Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại buổi làm việc với Vụ Địa phương I về xây dựng Dự án đầu tư phát triển nhóm dân tộc rất ít người, nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn giai đoạn 2021 - 2025

09:05 AM 17/08/2020 |   Lượt xem: 1466 |   In bài viết | 

Chi tiết Thông báo số 1032/TB-UBDT ngày 14/8/2020: xem tại đây