Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại cuộc họp với Tiểu ban Hậu cần - Lễ tân phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020

08:43 AM 14/02/2020 |   Lượt xem: 2302 |   In bài viết | 

Chi tiết Thông báo số 128/TB-UBDT ngày 12/02/2020: xem tại đây