướng phối hợp (2018-2020); họp thống nhất về nội dung dự thảo Nghị Quyết của Chính phủ về chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều; họp mặt Hội Cựu Chiến binh nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; dự Hội nghị của Liên minh HTX Việt Nam; giảng bài cho lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng-An ninh; làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai về xây dựng Hệ thống thông tin dữ liệu công tác dân tộc; làm việc với Học viện Dân tộc và Vụ Dân tộc thiểu số về đề cương Đề án “Xác định thành phần, tên gọi một số Dân tộc và xây dựng bảng danh mục thành phần các Dân tộc thiểu số ở Việt Nam”.

Chỉ đạo các vụ, đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện “Kế hoạch tự kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác cán bộ” theo Kế hoạch số 190-KH/BCSĐ ngày 04/5/2018 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc.

Báo cáo tình hình nhân sự làm việc hợp đồng theo Nghị định số 68/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Ban hành quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập và kế hoạch xây dựng Đề án “Đào tạo cán bộ cấp xã cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

II. Nhiệm vụ trọng tâm tuần 21:

Lãnh đạo Ủy ban thông qua Lịch công tác và xác định một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 21 năm 2018 như sau:

1. Bộ trưởng, Chủ nhiệm dự kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV;

2. Giao Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy:

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể chuẩn bị nội dung, các điều kiện đảm bảo để làm việc với đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

- Tham mưu xây dựng báo cáo và nội dung làm việc với Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo sơ kết Nghị quyết 25-NQ/TW về công tác dân vận.

3. Giao các vụ: Tổ chức cán bộ, Tuyên truyền, Kế hoạch-Tài chính khẩn trương tham mưu, đề xuất triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ của Ủy ban Dân tộc năm 2018 (công văn số 4436/VPCP-QHĐP ngày 14/5/2018 của Văn phòng Chính phủ).

4. Giao Văn phòng Ủy ban:

- Đôn đốc các vụ, đơn vị khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao về việc tham mưu giải quyết một số đề xuất của Ủy ban trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và một số cơ quan, đơn vị trong chuyến thăm, làm việc của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (Thông báo số 47/TB-UBDT ngày 27/4/2019).

- Chủ trì, phối hợp với Thanh tra Ủy ban xây dựng lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban đăng trên Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc; thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng trả lời phản ánh, kiến nghị của công dân theo quy định.

5. Tổ công tác 137 xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao; định kỳ báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

6. Các vụ, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 190-KH/BCSĐ ngày 04/5/2018 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc về tự kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác cán bộ.

Trên đây là Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban tại cuộc hội ý Lãnh đạo Ủy ban về công tác chỉ đạo điều hành tuần 20 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tuần 21 năm 2018. Văn phòng Ủy ban thông báo để các vụ, đơn vị triển khai thực hiện./.

(Theo Thông báo số 51/TB-UBDT ngày 18/5/2018)