Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh tại cuộc họp góp ý Đề án xây dựng Báo Dân tộc và Phát triển điện tử

10:10 AM 08/06/2020 |   Lượt xem: 1497 |   In bài viết | 

Chi tiết Thông báo số 637/TB-UBDT ngày 29/5/2020: xem tại đây