Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại cuộc Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 07 năm 2022

02:02 PM 16/02/2022 |   Lượt xem: 5896 |   In bài viết | 

Chi tiết Thông báo số 213/TB-UBDT, ngày 16/02/2022 chi tiết xem tại đây