Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại cuộc làm việc về đánh giá ứng dụng công nghệ thông tin của Ủy ban Dân tộc

10:30 AM 13/09/2021 |   Lượt xem: 1449 |   In bài viết | 

Chi tiết Thông báo Số 1269/TB-UBDT, ngày 13 tháng 9 năm 2021 chi tiết xem tại đây