Thông báo Kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại cuộc làm việc về vốn đầu tư công các dự án đầu tư của Ủy ban Dân tộc

10:28 AM 20/05/2021 |   Lượt xem: 1913 |   In bài viết | 

Chi tiết Thông báo số 592/TB-UBDT, ngày 20/5/2021 chi tiết xem tại đây