Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030 năm 2022

01:48 PM 16/02/2022 |   Lượt xem: 5828 |   In bài viết | 

Chi tiết Thông báo số 215/TB-UBDT, ngày 16/02/2022 chi tiết xem tại đây