Kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc từ ngày 30/6 - 4/7/2014

02:24 PM 07/07/2014 |   Lượt xem: 2632 |   In bài viết | 

1. Bộ trưởng, Chủ nhiệm:

- Chỉ đạo chuẩn bị nội dung các báo cáo tại hội nghị Thủ tướng Chính phủ làm việc với UBDT và các Bộ, ngành về rà soát chính sách dân tộc hiện hành và đề xuất chính sách giai đoạn 2016-2020;

- Họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2014. Chủ trì Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 của UBDT.

- Chủ trì họp Ban Cán sự Đảng cho ý kiến về chủ trương cử các đoàn cán bộ, công chức của Ủy ban đi bồi dưỡng, học tập nước ngoài theo Đề án 165. Họp Lãnh đạo Ủy ban cho chủ trương tiếp tục thực hiện Dự án Xây dựng Khách sạn Dân tộc; Nghe báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện Dự án Xây dựng trụ sở Ủy ban; Cho ý kiến về dự thảo cuốn Kỷ yếu ảnh trang phục dân tộc do Báo Dân tộc và Phát triển chuẩn bị; Nghe và cho ý kiến về Báo cáo rà soát chính sách dân tộc hiện hành và đề xuất chính sách giai đoạn 2016-2020, trong đó tập trung đề xuất chính sách và giải pháp thực hiện các chính sách dân tộc trong thời gian tới.

2. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng:

- Chỉ đạo các Vụ, đơn vị phụ trách: Vụ Tổng hợp: Chuẩn bị hoàn thiện Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014; Vụ KH-TC: Tập trung hướng dẫn, đôn đốc các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí năm 2015; Văn phòng Ủy ban hoàn thiện việc bố trí, sắp xếp ổn định phòng làm việc tại trụ sở mới; Ban Quản lý các DAĐTXD, NKDT: Báo cáo tình hình, tiến độ triển khai thực hiện các dự án.

- Chủ trì họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban tuần 26; Chủ trì họp Ban Thường vụ Đảng ủy chuẩn bị công tác sơ kết 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014; Chủ trì Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014.

- Dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 của UBDT; Dự các cuộc họp Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Ủy ban.

3. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn:

- Chỉ đạo các Vụ, đơn vị phụ trách: Vụ Tuyên truyền làm việc với một số ngành, địa phương và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa về triển khai Kế hoạch phối hợp với BTL Bộ đội Biên phòng và UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội thi Tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma túy, HIV/AIDS và an ninh biên giới trong đồng bào các dân tộc khu vực biên giới năm 2014 tại tỉnh Thanh Hóa; Hoàn thiện dự thảo Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL và Thông tư số 166/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg và Quyết định số 1977/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Vụ Địa phương II xây dựng, hoàn thiện nội dung, chương trình Đoàn công tác đi khảo sát, nghiên cứu và đánh giá việc tổ chức thực hiện chính sách dân tộc vùng Tây Nguyên sau 25 năm đổi mới tại các tỉnh Tây Nguyên;

- Chủ trì Hội thảo Nâng cao năng lực giảm nghèo; Chủ trì Hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc và 3 năm thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về Công tác dân tộc; Dự Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Vụ Địa phương II (01/7/2004-01/7/2014) tại tỉnh Đắk Lắk;

- Dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 của Bộ Tài chính; Dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 của UBDT; Dự các cuộc họp Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Ủy ban.

4. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Xuân Lương:

- Chỉ đạo các Vụ, đơn vị: Vụ Địa phương I: Xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí năm 2015 của Dự án “Phát triển KT-XH các dân tộc: Mảng, La Hủ, Cống, Cờ Lao”; Xây dựng Đề án các mô hình phát triển KT-XH bền vững cho đồng bào DTTS tại Tây Bắc; Xây dựng kế hoạch Đề án chữ viết dân tộc Mông năm 2015. Vụ Dân tộc Thiểu số: Chuẩn bị Hội thảo Tham vấn các nhà chuyên gia khoa học, xây dựng tiêu chí xác định thành phần dân tộc Việt Nam. Vụ Hợp tác Quốc tế: Chuẩn bị nội dung đón tiếp và làm việc với đoàn các Đại sứ, trưởng đại diện Việt Nam tại các nước vào ngày 09/7/2014; Tổ chức đón tiếp và làm việc với Cơ quan Hợp tác Phát triển quốc tế Australia (AUSAID) để thảo luận và xây dựng kế hoạch, dự toán nguồn kinh phí thực hiện 02 hoạt động đã được phê duyệt trong khuôn khổ giai đoạn 5 của Chương trình hợp tác kỹ thuật về Nhân quyền Việt Nam - Australia. Vụ Pháp chế: Xây dựng báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định Thông tư quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công tác dân tộc; Chuẩn bị Hội nghị phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ủy ban về Luật Biển Việt Nam.

- Dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 của UBDT; Họp với Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Dự họp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Dự các cuộc họp Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Ủy ban.

5. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Phước Hoan:

- Chỉ đạo hoàn thiện Báo cáo kết quả rà soát chính sách dân tộc hiện hành và đề xuất chính sách giai đoạn 2016-2020 phục vụ buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với UBDT và các Bộ, ngành; Chuẩn bị các nội dung, điều kiện cần thiết cho Hội nghị tập huấn, Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực hiện Chương trình 135; Hội thảo 3 năm thực hiện chính sách giảm nghèo cho đồng bào DTTS khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Tiếp tục nghiên cứu, thẩm tra các Đề án theo Quyết định 755 của các địa phương; Xây dựng văn bản chỉ đạo các địa phương về việc sử dụng nguồn vốn của Quyết định 755; Hoàn thiện Thông báo kết luận của Lãnh đạo Ủy ban về triển khai nhiệm vụ Khung hành động chính sách diễn đàn VDPF 2013; Hoàn thiện Quy chế phối hợp giữa UBDT và Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ để chuẩn bị ký kết Quy chế phối hợp.

- Chủ trì Hội thảo Nâng cao năng lực giảm nghèo và lấy ý kiến đại biểu vào dự thảo Thông tư hướng dẫn trong quá trình thực hiện Chương trình 135; Hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc và 3 năm thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về Công tác dân tộc tại tỉnh Đắk Lắk; Dự Kỷ niệm 10 năm thành lập Vụ Địa phương II; Dự họp Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định 1956; Dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014; Dự các cuộc họp của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Ủy ban.

6. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Phan Văn Hùng:

- Chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi tuyển công chức hành chính của UBDT năm 2014; Chỉ đạo đề xuất nhiệm vụ khoa học gửi Văn phòng Chương trình KHCN trọng điểm phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc; Chỉ đạo hoàn thiện Kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2015 gửi Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Chủ trì làm việc với Hội Y dược; Làm việc với Ban Giám hiệu Trường Cán bộ Dân tộc; Làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đôn đốc sớm thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ Đề án “Điều tra thực trạng phát triển KT-XH của 53 DTTS”; Làm việc với Văn phòng Chính phủ về các cơ chế đặc thù cho Đề án Thành lập Học viện Dân tộc gắn với đào tạo nguồn nhân lực vùng DTTS trước khi trình Thủ tướng Chính phủ; Dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014; Dự các cuộc họp Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Ủy ban.

* Đánh giá chung:

Trong tuần, các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công việc sát sao, kịp thời. Các Vụ, đơn vị tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao và đều cơ bản hoàn thành theo đúng kế hoạch, trong đó trọng tâm là: Chuẩn bị và tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014; Hoàn thiện Báo cáo rà soát chính sách dân tộc hiện hành và đề xuất chính sách giai đoạn 2016-2020; Chuẩn bị các nội dung phục vụ Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ làm việc với UBDT và các Bộ, ngành; Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương báo cáo kết quả thực hiện chính sách dân tộc 6 tháng đầu năm, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương giải quyết những bất cập, vướng mắc trong thực hiện chính sách; Hướng dẫn, đôn đốc việc xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí năm 2015; Đôn đốc triển khai nhiệm vụ các Dự án xây dựng trụ sở UBDT, Khách sạn Dân tộc; Đề án vị trí việc làm, thi tuyển công chức hành chính. Tuy nhiên, một số Vụ, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ vẫn còn chậm, hiệu quả chưa cao, đặc biệt là các Đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo tiến độ thời gian đã đăng ký.

UBDT (UBDT)