Kết luận Của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban tại cuộc họp giao ban công tác chỉ đạo, điều hành tuần thứ 21, 22

04:04 PM 01/06/2016 |   Lượt xem: 2610 |   In bài viết | 

Sau khi nghe Chánh Văn phòng Ủy ban báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của LĐUB tuần thứ 21 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tuần thứ 22; ý kiến phát biểu của các đồng chí tham dự, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến kết luận:

Cơ bản đồng ý với dự thảo Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của LĐUB tuần thứ 21 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công tác tuần thứ 22 do Văn phòng Ủy ban chuẩn bị. Trong tuần, hoạt động chỉ đạo, điều hành của các đồng chí LĐUB và các vụ, đơn vị chuyên môn cơ bản được triển khai đúng chương trình công tác của Lãnh đạo Ủy ban. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ còn chậm, cần khẩn trương hoàn thành như: Công tác củng cố, kiện toàn toàn diện đối với Văn phòng Ủy ban và Báo Dân tộc và Phát triển (theo Thông báo Kết luận số 15-TB/BCSĐ ngày 18/5/2016 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban); xây dựng văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về xin phép không thực hiện một số đề án đã đăng ký trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2016 (theo Thông báo Kết luận số 53/TB-UBDT ngày 23/5/2016); Công tác chuẩn bị đón, tiếp và nội dung hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao của Ủy ban Dân tộc Nhà nước Trung Quốc sang thăm và làm việc với Ủy ban Dân tộc từ ngày 1 - 5/6/2016.

Giao Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng làm việc với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Viện Dân tộc, Trường Cán bộ Dân tộc và Tiểu ban Thường trực giúp việc BCĐ xây dựng đề án Học viện Dân tộc để triển khai các nội dung theo chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo kết luận số 102/TB-VPCP, ngày 26/5/2016 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Ủy ban xây dựng Chương trình công tác tuần của các đồng chí LĐUB vào ngày chiều thứ 6 hàng tuần và xin ý kiến tập thể LĐUB tại cuộc họp hội ý công tác chỉ đạo, điều hành vào sáng thứ 2 hàng tuần. Đối với các nhiệm vụ không có trong chương trình công tác tuần (đã được tập thể LĐUB tại thống nhất) nếu bổ sung phải xin ý kiến Bộ trưởng, Chủ nhiệm xem xét quyết định.

Đối với các văn bản do các địa phương đăng ký làm việc với Ủy ban Dân tộc, Văn phòng có trách nhiệm trình LĐUB xem xét giải quyết. Lãnh đạo Ủy ban xem xét, giải quyết những vấn đề do Ban Dân tộc hoặc cơ quan thuộc tỉnh xin ý kiến, báo cáo đồng chí lãnh đạo phụ trách xin ý kiến trước khi ký văn bản trả lời.

Giao Vụ Tổ chức Cán bộ tham mưu, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Quyết định giao biên chế năm 2016 cho các Vụ, đơn vụ; nghiên cứu, đề xuất, bổ sung, kiện toàn 01 Phó Chánh Văn phòng phụ trách công tác tổng hợp.